It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Πείτε μας τη γνώμη σας…

Τα σχόλιά σας δε δημοσιεύονται άμεσα. Ελέγχονται ως προς την τήρηση των όρων συμμετοχής στη διαβούλευση

 

 • 28 Αυγούστου 2020, 16:13 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων – ΠΟΜΗΤΕΔΥ
  Τρικόρφων 2 10433 Αθήνα
  2105241814

  Αθήνα 28/8/2020
  Αρ. Πρωτ.: 3291

  Προς : Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
  κ. Γιώργο Κασαπίδη

  Κύριε Περιφερειάρχη,
  Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών.
  Συμμετέχοντας στη διαβούλευση θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, με την οποία προβλέπεται στις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να τοποθετούνται σχεδόν αποκλειστικά υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας, αγνοώντας ουσιαστικά τους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας και καταστρατηγώντας επί της ουσίας το άρθρο 45 του πρόσφατου ν.4674/2020 και το δικαίωμα όλων των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ για υπηρεσιακή εξέλιξη.
  Γνωρίζετε και είστε αποδέκτης των προσπαθειών των συναδέλφων μας μηχανικών της ΠΕ κατηγορίας και της Ομοσπονδίας τους (ΕΜΔΥΔΑΣ), οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε τρόπο και μέσο, να επιβάλουν προς εξυπηρέτηση καθαρά συντεχνιακών και συχνά και προσωπικών συμφερόντων, τον αποκλεισμό των ΤΕ μηχανικών από την δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις προϊσταμένων, με την προσθήκη στους Οργανισμούς του αδόκιμου όρου «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ».
  Προβληματίζει και απογοητεύει η προσπάθειά τους να αποκλεισθούν οι ΤΕ Μηχανικοί από την αξιολόγηση για την διεκδίκηση των θέσεων προϊσταμένων. Επικαλούνται αποφάσεις του ΣτΕ επί παλαιότερου νόμου (3839/2010) παραθέτοντας υπερφίαλες θέσεις και σαθρά επιχειρήματα, συνοδευόμενα σκοπίμως από παραπλανητικές και ανακριβείς αναφορές, όπως σε έγγραφα του παλαιού Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 40645/3-8-2018 έγγραφό του είχε ανακαλέσει την υπ’ αρ. 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιό του, καθώς ενημερώνει: «ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα οριζόμενα στην 21795/18-6-2018 εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
  Κύριε Περιφερειάρχη,
  θεωρούμε ότι ο ν.4674/11-3-2020 έδωσε οριστικό τέλος σε κάθε τέτοιου είδους προσπάθειες αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας από τις θέσεις προϊσταμένων και της χρήσης του όρου ¨ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ¨.
  Αν ο νομοθέτης είχε ως στόχο την εφαρμογή του προβαδίσματος των κατηγοριών στην διαδικασία σύνταξης ή τροποποίησης των ΟΕΥ, δεν θα δίσταζε να αναφέρει ρητά ότι στις θέσεις προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων θα προβλέπονται υπάλληλοι κατηγορίας «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ». Αντιθέτως όμως ο νόμος 4674/11-3-2020 στο άρθρο 45, τροποποιώντας το νόμο 3528/2007 και το νόμο 4369/2016, προβλέπει σαφέστατα στις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και Τμήματος των κατηγοριών ΠΕ η ΤΕ ή ΔΕ.
  Απόλυτα διασαφηνίζοντας δε, τις προϋποθέσεις και τη φιλοσοφία του νόμου, στο άρθρο 2, παράγραφος 5, περίπτωση στ, που αναφέρεται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπει ότι: «……Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται πτυχιούχοι μηχανικοί πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, με ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.»’
  Επίσης στο άρθρο 99, «Σύσταση Ειδικών Διαδημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών (Ε.Δι.Τ.Υ.)», όπου ήθελε να προβλέπεται κάτι διαφορετικό, αναφέρει ότι:
  «……..Των Ε.Δι.Τ.Υ. προΐσταται Γενικός Διευθυντής κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ο οποίος τοποθετείται ύστερα από έκδοση προκήρυξης, η οποία εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών……»

  Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι:
  • προβλέπονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων, υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στις θέσεις επιπέδου Τμήματος, υπάλληλοι και της ΔΕ κατηγορίας
  • σε καμία περίπτωση δεν γίνεται χρήση του όρου «εν ελλείψει» ούτε για τους υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας
  • η αναφορά του άρθρου 2 στις θέσεις προϊσταμένων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι απόλυτα ξεκάθαρη και προβλέπει μηχανικούς πανεπιστημιακού η τεχνολογικού τομέα
  • όπου ο νομοθέτης ήθελε να προβλέψει κάτι διαφορετικό, το ξεκαθαρίζει σαφέστατα προβλέποντας για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή Ε.Δι.Τ.Υ. ΠΕ μηχανικούς με Α΄ βαθμό.
  • έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι, η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:
  α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
  β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
  γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης
  δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης
  • οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου και ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία.

  Οι ΠΕ υπάλληλοι εξακολουθούν να διατηρούν βαθμολογικό και μισθολογικό προβάδισμα (Ν. 4354/2015) και οι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης έχουν την πριμοδότηση με 150 μόρια του πτυχίου τους ως επιπέδου master, το οποίο δεν θα πρέπει βεβαίως να επιφέρει μισθολογικές μεταβολές (Ν. 4485/2017 άρθρο 46 παρ.2).

  Είναι εμφανής και ξεκάθαρη η πρόθεση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού, και έχει επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή και στους αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών(Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11) και ο πρόσφατος Ν. 4653/24-1-2020, αρθ. 50.

  Κύριε Περιφερειάρχη,
  η στρεβλή εφαρμογή του «προβαδίσματος» και η εμμονή στη σκληρή εφαρμογή του όπως εμφανίζεται στην πρόταση τροποποίησης του ΟΕΥ της Περιφέρειας, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στη στελέχωση και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών, διότι παραγκωνίζονται πλέον έμπειρα και ικανά στελέχη τους. Άλλωστε σύμφωνα και με τις εγκυκλίους του Υπουργείου, το προβάδισμα παρακάμπτεται εύκολα και αβίαστα με την προσθήκη τεκμηρίωσης.
  Κανείς δεν πείθεται πλέον ότι με τις συνθήκες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και τις ανάγκες που όλο και πιο επιτακτικά αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση, ο ουσιαστικός έντεχνος αποκλεισμός της συμμετοχής στην αξιολόγηση που προβλέπει ο νόμος για στελέχη που διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης – Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακούς ή και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, έχει ως στόχο την εύρυθμη και αναβαθμισμένη λειτουργία των Υπηρεσιών. Ειδικά όταν ανατρέπεται αναίτια και αυταρχικά η υπάρχουσα κατάσταση, αφού στον ισχύοντα ΟΕΥ προβλέπονται για το σύνολο σχεδόν των θέσεων υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και με την πρόταση που κατατίθεται, οι ΤΕ Μηχανικοί περιορίζονται σε ελάχιστες θέσεις, οι οποίες αφορούν μόνο Τμήματα, τα οποία μάλιστα δεν θεωρούνται αιχμής. Αντίθετα πολύ εύκολα οδηγείται στο συμπέρασμα ότι εφαρμόζεται ένας υπέρμετρος και ιδιότυπος προστατευτισμός και ευνοιοκρατία υπέρ των υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας, προκειμένου να επιλεγούν με ευκολία χωρίς ανταγωνισμό στις θέσεις προϊσταμένων.
  Κύριε Περιφερειάρχη,
  Ζητάμε:
  • να μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογούμαστε σύμφωνα με το ν.4674/2020 προβλέποντας για τις θέσεις που μπορούν να προΐστανται μηχανικοί υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εφόσον κριθούμε ικανοί, να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μας σε θέσεις προϊσταμένων.
  • Η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας να συνταχθεί σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, προστατεύοντας το δικαίωμα και ενισχύοντας το κίνητρο για υπηρεσιακή εξέλιξη σε όλους τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όπως προβλέπει ο νόμος.
  • Να αποτραπούν προσπάθειες και μεθοδεύσεις κύκλων που εξυπηρετώντας συντεχνιακά συμφέροντα και προσωπικές σκοπιμότητες, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, στοχεύουν να καταδικάσουν σε στασιμότητα έμπειρα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που πιθανόν διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, σεμινάρια επιμόρφωσης, ξένες γλώσσες κλπ στερώντας τους το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, ακυρώνοντας κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και ζητούμε τον καθορισμό συνάντησης μαζί σας το συντομότερο.

  TO ΔΣ

 • 28 Αυγούστου 2020, 12:29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΣΙΑΛΤΑ

  1. Σχετικά με τις αρμοδιότητες για του Τμήματος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιγράφονται στο Άρθρο 34 :
  a. Από το Τμήμα ασκείται και η αρμοδιότητα της «Χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Ενεργειακών Συστημάτων Κλιματισμού Χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό πεδίο», η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί.
  b. Επίσης, η «αδειοδότηση και έλεγχος των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  c. Η αρμοδιότητα «ΕΜ2.1.0.0-A16 Εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους για επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Τμήματος» ασκείται από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την Παράγραφο Γ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α).
  d. Η αρμοδιότητα «ΕΜ2.1.0.0-A11 Έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών» ασκείται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Διευθύνσεις Ασφαλείας)
  e. Η αρμοδιότητα «ΕΜ2.1.0.0-A17 Τήρηση του μητρώου των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων», μάλλον πρέπει να ασκείται από τα Τμήματα Επαγγελματικών Αδειών των Περιφερειακών Ενοτήτων, γιατί αφορά άσκηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν συνάφεια με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Α μέρος του Ν. 3982/2011 οι οποίες ασκούνται από τα Τμήματα Επαγγελματικών Αδειών. Τα Τμήματα Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ασχολούνται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Β΄ μέρος του Ν. 3982.
  2. Στον νέο ΟΕΥ, δημιουργείται η Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, με συγχώνευση των σημερινών Διευθύνσεων Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης ήδη ασκεί πολλές και ετερόκλητες μεταξύ τους αρμοδιότητες (βιομηχανία- εμπόριο- τουρισμός) και έρχεται να προστεθεί ό όγκος των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Μεταφορών. Η νέα Γενική Διεύθυνση διαφαίνεται ότι θα είναι ανομοιογενής, ετερόκλητη και δυσκίνητη. Επιπλέον, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τμήμα συντονισμού για τις Διευθύνσεις Μεταφορών των ΠΕ. Ο συντονισμός θα ασκείται απευθείας από τον Γενικό Διευθυντή;
  3. Η μετονομασία των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων σε Διευθύνσεις Βιομηχανίας, Εμπορίας και Τουρισμού θα επιφέρει δυσχέρεια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων εφόσον στον ισχύον θεσμικό πλαίσιο γίνεται αναφορά σε «Διευθύνσεις Ανάπτυξης των ΠΕ».
  4. Δεν υπάρχει κάπου η αρμοδιότητα της μέριμνας των κτιριακών υποδομών της Περιφέρειας (διαχείριση κτιριακών υποδομών, παρακολούθηση και καταγραφή αναγκών, συντηρήσεις κτηρίων και εγκαταστάσεων κτλ).
  5. Η ανάλυση των αρμοδιοτήτων κάποιων Διευθύνσεων είναι πολύ λεπτομερής και εκτεταμένη, ενώ σε άλλες γενικευμένη σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, η αρμοδιότητα του Τμήματος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων των ΠΕ “ΕΜ2.1.0.0-A1 Αδειοδότηση και έλεγχος των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”, είναι μια γενικευμένη μεγάλη κατηγορία αρμοδιοτήτων, η οποία θα μπορούσε να αναλυθεί στις δραστηριότητες: “α. αδειοδότηση επαγγελματικών εργαστηρίων”, ” β. έλεγχος επαγγελματικών εργαστηρίων”, “γ. αδειοδότηση εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης” , “δ. έλεγχος εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης” , “ε. αδειοδότηση εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης” κτλ. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ομοιομορφία στο επίπεδο ανάλυσης,

 • 28 Αυγούστου 2020, 11:35 | ΜΗΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

  Δημιουργία Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε.Καστοριάς, καθώς και στις αντίστοιχες Δ/νσεις των Π.Ε. της Περιφέρειας.
  Λόγω του μεγάλου όγκου δουλειάς – μεγάλος αριθμός υπαλλήλων (34).
  Μέχρι σήμερα η διεκπεραίωση των αιτήσεων – εγγράφων γινόταν από υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας με πολλά προβλήματα : Στην διαδικασία της αξιολόγησης αξιολογούνταν από τον προιστάμενο του χωρίς να έχει καμμία σχέση με το τμήμα.
  Κανονική άδεια δεν μπορούσε να πάρει (μεγάλης διάρκειας) γιατί δεν υπήρχε αντικαταστάτης. Επιτακτική ανάγκη είναι η δημιουργία τμήματος με δύο υπαλλήλους.

 • 28 Αυγούστου 2020, 11:56 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

  Για την Διάρθρωση των Υπηρεσιών

  Την Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την βρίσκουμε και στους Οργανισμούς όλων των άλλων Περιφερειών της Ελλάδας, στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, όπως επίσης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 63/2005 ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005 και στον οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Παρότι η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες του Φορέα, έχει την μεγαλύτερη συνάφεια με τις Διευθύνσεις Διοίκησης και Οικονομικού, λόγω των αρμοδιοτήτων τους για όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών.

  Επιπρόσθετα, είμαστε σύμφωνοι με την Εισηγητική έκθεση της διαβούλευσης όσο αφορά την αναπτυξιακή τροχιά της ΠΔΜ, όμως δεν είμαστε σύμφωνοι με την ανάγκη διαφοροποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας σε σχέση με τη σημερινή της μορφή, διότι με τον τρόπο που υπάρχει σήμερα το «σχήμα» διοίκησης είναι πιο σύντομο και με περισσότερες ομοιότητες.

  Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, προτείνουμε να μην συμπεριληφθεί η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης και να παραμείνει στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, με την αλλαγής ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ή παραμένοντας με την σημερινή ονομασία της.

  Για τις αρμοδιότητες

  για το Α0.2,
  στο Άρθρο 15, στο 2, προτείνουμε να αφαιρεθούν οι τέσσερις πρώτες σειρές, αφού η διατύπωση περί πλήρους πρόσβασης (παρότι υπάρχει η βεβαίωση της εχεμύθειας, που ούτως ή άλλως ως δημόσιοι υπάλληλοι όλοι ορκιστήκαμε να τηρούμε) αποτελεί επικίνδυνο πλεονασμό, ειδικά για αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας που απαιτείται και γνώση και ευθύνη κάθε πράξης

 • 28 Αυγούστου 2020, 11:20 | Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μπουσίου & Εστίας 3, ΚΟΖΑΝΗ, 50100

  Κοζάνη 28-8-2020
  Αρ. Πρωτ. 8

  ΠΡΟΣ : Όπως πινακας αποδεκτών

  ΘΕΜΑ: Διαβούλευση επί του σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Η σύνταξη ενός Οργανισμού Εσωτερικού Υπηρεσίας (ΟΕΥ) πρέπει να διαπνέεται από θεμελιώδεις αρχές, όπως: ο εξορθολογισμός της στελέχωσης των υπηρεσιών, η βέλτιστη αξιοποίησή του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη της περιφέρειας και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Το ζητούμενο δε είναι ένας ΟΕΥ σύγχρονος, λειτουργικός, αποτελεσματικός, ένας οργανισμός στην υπηρεσία του ίδιων τελικά των πολιτών και των φορέων της κοινωνίας.
  Συμμετέχοντας ενεργά και ουσιαστικά στη διαβούλευση για τον ΟΕΥ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), με αφετηρία την πλήρη γνώση της οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας, εκφράζουμε την άποψή μας, καταθέτοντας το παρόν υπόμνημα. προκειμένου να συνεκτιμηθεί για τη διαμόρφωση της τελικής μορφής του ΟΕΥ πριν να κατατεθεί προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
  Σημειώνουμε ότι το υπόμνημα αυτό είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ και της υποστηρικτικής ομάδας μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αφού προηγουμένως μελετήθηκε όχι μόνο ο ισχύων ΟΕΥ της ΠΔΜ, αλλά και των λοιπών Περιφερειών της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
  Κατ’ αρχάς, κρίνουμε σκόπιμο να καταθέσουμε μια πραγματικά βασική διαπίστωση, που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειάς μας. Σήμερα, οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στην Περιφέρεια ανέρχονται στους 597 μαζί με τους αποσπασμένους. Ο ισχύων ΟΕΥ προβλέπει 620 υπαλλήλους προκειμένου να λειτουργήσει ο φορέας. Ενώ ο προτεινόμενος ΟΕΥ προβλέπει 1.106 υπαλλήλους. Από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να γίνει καμία πρόσληψη στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, ενόσω δεν θα καλύπτονται οι 520 κενές θέσεις με κινητικότητα υπαλλήλων από άλλους φορείς εγείρονται εύλογα ερωτηματικά και απορίες, που καταλήγουν, ασφαλώς, στο συμπέρασμα ότι ο υπό διαβούλευση ΟΕΥ είναι ανεδαφικός και ανεφάρμοστος. Δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας μας και των περιορισμένων δυνατοτήτων ο στόχος του υπερδιπλασιασμού του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΔΜ καθιστά τον ΟΕΥ ανέφικτο, θεωρητικό και σχέδιο επί χάρτου.
  Ειδικότερα καταθέτουμε τις εξής σημειακές προτάσεις/παρατηρήσεις για την όσο το δυνατόν πιο οργανωτική βελτιστοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου ΟΕΥ της ΠΔΜ:
  Α) Προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και στο πλαίσιο της δεοντολογίας και των επιταγών της σύγχρονης εποχής αποτελεί μονόδρομο η διατύπωση «εν ελλείψει». Άλλωστε σ’ όλες τις περιπτώσεις δεν δημιουργείται κανένα απολύτως κενό στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της οργανικής μονάδας. Παράλληλα δε αποφεύγονται και οι προκλητικές αδικίες, πράγμα το οποίο γίνεται με την διατύπωση του διαζευκτικού «ή», που οδηγεί στην απαράδεκτη ίση μεταχείριση άνισων. Στο σχέδιο του ΟΕΥ γίνεται επιλεκτική εφαρμογή τήρησης του προβαδίσματος των κατηγοριών (άρθρο 97) του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
  Β) Στη Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας καθώς και στα Τμήματα της, είναι όντως απορίας άξιο και κατακριτέο το γεγονός να μπορούν να προΐσταται υπάλληλοι μόνο της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και να εξαιρούνται οι Διπλ. Μηχανικοί, οι οποίοι μάλιστα κατά γενική ομολογία γνωρίζουν άριστα, όχι μόνο τη θεωρητική πλευρά της στρατηγικής της ποιότητας και της αποδοτικότητας, αλλά και τον τρόπο της ορθής εφαρμογή της.
  Γ) Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η Δ/νση (μαμούθ-συνονθύλευμα) Στρατηγικού Σχεδιασμού με την ανορθόδοξη υπερσυγκέντρωση ανομοιογενενών αντικειμένων/αρμοδιοτήτων, χωρίς καμία συνάφεια και οργανική σύνδεση εντάσσοντάς τα σε 7 «επιτελικά» Τμήματα. Επειδή η λειτουργία περνάει μέσα από τη στελέχωση άλλων 25 υπαλλήλων που θα προστεθούν στους 7 υπηρετούντες την καθιστά εκ προοιμίου ανέφικτη και προκαλεί έντονο σκεπτικισμό ως προς τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί.
  Δ) Δεν αντιλαμβανόμαστε εκ πρώτης την ανάγκη που εξυπηρετεί η δημιουργία Τμήματος Διαχείρισης Φραγμάτων, Γεφυρών και λοιπών Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών όταν αυτές οι αρμοδιότητες δεν ανήκουν στην Περιφέρεια και εκ δευτέρας το λόγο για τον οποίο στα Τμήματα Λειτουργίας Επαρχιακού Δικτύου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού δεν τηρείται το προβάδισμα των κατηγοριών.
  Ε) Επίσης, αυθαίρετα και παράνομα δεν τηρείται το προβάδισμα των κατηγοριών στα Τμήματα και στη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. διακυβέρνησης.
  ΣΤ) Είναι αυτονόητο, ουσιαστικά και οργανωτικά, ότι η Δ/νση Πολιτικής Γης (με κατεξοχήν τεχνικό αντικείμενο) να ανήκει στην Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών και τα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, και Φλώρινας να ανήκουν στην εν λόγω Δ/νση (όχι στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας). Στη Δ/νση, αλλά και σε όλα τα Τμήματά, φυσικά, θα πρέπει να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και «εν ελλείψει» αυτών υπάλληλοι άλλων κλάδων.
  Ζ) Αδυνατούμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό και τη στόχευση της προτεινόμενης συγχώνευσης των Τμημάτων Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.
  Η) Είναι παντελώς ασύμβατη και αδικαιολόγητη η συνένωση δύο ανόμοιων Γενικών Διευθύνσεων, της Ανάπτυξης και των Μεταφορών και ιδίως όταν σ’ αυτές ανήκουν 10 Δ/νσεις (Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων/Έδρα, Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού/Έδρα 4 Δ/νσεις Ανάπτυξης σ όλες τις ΠΕ και 4 Δ/νσεις Μεταφορών σε όλες τις ΠΕ) και. στη θέση αυτών να δημιουργείται μία, η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης, στην οποία σήμερα υπάγεται μόνο η Δ/νση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Με το παρόν σχέδιο του ΟΕΥ σ’ αυτή τη Γενική Δ/νση θα ανήκουν η Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και η Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, που δημιουργούνται με μεταφερόμενες αρμοδιότητες και αντικείμενα από άλλες Δ/νσεις και η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης που μεταφέρεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών, συνολικά τέσσερις (4) Δ/νσεις.
  Θ) Είναι εκτός τόπου και χρόνου η πρόταση για κατάργηση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Έδρα). Μια Δ/νση, η οποία μετά και τις νέες της αρμοδιότητες (βλ. Ν. 4512/2018) όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά να ενισχυθεί παντιοτρόπως. Παρόλα αυτά είναι η μοναδική υπό κατάργηση Δ/νση. Δεν εξηγείται πειστικά πως γίνεται μια Δ/νση ζωτικής σημασίας για την Περιφέρειά μας, να συρρικνώνεται σε Τμήμα και να συγχωνεύεται με την μη συναφή Διεύθυνση, Εμπορίου & Τουρισμού-Πολιτισμού. Στις λέξεις κλειδιά βιομηχανία, ενέργεια, φυσικοί πόροι, ορυκτός πλούτος, απολιγνιτοποίηση, ανάπτυξη δεν υπάρχει καμιά λογική απάντηση.
  Ι) Στερείται δικαιολογητικής βάσης η πρόβλεψη για Περιφερειακή Δ/νση Ελέγχου Δόμησης-Περιφερειακό Παρατηρητήριο και Τμήματα Ελέγχου Δόμησης-Τοπικά Παρατηρητήρια γιατί στο άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4495/17 ρητά ορίζεται ότι η στελέχωση, το προσωπικό κλπ θα καθοριστεί με ΠΔ, το οποίο δεν έχει εκδοθεί:
  «3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών κατόπιν προτάσεως των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό, η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων «Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων» και των αντίστοιχων Τμημάτων – Τοπικών Παρατηρητηρίων».
  Ολοκληρώνουμε με δύο επισημάνσεις:
  Η Περιφέρεια αποτελεί τον κατ’ εξοχήν παράγοντα για την επίτευξη της τοπικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η Αξιοποίηση και η Διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού αποτελεί στρατηγικό Εργαλείο στη διάθεση της Περιφερειακής Αρχής. Μόνο μέσα από την ανάπτυξη των στελεχών σε συνδυασμό με την προσφορά ποιότητας στις υπηρεσίες της ΠΔΜ, μπορεί να επέλθει ανάπτυξη στον ίδιο τον οργανισμό. Ο στόχος αυτός μπορεί να κατακτηθεί με την προϋπόθεση να εξασφαλισθούν σ’ όλους τους εργαζόμενους, χωρίς αποκλεισμούς, ίσες ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη.
  Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε ότι στον υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ που στελεχώνει οποιοδήποτε Τμήμα, θα πρέπει να του δίδεται η δυνατότητα της ολοκληρωμένης υπηρεσιακής εξέλιξης. Για του λόγου το αληθές αναφέρουμε το παράδειγμα ΠΕ Μηχανικού, που υπηρετεί σε Τμήμα Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού-Διοικητικού, ΠΕ Μηχανικού που υπηρετεί σε Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας καθώς και ΠΕ Δασολόγου που υπηρετεί σε Τμήμα της Δ/νσης Πολιτικής Γης που είναι καταδικασμένοι σε στασιμότητα, μέχρι να συνταξιοδοτηθούν ως απλοί υπάλληλοι, αφού ο ΟΕΥ τους έχει στερήσει το δικαίωμα υπηρεσιακής εξέλιξης.
  Επίσης επισημαίνουμε πως επίκειται «ανακάτεμα» αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, εφόσον θα τεθεί σε διαβούλευση το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών. Επομένως, η όποια επίσπευση του ΟΕΥ θα αγνοήσει/αδικήσει τους συναδέλφους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίοι θα είναι υπάλληλοι δεύτερης ταχύτητας, αφού δεν θα «προλάβουν» χρονικά τις τοποθετήσεις προϊσταμένων. Συνεπώς, σωστό και δίκαιο είναι ο νέος ΟΕΥ να ακολουθήσει την διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών, για το εν λόγω θέμα .
  Προτείνουμε:
  Πρώτον: στον προσφάτως ψηφιοποιημένο ισχύοντα ΟΕΥ, να προστεθούν και οι ειδικότητες με τις οποίες πρέπει να στελεχωθούν συντομότατα οι υπηρεσίες και έχουν ήδη υποδειχθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου η κινητικότητα του Οκτωβρίου του 2020 να βρει καθόλα έτοιμη την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δευτέρας 31/08/2020.
  Δεύτερον: Την επαναδιατύπωση του σχεδίου ΟΕΥ, με ανάπτυξη σημειακών αλλά ρεαλιστικών τροποποιήσεων επί του ισχύοντος ΟΕΥ, με στόχο τον εξορθολογισμό της στελέχωσης των υπηρεσιών και τη βέλτιστη αξιοποίησή του ανθρώπινου πλούτου, ως συνέχεια με προοπτική, της ανθεκτικής 10ετούς λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε, σε εξαιρετικά δυσοίωνες συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας και γενικότερης κρίσης.

  Για το Δ.Σ.
  Η Πρόεδρος

  Τζαγκαρίδου Αναστασία
  Πολιτικός Μηχανικός

  Ο Γεν. Γραμματέας

  Δισλής Βασίλειος
  Πολιτικός Μηχανικός

  Πίνακας Αποδεκτών
  1. Περιφερειάρχης
  Δυτικής Μακεδονίας
  Ενταύθα.
  2. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
  Ενταύθα.
  3. Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Δ.Μ.
  4. Συνδυασμός «Ανατροπή – Δημιουργία»
  5. Συνδυασμός «Ελπίδα»
  6. Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Μακεδονίας»
  7. Συνδυασμός « Ελληνική Αυγή για την Δυτική Μακεδονία»
  8. Συνδυασμός «Αριστερή Συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία»

 • 28 Αυγούστου 2020, 09:14 | Τσώκρη Κλεοπάτρα

  Λαμβάνοντας υπόψη, τις αυξανόμενες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μία σύγχρονη Περιφέρεια ιδιαίτερα λόγω των δύσκολων συνθηκών που ολοένα επιβάλλουν αυξανόμενες αρμοδιότητες, και την δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος λειτουργίας για όλα τα υπηρεσιακά στελέχη και κυρίως για τον πολίτη, με στόχο την αυξητική αποτελεσματικότητα ανάπτυξης της περιοχής μας καταθέτουμε τις απόψεις μας επί του Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), καθώς και τις προτάσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσής του για την Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και όχι μόνον.

  Αναλυτικότερα

  Για την ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α
  Διάρθρωση οργανικών μονάδων, Τμήμα Α΄, Κεντρική Υπηρεσία – Περιφερειακές Υπηρεσίες, Κεφάλαιο Α΄, Διάρθρωση οργανικών μονάδων, Άρθρο 8
  Αναλυτική Διάρθρωση Υπηρεσιών
  (σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου ../cons/wp-content/uploads/2020/07/2020-diarthrosi.pdf)
  Παραδοσιακά οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Ελληνικού κράτους τοποθετούνταν υπό του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα με το Προεδρικό Διάταγμα 63/2005 ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, συστήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και αντικαταστάθηκε με το Νόμο 4622/2019 : Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

  Επίσης η τοποθέτηση της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι «κοινός τόπος», μιας και την βρίσκουμε και στους Οργανισμούς όλων των άλλων Περιφερειών της Ελλάδας,

  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ
  Περιφέρεια Ηπείρου ως Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής με
  Διεύθυνση Πληροφορικής Και Εξυπηρέτησης Του Πολίτη
  Περιφέρεια Θεσσαλίας ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Περιφέρεια Αττικής ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
  Περιφέρεια Κρήτης ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Συνηγορώντας το γεγονός ότι, παρότι η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες του φορέα, παρότι έχει ξεχωριστό ύφος και ρόλο και για αυτό διαφέρει από τις άλλες Υπηρεσίες, έχει την μεγαλύτερη συνάφεια με τις Διευθύνσεις Διοίκησης και Οικονομικού, λόγω των οριζόντιων αρμοδιοτήτων που εκτελούνται.

  Επίσης, το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται και υλοποιήσεις έργων (διαδικασίες έργων -εισηγήσεων-μελετών-υλοποιήσεων κ.λ.π.) στις αρμοδιότητές της εν λόγο Διεύθυνσης (όπως κατ’ αντιστοιχία π.χ. στις Τεχνικές Υπηρεσίες), αυτό δεν την κατατάσσει σε «πλησιέστερη» θέση με τις Διευθύνσεις και νεοσυσταθέντα και μη Τμήματα της νέας ΟΑ (Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης).

  Είναι πολύ μακρινό το παρελθόν, επί Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όταν το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής ήταν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού. Από τότε έχουν επιτευχθεί πολλές αλλαγές που δεν γίνεται ούτε να μη ληφθούν υπόψη ούτε να ακυρωθούν.

  Συνεχίζοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι, φυσικά συμφωνούμε με τον υποστηρικτικό χαρακτήρα σε επιτελικές αποφάσεις που έχει ούτως ή άλλως η Διεύθυνση αυτή όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα, και που πάντα θα έχει, ασχέτως τοποθετήσεων της σε όποια Γενική Διεύθυνση ή όχι (για το όχι έπεται επεξήγηση).

  Επίσης συμφωνούμε και με όλα όσα σε θεωρητικό επίπεδο παρατίθενται στην Εισηγητική έκθεση (https://opengov.pdm.gov.gr/cons/wp-content/uploads/2020/07/2020-oey-eisigisi.pdf) της διαβούλευσης και για την αναπτυξιακή τροχιά της ΠΔΜ και για την Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σελίδες 8, 9, 20), όμως δεν βλέπουμε την ανάγκη διαφοροποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας όπως σήμερα υπάρχει, έστω και αν υπάρξει αλλαγή του ονόματος της.
  Με τον υπάρχοντα σημερινό τρόπο το «σχήμα» διοίκησης είναι πιο συνοπτικό και συναφές.

  Τα παραπάνω μας οδηγούν να προτείνουμε να αποκοπεί η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης και να μείνει στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, με ενδεχόμενη αλλαγή ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ή παραμένοντας με τον παρόντα τίτλο της

  Εναλλακτικά

  Μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε η πρόταση αλλαγής της δομής της Περιφέρειας μας να λαμβάνει υπόψη όλες τις εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί και σε κεντρικό κρατικό διοικητικό και κυβερνητικό επίπεδο.

  Αναφέρω ότι, με το Προεδρικό Διάταγμα 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147/27.06.2011) διασπάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Στη συνέχεια, με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/08-07/2019) δημιουργήθηκε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μια νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης η οποία για πρώτη φορά συγκέντρωσε όλες τις κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

  Έτσι ξεχώρισε εντελώς η ψηφιακή πολιτική και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας από τα Υπουργεία Εσωτερικών ή Διοικητικής μεταρρύθμισης ή οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο.
  Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλείται να λειτουργήσει ως ομπρέλα προς όλα τα Υπουργεία και να δώσει λύσεις απλοποίησης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

  Κατ’ αναλογία με το κεντρικό-κρατικό κυβερνητικό σκεπτικό περί «Διοίκησης» με την πλατύτερη έννοια και στην ίδια φιλοσοφία καθώς η Περιφέρειά μας λειτουργεί ως μία «τοπική κυβέρνηση», λογικό θα ήταν η απόσπαση της Διεύθυνσης μας από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας και η δημιουργία της ως Αυτοτελούς Διεύθυνσης με παρόμοιο ρόλο με αυτό του αντίστοιχου Υπουργείου.

  Έτσι, αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού, μπορούμε να επιχειρήσουμε αναδιαρθρώνοντας την βασική μας κατεύθυνση πραγματικά, με τρόπο ευέλικτο, αποτελεσματικό και λειτουργικό, που είναι ο εκσυγχρονισμός της αυτοδιοικητικής μορφής της Περιφέρειας.

  Επιπλέον υπάρχει ήδη Αυτοτελής Διεύθυνση στο Οργανόγραμμα (η Α1. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας)

  Για την ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ B
  Αρμοδιότητες – Διαδικασίες οργανικών μονάδων, Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων, Κεφάλαιο Α΄, Αρμοδιότητες Υπηρεσιών υπαγόμενων στον Περιφερειάρχη, Άρθρο 22
  Διάρθρωση – Επιχειρησιακός Σκοπός – Αρμοδιότητες
  (σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου ../cons/wp-content/uploads/2020/07/2020-armodiotites.pdf)

  Προτείνουμε την αλλαγή στην φρασεολογία κειμένου

   για το Α0.2,
  στο Άρθρο 15, στο 2, προτείνουμε να απαλειφθούν οι τέσσερις πρώτες σειρές, καθόσον η διατύπωση περί πλήρους πρόσβασης (παρότι υπάρχει η βεβαίωση της εχεμύθειας, που ούτως ή άλλως ως δημόσιοι υπάλληλοι όλοι ορκιστήκαμε να τηρούμε) αποτελεί επικίνδυνο πλεονασμό, ειδικά για αρμοδιότητες της Διεύθυνσής Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (που η διαχειριστική δυνατότητα απαιτεί και γνώση και ευθύνη κάθε πράξης).

  Η ζητούμενη αποτελεσματικότητα εξάλλου της παραπάνω, καλύπτεται από τις επόμενες σειρές του κειμένου που μπορούν να παραμείνουν ως έχουν

  ..Οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των οργανικών μονάδων συνεργάζονται και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους Εσωτερικούς Ελεγκτές, διευκολύνοντας με κάθε τρόπο το έργο τους…

  Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε στοιχεία αιτηθούν αρμοδίως οι Εσωτερικοί Ελεγκτές μπορούν να τα έχουν στα πλαίσια της συνεργασίας με τους συναδέλφους, εφόσον μάλιστα πρέπει να διευκολυνθούν με κάθε τρόπο στο έργο τους, στη βάση της κοινής στρατηγικής όλων των Υπηρεσιών της ΠΔΜ.

  Για την ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
  Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Θέσεις ευθύνης, Τμήμα Β΄, Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων, Άρθρο 55
  Προϊστάμενοι Κεντρικών Υπηρεσιών – Περιφερειακών Υπηρεσιών
  (σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου ../cons/wp-content/uploads/2020/07/2020-proistamenoi.pdf)

  • Να αντικατασταθεί σε όλα τα Τμήματα το ..εν ελλείψει.. με το ..ή, .. κατ’ αναλογία και με άλλα Τμήματα της Περιφέρειας
  • Για την κάλυψη θέσεων ευθύνης να συμπεριληφθούν και υπάλληλοι των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων Πληροφορικής (με τρόπο κανονικό -και όχι εν ελλείψει άλλων ειδικοτήτων-, όπως συμβαίνει με υπαλλήλους άλλων κατηγοριών π.χ. Διοικητικού-Οικονομικού, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Γεωτεχνικών κ.α.)

  Για το σύνολο των θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε την αντίληψη ότι οι υπάλληλοι με προσόντα Πληροφορικής είναι ικανοί να προΐστανται εκτός της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλων οργανικών μονάδων, Τμημάτων, Διευθύνσεων, Γενικών Διευθύνσεων, γιατί
  – και έχουν λόγω της συνεργασίας τους με όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γνώση για τις περισσότερες αρμοδιότητες του φορέα μας,
  – και έχουν λόγω της φύσης των προσόντων τους οργανωτικές, συντονιστικές και αποδοτικά παραγωγικές ικανότητες
  – και γιατί θεωρούμε ότι όλες οι Υπηρεσίες μας θα διεκπεραιώνουν τις αρμοδιότητές τους μελλοντικά με τρόπους Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Οπότε βάσει αυτών, μπορούν να δίνουν την εργασιακή τους εμπειρία στις κάτωθι Υπηρεσίες που αναλυτικότερα παραθέτω τους κωδικούς τους:
  • Α1.1
  • ΑΚ3.5
  • ΑΟ3.1
  • ΔΟ3.1, ΔΟ3.3, ΔΟ3.4, ΔΟ3.5
  • ΕΜ1.2, ΕΜ1.3
  • ΕΜ2.2, ΕΜ2.3, ΕΜ3.4
  • ΕΜ3.1, ΕΜ3.2, ΕΜ3.5
  • ΟΑ1.1, ΟΑ1.2, ΟΑ1.4, ΟΑ1.6, ΟΑ1.7
  • ΟΑ2.1, ΟΑ2.2, ΟΑ2.3
  • ΟΑ3.4
  • ΥΜ2.1, ΥΜ2.2
  • ΥΜ3.2
  Έτσι η νέα δομή που επιδιώκει να συντονίσει και να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό που διαθέτει η Περιφέρεια με τη διοικητική της διάσταση, να έχει περισσότερες εναλλακτικές στη διάθεσή της.
  Τσώκρη Κλεοπάτρα

  • 28 Αυγούστου 2020, 12:56 | Πασχάλης Οικονομίδης

   Ενδιαφέρουσα η οπτική σας κ. Τσώκρη…
   Διαφωνώ όμως κάθετα με δημιουργία συλλήβδην αυτοτελών Υπηρεσιών, οι οποίες μάλιστα με προδιαθέτουν για προσωπικές διαδρομές. Η ιεραρχική δομή των Υπηρεσιών του Δημοσίου πρέπει να διατηρηθεί απαρεγκλίτως. Άλλωστε εκεί βασίστηκε η Οργανωτική δομή και των σύγχρονων μεγάλων επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα..

 • 28 Αυγούστου 2020, 09:52 | Παρασκευή Χριστοπούλου

  Παρατηρήσεις στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020)

  * οι παρατηρήσεις αυτές στάλθηκαν και με email στους Υπεύθυνους Διαβούλευσης στις 21.08.2020

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β
  Αυτό που εντοπίζεται σε πρώτο επίπεδο στο Σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την υφιστάμενη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι η διάσπασή της σε δύο διαφορετικές Διευθύνσεις: τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και τη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων και Δράσεων.
  Αντιγράφοντας από το Σχέδιο του ΟΕΥ, η μεν πρώτη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (θα αναφέρεται για συντομία ως 1η) έχει ως σκοπό:
  «Σχεδιασμός, προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων της περιφέρειας με γνώμονα τα κρίσιμα ζητήματα περιφερειακά και εσωτερικά ανάπτυξης που χρήζει να αντιμετωπιστούν, βάσει των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Αρχής, των εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων.»

  Η δεύτερη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων και δράσεων (θα αναφέρεται για συντομία ως 2η) έχει ως σκοπό:

  «Την υποστήριξη υλοποίησης των αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων της περιφέρειας, αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, συντονισμός των φορέων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων Δράσης, ανάπτυξη επιχειρησιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω αναβάθμισης της ικανότητας προγραμματισμού και υλοποίησης προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων».

  Παρατηρώντας τα Τμήματα που δημιουργούνται εντοπίζεται γενικά το εξής:

  Η 2η Διεύθυνση εξακολουθεί να διατηρεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης ΔΙΑΠ, με εξαίρεση το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής που μετονομάζεται σε Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης και μεταφέρεται στην 1η Διεύθυνση, η οποία εκτός από αυτό το Τμήμα περιλαμβάνει πλέον και το Τμήμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το Τμήμα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς και τέσσερα (4) ακόμη Τμήματα – Παρατηρητήρια.

  Τα τελευταία χρόνια έως σήμερα το συγκεκριμένο Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής υλοποιεί, με ανάθεση καθηκόντων στον Προϊστάμενό του, το σύνολο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος. Το αντικείμενο αυτό μεταφέρεται πλέον στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων της 2ης Διεύθυνσης (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αναλαμβάνει και την αποτελεσματική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

  Θα ήθελα λοιπόν να παρατηρήσω τα εξής:

  1. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν έναν βασικό αναπτυξιακό πυλώνα για την πρόοδο και την εξωστρέφεια της Περιφέρειάς μας. Ως εκ τούτου θεωρώ αυτονόητη τη δημιουργία Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που θα λειτουργεί στην 1η Διεύθυνση (Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού) καθώς σχετίζεται άμεσα με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους και τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειάς μας και διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα Τμήματα της 2ης Διεύθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό επίσης τα Τμήματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠΕ, επίσης θα πρέπει να υπόκεινται στην 1η Διεύθυνση. Το τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων (σήμερα και Έργων) μπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται στη 2η Διεύθυνση (ενδεχομένως με τροποποίηση της ονομασίας του) και να συνεχίσει να εκτελεί τις υφιστάμενες εργασίες του που δεν περιλαμβάνουν στην πράξη την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

  Σχετικά με την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να συνεχίσει να συμμετέχει ως εταίρος σε νέα έργα, να αξιοποιήσει σε μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν και να έχει μία δυναμική παρουσία στον τομέα αυτό στη χώρα μας και στην Ευρώπη, θα πρέπει να εμπλακούν στις διαδικασίες υλοποίησής τους με αντίστοιχη αναγραφή των αρμοδιοτήτων αυτών στον ΟΕΥ και με αντίστοιχη στελέχωσή τους φυσικά, και άλλες Υπηρεσίες που επιβάλλεται να εμπλακούν στη διαδικασία υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται η Διεύθυνση Οικονομικού, καθώς στην παρούσα φάση όλες οι διαδικασίες που αφορούν το οικονομικό αντικείμενο των Ευρωπαϊκών Έργων που υλοποιούνται πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΕ Γρεβενών. Επίσης, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα απασχόλησης μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (κατηγορία staff) κρίνεται απαραίτητη, μέσω πρόβλεψης στον ΟΕΥ και αντίστοιχη στελέχωση φυσικά, η εμπλοκή της Διεύθυνσης Διοίκησης.

  2. Όσον αφορά στα Παρατηρητήρια, θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να αποτελούν ένα ενιαίο Τμήμα (που θα στελεχωθεί και θα μπορεί να παρέχει στατιστικές και όχι μόνο πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο και σε όλες τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Περιφέρειας) και ενδεχομένως να συμπτυχθεί με το Τμήμα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει είναι η στελέχωση όλων αυτών των νέων Τμημάτων – Παρατηρητηρίων, τη στιγμή μάλιστα που είναι υποστελεχωμένα τα ήδη υφιστάμενα τέσσερα (4) Τμήματα της ΔΙΑΠ.

  Ειδικότερα, αναφέρω ότι σε ολόκληρη τη Διεύθυνση που αποτελείται από τέσσερα (4) Τμήματα εργάζονται δέκα (10) υπάλληλοι, ως εξής:

  Προϊστάμενος Διεύθυνσης (1)
  Προϊσταμένος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης (1)
  Υπάλληλοι Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης (2)
  Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής (1)
  Υπάλληλοι Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων (5)
  Σύνολο: 10

  Δυστυχώς, διαφαίνεται ουτοπική η στελέχωση των επτά (7) τμημάτων της 1ης Διεύθυνσης και των οκτώ (8) της 2ης Διεύθυνσης (4 στην έδρα και 4 στις ΠΕ). Σύνολο δηλαδή δεκαπέντε (15) τμημάτων αντί υφιστάμενων τεσσάρων (4) που έχουν μόλις δέκα (10) υπαλλήλους.

  3. Η 2η Διεύθυνση (μετά την μετακίνηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην 1η) θα πρέπει να διαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα με αντίστοιχη κατανομή των επιμέρους αρμοδιοτήτων, καθώς και να τροποποιηθεί πιο στοχευμένα η ονομασία της.

  Ανακεφαλαιώνοντας, προτείνεται η ακόλουθη διάρθρωση:

  Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
  1. Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
  2. Τμήμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
  3. Τμήμα Αναπτυξιακού Παρατηρητηρίου, Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
  4. Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  5. Τμήματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠΕ

  Διεύθυνση Δημοσιονομικής Παρακολούθησης, Επιχειρηματικότητας και Επενδυτικών Σχεδίων
  1. Γραφείο Υποστήριξης Επενδυτών, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  2. Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  3. Τμήμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  4. [νέο τμήμα με ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπολοίπων]

  Προτείνεται δηλαδή η δημιουργία τεσσάρων (4) Τμημάτων ανά Διεύθυνση στην έδρα, η διατήρηση των Τμημάτων που δημιουργούνται στις ΠΕ, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων με μετακίνηση συγκεκριμένων Τμημάτων μεταξύ των δύο Διευθύνσεων, η μείωση των νέων Τμημάτων που δημιουργούνται και κυρίως προτείνεται η βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας με καταμερισμό των αρμοδιοτήτων στα επιμέρους Τμήματα και με επιβεβλημένη την αναγκαιότητα αξιοποίησης της εμπειρίας των υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού της ΔΙΑΠ.

  Κοζάνη, 21.08.2020

  Με εκτίμηση,

  Παρασκευή Χριστοπούλου,
  Δρ Πολιτικός Μηχανικός MSc
  Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού
  Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης
  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

  • 28 Αυγούστου 2020, 13:29 | Πασχάλης Οικονομίδης

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η άποψη σας κυρία Χριστοπούλου…
   Κατ΄αρχάς συμφωνώ για το τμήμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων…
   Συμφωνώ και με την κατανομή των τμημάτων, που θεωρώ πιο ρεαλιστική από την προτεινόμενη στο σχέδιο. Θα αναλύσω όμως εισέτι το αντικείμενο των Τμημάτων της (1ης) Δ/νσης και θα χρησιμοποιήσω την πρακτική των γραφείων.
   Έτσι λοιπόν στο Τμήμα Μεταλιγνιτικής Μετάβασης (το ονομάζω έτσι για να το προσδιορίσω επακριβώς, βγάζοντας το Δίκαιης ως πλεονασμό), το οποίο υποτίθεται ότι θα ασχοληθεί με την ολοκληρωτική αναδιάρθρωση του Οικονομικού και Παραγωγικού μας μοντέλου, θα πρέπει να απαρτίζεται από τα Γραφεία Ανασυγκρότησης του Πρωτογενούς Τομέα, του Δευτερογενούς και του Τριτογενούς. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό Τμήμα που απαιτεί μάλιστα στελέχωση υψηλών προδιαγραφών.
   Όσον αφορά το τμήμα Αναπτυξιακού Παρατηρητηρίου θα πρέπει να περιλαμβάνει Γραφεία Έξυπνης Εξειδίκευσης, Ενεργειακής Ανάπτυξης (υπό την έννοια ότι η Περιφέρεια πρέπει να κρατήσει το Στρατηγικό Γεωπολιτικό της status σε σχέση με την φιλική προς το Περιβάλλον παραγωγή Ενέργειας με τελικό στόχο μιας Πράσινης περιοχής), Έρευνας και Καινοτομίας. Επίσης απαιτείται ικανό και ιδιαίτερα καταρτισμένο προσωπικό. Μέσα από εκεί βέβαια θα δίνεται η πληροφόρηση και η επικοινωνία με τον επιχειρηματικό κόσμο.
   Θεωρώ την ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ιδιαίτερα οραματική προς την σωστή κατεύθυνση, συγχρόνως όμως ουτοπική σε σχέση με το υφιστάμενο προσωπικό, κινδυνεύοντας να κάνουμε ένα όμορφο μπουκέτο το οποίο γρήγορα θα μαραθεί μη έχοντας βάζο να το βάλουμε στο νερό, για να κάνω και ένα παραλληλισμό.
   Ιδιαίτερα ουτοπική βέβαια είναι και η πρόβλεψη για 1200 περίπου υπαλλήλους ως Προσωπικό στο σύνολο της Περιφέρειας, την στιγμή που σε Παγκόσμιο επίπεδο η προοπτική είναι μικρό και επιτελικό Κράτος, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη μέσω της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
   Αυτή άλλωστε είναι και η πολιτική της σημερινής Κυβέρνησης την οποία προσωπικά επικροτώ και επαυξάνω._

 • 27 Αυγούστου 2020, 18:56 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας της ΠΔΜ, με την ανάρτηση του υπό διαβούλευση Σχεδίου ΟΕΥ ΠΔΜ, μετά λύπης μας διαπιστώσαμε την αιφνίδια προσθήκη της ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων) και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας στον κωδικό ΑΚ3.5, ο οποίος αφορά στα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων ΠΔΜ όπου και υπηρετούμε, αλλά και στις αντίστοιχες υπηρεσίες στην έδρα της ΠΔΜ στους κωδικούς ΑΚ2 & ΑΚ2.2 του άρθρου 55 περί Προϊσταμένων Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΠΔΜ.
  Εκφράζουμε με το παρόν τις έντονες αντιρρήσεις μας, την απογοήτευση και τη λύπη μας για την αιφνίδια, αναιτιολόγητη και άδικη αυτή μεταβολή η οποία ήρθε να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα απογοήτευσή μας από την κατάφωρη αδικία που προκαλεί ο υφιστάμενος Ο.Ε.Υ της Π.Δ.Μ. θέτοντάς μας σε μειονεκτική θέση καθώς στη θέση ευθύνης του Προϊσταμένου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, προβλέπονται όλοι οι κλάδοι ΕΚΤΟΣ όμως από τους ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικούς και ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού οι οποίοι δύνανται να προΐστανται στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της κάθε Π.Ε.!
  Με γνώμονα τον ορθολογικό σχεδιασμό στελέχωσης των υπηρεσιών μας, καθώς και την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων/προσωπικού της ΠΔΜ, προτείνουμε και συγχρόνως υποβάλλουμε τα κάτωθι αιτήματά μας:

  1. Την αναδιάρθρωση στο άρθρο 38 (και ταυτόχρονα τη σχετική διόρθωση του άρθρου 39), της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της έδρας με την προσθήκη Υποδιευθύνσεων των ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας με ένα Τμήμα Τοπογραφίας και ένα Τμήμα Εποικισμού & Αναδασμού με τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αυτοτελή λειτουργία, κατά το πρότυπο της προτεινόμενης στο σχέδιο ΟΕΥ αναδιάρθρωσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής της έδρας.
  Όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 38, παρ.1, εδ.2 του Σχεδίου ΟΕΥ: «Η Διεύθυνση Πολιτικής Γης εφαρμόζει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της, παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα πολιτικής γης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ενώ είναι αρμόδια για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού στην ΠΕ Κοζάνης».

  2. Τη διόρθωση του άρθρου 55 όσον αφορά στους Κωδικούς ΑΚ3.5, ΑΚ2 και ΑΚ2.2 και συγκεκριμένα τη διαγραφή της ειδικότητας των ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων από όλες τις οργανικές θέσεις καθώς και από τη θέση ευθύνης του Προϊσταμένου στα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των ΔΑΟΚ των Π.Ε. αλλά και στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, για τους κάτωθι λόγους:
  • Στις αρμοδιότητες του άρθρου 39 του ΟΕΥ που αφορούν τις υπηρεσίες μας δεν καταγράφεται καμία αρμοδιότητα του γεωπονικού επιστημονικού πεδίου.
  • Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών μας σχετίζονται αποκλειστικά με το επιστημονικό και γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών και των Διοικητικών.
  • Όλες οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών μας στον προτεινόμενο ΟΕΥ ΠΔΜ είναι ακριβώς ίδιες με όλους τους προϊσχύσαντες ΟΕΥ της Περιφέρειάς μας και σε καμία από αυτές δεν προκύπτει η αναγκαιότητα προσθήκης της ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων.

  3. Την αύξηση των οργανικών θέσεων Διοικητικών και Μηχανικών των υπηρεσιών Πολιτικής Γης και Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού στις Περιφερειακές Ενότητες ΠΔΜ, ώστε ο συνολικός αριθμός αυτών να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες (σύνταξη-λειτουργία Εθνικού Κτηματολογίου, ιδιαιτέρως αυξημένη ζήτηση εκτέλεσης αναδασμών, ιδιαιτέρως αυξημένη ζήτηση της κατά χρήση παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων λόγω της μεγάλης στροφής της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα κ.ά.). Ήδη οι υπηρεσίες μας οι οποίες τελούν υπό ιδιαίτερο φόρτο εργασίας, σε εκτέλεση του υπ’ αριθμόν οικ.109986/05-08-2020 εγγράφου της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Δ.Μ. προτείνουν με έγγραφό τους προς τις διευθύνσεις, νέες θέσεις προσωπικού ανά κατηγορία/κλάδο.

 • 27 Αυγούστου 2020, 17:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΔΑΣ

  Ως υπάλληλος του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας έχω τις κάτωθι παρατηρήσεις σχετικά με τον προτεινόμενο Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
  α) Καταρχάς η ονομασία του τμήματος θα πρέπει να αλλάξει δεδομένου ότι ο όρος Εποικισμός και αντίστοιχα η Εποικιστική Νομοθεσία καταργήθηκαν με την ψήφιση του Ν.4061/2012. Στην ερμηνευτική του Νόμου με ΑΔΑ: Β49ΨΒ-04Ρ , σελίδα 10, και αριθ. πρωτ. εγγράφου 1204/51539/2-5-2012 , η Δ/νση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτείνει την μετονομασία των περιφερειακών τμημάτων σε ” Τμήμα Διαχείρισης Γης” ή “Τμήμα Πολιτικής Γης”. Μιας που πλέον διαχειριζόμαστε τις εκτάσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ (μισθώσεις , παραχωρήσεις, κλπ) αλλά και αναδιανέμουμε την γη (αναδασμοί) , η μετονομασία σε “Τμήμα Τοπογραφίας και Διαχείρισης Γης” ή “Τμήμα Τοπογραφίας και Πολιτικής Γης” είναι απαραίτητη.
  β) Σε ότι αφορά την πρόβλεψη για την θέση του Προισταμένου , υπαλλήλου με ειδικότητα Γεωπόνου ή και Αρχιτέκτονα Μηχανικού , επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λανθασμένη προσέγγιση. Το αντικείμενο του Τμήματος είναι καθαρά τεχνικό ώστε να προίσταται Γεωπόνος, και το ότι ίσως διδάσκεται η Τοπογραφία σε κάποιο εξάμηνο στην Σχολή Αρχιτεκτόνων δεν καθιστά από μόνο του λόγο διοίκησης.
  γ) Τέλος και σχετικά με το ” Ελλείψει ΠΕ να δύναται να προίσταται υπάλληλος ΤΕ” άποψή μου είναι ότι το πτυχίο και μόνο δεν θα πρέπει να αποτελεί το μόνο κριτήριο στην σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση. Είναι απαραίτητη η μοριοδότηση όπου σαφώς θα λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο, οι μεταπτυχιακές σπουδές , το διδακτορικό αλλά και επίσης η παραγωγικότητα του υπαλλήλου , το καθημερινό έργο του , η εικόνα του μέσα από συνεντεύξεις σε Επιτροπές Στοχοθεσίας της Περιφέρειας. Το διαζευκτικό ή και όχι το ελλείψει θα αποτελούσε βασικό λόγο, αφενός για τους υπαλλήλους που δεν είναι Προιστάμενοι να προσπαθούν για την βελτίωση των ικανοτήτων τους και της εργασιακής τους συμπεριφοράς αλλά και στους Προισταμένους ώστε να μην εφησυχάζουν έχοντας μόνο τα τυπικά προσόντα.
  Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα παρέμβασης.

 • 27 Αυγούστου 2020, 14:06 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Παρατηρήσεις στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2020 (ΠΔΜ).

  Στο σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Μ., που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης, διακρίνεται: α) η διάσπαση της σημερινής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε δύο Διευθύνσεις (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δ/νση Εφαρμογής προγραμμάτων και Δράσεων), με κοινές αρμοδιότητες μεταξύ των Τμημάτων και των 2 Δ/νσεων και β) η δημιουργία δύο νέων Διευθύνσεων (Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), που εξ ορισμού ταιριάζουν περισσότερο στη Δ/νση Διοίκησης και Οικονομικών.
  Λαμβάνοντας υπόψη την α) υποστελέχωση της σημερινής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (μόλις 10 μόνιμοι υπάλληλοι) και β) την συνεχόμενη αύξηση αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Τμημάτων, φαντάζει εξαιρετικά φιλόδοξο το σχέδιο δημιουργίας 15 νέων Τμημάτων, κατανεμημένα στις 3 πρώτες Δ/νσεις του νέου Οργανισμού (ΟΑ.1, ΟΑ.2 και ΟΑ.3).
  Σε πολλά νέα προτεινόμενα Τμήματα, υπάρχουν κοινές αρμοδιότητες, που δεν διαχωρίζονται ξεκάθαρα, μεταξύ τους.
  Δεν διαφαίνεται η διασύνδεση των Δ/νσεων, προς εξυπηρέτηση της ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Γενικής Δ/νσης και του στρατηγικού της σκοπού.
  Υπάρχει υπερβολική ανάλυση των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών των νέων προτεινόμενων Τμημάτων των τριών (3) πρώτων Διευθύνσεων, με κοινές πολλές φορές αρμοδιότητες, σε αντίθεση με την πολύ περιληπτική αναφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (σημερινό Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης), που ουσιαστικά υποβαθμίζεται.
  Επιπλέον δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, ο συντονισμός, η παροχή στοιχείων και η συνεργασία με τα ορισθέντα μέλη του ΕΜΠΕ των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου, η οργάνωση των μετακινήσεων τους για πραγματοποίηση αυτοψίας στο χώρο των επενδύσεων, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η προετοιμασία και ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών των μελών των εθνικών μητρώων ΕΜΠΕ, ΕΜΠΑ και των Επιτροπών Αξιολόγησης, των Επιτροπών Ενστάσεων και της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και η διαβίβαση τους στον Υπόλογο του έργου για την εκκαθάριση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.
  Επίσης προτείνεται, το Τμήμα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας να ασκεί και τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης («πρόσκληση, επιλογή δικαιούχων, ένταξη, παρακολούθηση υλοποίησης, ολοκλήρωση, πληρωμή?, ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής»).

  Το τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, διαχειρίζεται όλους τους Αναπτυξιακούς Νόμους (1892/1990, 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4 καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων του Ν.4399/2016), που αποτελούν το πιο σημαντικό και ίσως το μοναδικό Εθνικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των Ιδιωτικών Επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Οι τρεις τελευταίοι επενδυτικοί νόμοι είναι σε πλήρη ισχύ, με πλήθος λειτουργιών και απαραίτητων διαδικασιών, που καλούνται να ανταπεξέλθουν οι ελάχιστοι υπάλληλοι του Τμήματος.

  Οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, που μεταφέρονται αυτούσιες στο νέο προτεινόμενο Τμήμα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, είναι οι εξής:
  • Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας αιτημάτων υπαγωγής-τροποποίησης-απόσυρσης-συγκρότησης ΠΟΕ 1ου και τελικού ελέγχου-πληρωμής-ενημέρωσης μεταβολής στοιχείων και ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
  • Για τις νέες υποβαλλόμενες αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/16, διενεργείται: 1) έλεγχος νομιμότητας όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 2) αξιολόγηση εύλογου κόστους και ανάλυση της υποβληθείσας βιωσιμότητας, 3) έλεγχος δεικτών βαθμολογίας, 4) συγκρότηση και συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, 5) βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων, που αφορά: α) την κατάρτιση στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του προσωρινού πίνακα κατάταξης των νέων επενδυτικών σχεδίων, β) την υποβολή ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων, γ) την συγκρότηση και συνεδρίαση επιτροπής ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων και γ) την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και δ) την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή των νέων υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. Να σημειωθεί ότι όλες οι ενέργειες καταχωρούνται στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων .
  • Εξέταση αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους Ν.3299/04, Ν.3908/11 και στα τέσσερα ενεργά καθεστώτα του Ν.4399/16 και έκδοση σχετικών αποφάσεων αποδοχής/απόρριψης, με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενεργειών στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Τα αιτήματα αυτά αφορούν τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αλλαγής της δυναμικότητας του φορέα, αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης, αλλαγής του φορέα της επένδυσης , αλλαγής του τόπου εγκατάστασης υπό όρους, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, εκμίσθωσης της ενισχυθείσας επένδυσης και εξέτασης αιτημάτων ενημέρωσης που αφορούν μεταβολές των στοιχείων των υπαγόμενων επιχειρήσεων.
  • Συγκρότηση οργάνων ελέγχου( ΠΟΕ) για τη διενέργεια διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου υλοποίησης του 50% και του 100% του έργου, των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων και αφορούν και τους 3 αναπτυξιακούς νόμους
  • Παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου των ΠΟΕ, έλεγχος πληρότητας – νομιμότητας αυτών και έκδοση σχετικών αποφάσεων, υποβολή συμπληρωματικών εκθέσεων ελέγχου σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ήσσονος σημασίας, επιστροφές εκθέσεων ελέγχου των ΠΟΕ και διενέργεια εκ νέου οργάνου ελέγχου σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις .
  • Έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται και στους τρεις αναπτυξιακούς νόμους
  • Παραλαβή και δέσμευση παραβόλων που συνοδεύουν τα αιτήματα υπαγωγής-τροποποίησης και ελέγχου και επιστροφή ποσών σε περίπτωση λανθασμένων παραβόλων.
  • Έλεγχος πληρότητας-νομιμότητας των δικαιολογητικών που αφορούν αιτήματα πληρωμής προκαταβολής για επενδυτικά σχέδια που έχει υλοποιηθεί το 25,00% του έργου τους, προετοιμασία των φακέλων πληρωμής και προώθηση τους στον Υπόλογο-Φορέα για εκταμίευση-πληρωμή των επιχειρήσεων.
  • Έλεγχος αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης που αφορούν επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί και στους τρεις αναπτυξιακούς νόμους, έκδοση αποφάσεων πληρωμής, προετοιμασία των φακέλων πληρωμής και προώθηση τους στον Υπόλογο-Φορέα για εκταμίευση-πληρωμή των επιχειρήσεων.
  • Συντονισμός, παροχή στοιχείων και συνεργασία με τα ορισθέντα μέλη του ΕΜΠΕ των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου, οργάνωση των μετακινήσεων τους για πραγματοποίηση αυτοψίας στο χώρο των επενδύσεων, οργάνωση, προγραμματισμός, προετοιμασία και έλεγχος όλων των δικαιολογητικών των μελών των εθνικών μητρώων ΕΜΠΕ, ΕΜΠΑ και των Επιτροπών Αξιολόγησης, των Επιτροπών Ενστάσεων και της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και διαβίβαση τους στον Υπόλογο του έργου για την εκκαθάριση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.
  • Σύσταση-συγκρότηση-συνεδρίαση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής, επιστροφές ενισχύσεων και άλλων σημαντικών ζητημάτων που αφορούν παλαιότερες επενδύσεις .
  • Ετήσια παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν : α) την τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, β) την πιστοποίηση της φερεγγυότητας, γ) την τεκμηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας και δ) την τεκμηρίωση των θέσεων εργασίας.
  • Επιβολή κυρώσεων, σε φορείς επενδυτικών σχεδίων που δεν τηρούν τους όρους υπαγωγής και σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ενημέρωσης του Τμήματος για μεταβολές των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, έδρα και μετοχική σύνθεση.
  • Ενημέρωση όλων των ενεργειών που έχουν περιγραφεί παραπάνω: Α) του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ Ιδιωτικών Επενδύσεων, που αφορά επενδύσεις του Ν.3299/04 και β) του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ, που αφορά επενδύσεις του Ν.3908/11 και Ν.4399/16 (4 καθεστώτα).
  • Αποστολή επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν το γεωργικό και κτηνοτροφικό κλάδο, στις αρμόδιες ΔΑΟΚ ανά Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για τον ορθολογικό σχεδιασμό των νέων επενδυτικών σχεδίων και καταγραφή του αποτελέσματος στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ.
  • Τήρηση αρχείου καταγραφής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε όλους του αναπτυξιακούς νόμους, με αναλυτικά στοιχεία για κάθε υπαγόμενο φορέα (επωνυμία, είδος επένδυσης, κλάδος, συνολικό κόστος, επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, ποσό δανείου, δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, πληρωμές κτλ) .
  • Υποβολή αιτημάτων στο νομικό τμήμα του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ehd.ependyseis.gr (Helpdesk του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ), για ζητήματα που αφορούν όλα τα επενδυτικά σχέδια όλων των νόμων, καθώς το τμήμα δεν στηρίζεται από νομικό σύμβουλο (όπως γίνεται σε άλλες Περιφέρειες).
  • Παροχή πληροφοριών-διατύπωση προτάσεων σε φορείς και Υπουργεία, για θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού νόμου.

  Λόγω του μεγάλου όγκου των αρμοδιοτήτων και των απαραίτητων διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν στα πλαίσια της λειτουργίας όλων των αναπτυξιακών Νόμων, δικαιολογείται η δημιουργία νέας Δ/νσης με 6 ή 7 Τμήματα, όπως αναφέρονται στη συνέχεια.
  Συνολικά, προτείνεται:
  Α) η δημιουργία Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (αντί του Τμήματος Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας), με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής Τμήματα:
  1. Τμήμα Αξιολόγησης, Υπαγωγής και Τροποποιήσεων Επενδυτικών Σχεδίων, που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα των Αναπτυξιακών Νόμων.
  2. Τμήμα Υλοποίησης και Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων, που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικά προγράμματα των Αναπτυξιακών Νόμων.
  3. Τμήμα Ολοκλήρωσης και ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ολοκληρωθεί. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, έλεγχος και διαβίβαση των φακέλων πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων στον υπόλογο πληρωμής του έργου για εκκαθάριση.
  4. Τμήμα Υποστήριξης και συνεργασίας με τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών(ΕΜΠΕ), των Επιτροπών Αξιολόγησης, των Επιτροπών Ενστάσεων και της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προετοιμασία των πληρωμών και διαβίβαση τους στον Υπόλογο του έργου για την εκκαθάριση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών και ενημέρωση του Π.Σ.Κ.Ε., στα πλαίσια εφαρμογής των Αναπτυξιακών Νόμων.
  5. Τμήμα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις Ιδιωτικών Επενδύσεων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρησιακά προγράμματα (εφόσον κριθεί απαραίτητο να ενταχθεί στη Δ/νση και να ενεργοποιηθεί) .
  6. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας, με σκοπό την αποτελεσματική και άμεση διαχείριση του πλήθους των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και
  7. Τμήμα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας να αποτελεί ενιαίο Τμήμα με το Γραφείο Υποστήριξης Επενδυτών, με σκοπό την ενιαία και αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση κοινού και επενδυτικών φορέων, για τα διαθέσιμα Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, την επικοινωνία με διάφορους Φορείς για την επίτευξη του σκοπού του και την υποβοήθηση του Τμήματος Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.
  και
  Β) η συγχώνευση όλων των Παρατηρητηρίων της 1ης Δ/νσης σε ένα ενιαίο Παρατηρητήριο ή το πολύ σε δύο, εφόσον διασφαλισθεί η στελέχωση τους με υπαλλήλους (1. σύμπτυξη του Παρατηρητηρίου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το Παρατηρητήριο Υποδομών και 2. σύμπτυξη του Παρατηρητηρίου Έξυπνης Εξειδίκευσης με το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Απασχόλησης και Διά Βίου Μάθησης).

  Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί η τρομερή έλλειψη προσωπικού στις σημερινές Υπηρεσίες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ειδικότερα στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και η συνεχόμενη αύξηση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με ολοένα και λιγότερο διαθέσιμο στελεχιακό δυναμικό.
  Όσο φιλόδοξο και να είναι το Σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Μ., όπως τελικά αυτός θα διαμορφωθεί, η επιτυχία του εξαρτάται άμεσα από τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες του και την στήριξή τους από την Περιφερειακή Αρχή, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα για την επιτυχία του έργου τους (δημοκρατικός προγραμματισμός, διαφάνεια, νομική υποστήριξη κ.λ.π.).

  Με εκτίμηση

  Σταθόπουλος Δημήτριος
  ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
  Οικονομολόγος, MSc Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Κινήτρων
  Περιφερειακής Ανάπτυξης
  της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  Περιοχή Ζ.Ε.Π. – 50100 Κοζάνη
  τηλ: 2461052737
  Fax: 2461052723
  e-mail: d.stathopoulos@pdm.gov.gr

 • 27 Αυγούστου 2020, 14:50 | ΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

  Παρατηρήσεις στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2020 (ΠΔΜ).

  Σύμφωνα με το σχέδιο του νέου ΟΕΥ της ΠΔΜ, η υφιστάμενη Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών μετονομάζεται σε Γενική Δ/νση Οργάνωσης και Ανάπτυξης και συγκροτείται από 5 Οργανικές μονάδες (4 Διευθύνσεις και ένα Γραφείο της Γενικής Δ/νσης). Παρατηρείται η διάσπαση της υφιστάμενης Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις: τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΔΣΣ) και τη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων και Δράσεων (ΔΕΠΔ), δημιουργείται μία νέα διεύθυνση: η Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας και μεταφέρεται από άλλη Γενική Δ/νση, η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  Η ΔΕΠΔ (υφιστάμενη ΔΙΑΠ) διατηρεί 4 τμήματα συν το Γραφείο Υποστήριξης Επενδυτών. Το υφιστάμενο τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομάζεται σε Τμήμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

  Διαπιστώνεται μία εμφανώς συνοπτική περιγραφή αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας (υφιστάμενο τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης), σε αντίθεση με άλλα νέα τμήματα που δημιουργούνται στις υπόλοιπες τρεις διευθύνσεις (Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ).

  Είναι απορίας άξιο, το πώς θα στελεχωθούν όλα αυτά τα Τμήματα-Παρατηρητήρια, τη στιγμή που είναι υποστελεχωμένα τα τέσσερα τμήματα της υφιστάμενης ΔΙΑΠ. Πιο συγκεκριμένα στην υφιστάμενη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ), που αποτελείται από τέσσερα τμήματα, εργάζονται 10 υπάλληλοι:
  Ένας Προϊστάμενος Δ/νσης.
  Ένας Προϊστάμενος τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  Δύο υπάλληλοι στο τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  Μία προϊσταμένη του τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και
  Πέντε υπάλληλοι στο τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και έργων.

  Το υφιστάμενο τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης (νέο τμήμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας) , το οποίο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι στελεχωμένο με 2 υπαλλήλους και έναν Προϊστάμενο, διαχειρίζεται τρεις (3) Αναπτυξιακούς νόμους: 1) τον Ν.3299/04 με συνολικά 297 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια , τα οποία είναι σε φάση υλοποίησης, 2) τον Ν.3908/11 με 81 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, τα οποία είναι σε φάση υλοποίησης και 3) τον Ν.4399/16, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τέσσερα καθεστώτα ενισχύσεων ενεργά: α) τη « Γενική Επιχειρηματικότητα» (με 10 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια και 11 νέες αιτήσεις υπαγωγής) , β) τις « Ενισχύσεις Μηχανολογικού εξοπλισμού» ( με 3 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια και 1 νέα αίτηση υπαγωγής), γ) τις «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» (με 4 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια) και δ) την «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» (με 64 νέες αιτήσεις υπαγωγής ).

  Οι αρμοδιότητες του τμήματος αναλύονται ως εξής:
  • Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας αιτημάτων υπαγωγής-τροποποίησης-απόσυρσης-συγκρότησης ΠΟΕ 1ου και τελικού ελέγχου-πληρωμής-ενημέρωσης μεταβολής στοιχείων και ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
  • Για τις νέες υποβαλλόμενες αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/16, διενεργείται: 1) έλεγχος νομιμότητας όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 2) αξιολόγηση εύλογου κόστους και ανάλυση της υποβληθείσας βιωσιμότητας, 3) έλεγχος δεικτών βαθμολογίας, 4) συγκρότηση και συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, 5) βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων, που αφορά: α) την κατάρτιση στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του προσωρινού πίνακα κατάταξης των νέων επενδυτικών σχεδίων, β) την υποβολή ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων, γ) την συγκρότηση και συνεδρίαση επιτροπής ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων και γ) την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και δ) την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή των νέων υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. Να σημειωθεί ότι όλες οι ενέργειες καταχωρούνται στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων .
  • Εξέταση αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους Ν.3299/04, Ν.3908/11 και στα τέσσερα ενεργά καθεστώτα του Ν.4399/16 και έκδοση σχετικών αποφάσεων αποδοχής/απόρριψης, με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενεργειών στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Τα αιτήματα αυτά αφορούν τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αλλαγής της δυναμικότητας του φορέα, αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης, αλλαγής του φορέα της επένδυσης , αλλαγής του τόπου εγκατάστασης υπό όρους, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, εκμίσθωσης της ενισχυθείσας επένδυσης και εξέτασης αιτημάτων ενημέρωσης που αφορούν μεταβολές των στοιχείων των υπαγόμενων επιχειρήσεων.
  • Συγκρότηση οργάνων ελέγχου( ΠΟΕ) για τη διενέργεια διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου υλοποίησης του 50% και του 100% του έργου, των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων και αφορούν και τους 3 αναπτυξιακούς νόμους
  • Παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου των ΠΟΕ, έλεγχος πληρότητας – νομιμότητας αυτών και έκδοση σχετικών αποφάσεων, υποβολή συμπληρωματικών εκθέσεων ελέγχου σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ήσσονος σημασίας, επιστροφές εκθέσεων ελέγχου των ΠΟΕ και διενέργεια εκ νέου οργάνου ελέγχου σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις .
  • Έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται και στους τρεις αναπτυξιακούς νόμους
  • Παραλαβή και δέσμευση παραβόλων που συνοδεύουν τα αιτήματα υπαγωγής-τροποποίησης και ελέγχου και επιστροφή ποσών σε περίπτωση λανθασμένων παραβόλων.
  • Έλεγχος πληρότητας-νομιμότητας των δικαιολογητικών που αφορούν αιτήματα πληρωμής προκαταβολής για επενδυτικά σχέδια που έχει υλοποιηθεί το 25,00% του έργου τους, προετοιμασία των φακέλων πληρωμής και προώθηση τους στον Υπόλογο-Φορέα για εκταμίευση-πληρωμή των επιχειρήσεων.
  • Έλεγχος αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης που αφορούν επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί και στους τρεις αναπτυξιακούς νόμους, έκδοση αποφάσεων πληρωμής, προετοιμασία των φακέλων πληρωμής και προώθηση τους στον Υπόλογο-Φορέα για εκταμίευση-πληρωμή των επιχειρήσεων.
  • Συντονισμός, παροχή στοιχείων και συνεργασία με τα ορισθέντα μέλη του ΕΜΠΕ των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου, οργάνωση των μετακινήσεων τους για πραγματοποίηση αυτοψίας στο χώρο των επενδύσεων, οργάνωση, προγραμματισμός, προετοιμασία και έλεγχος όλων των δικαιολογητικών των μελών των εθνικών μητρώων ΕΜΠΕ, ΕΜΠΑ και των Επιτροπών Αξιολόγησης, των Επιτροπών Ενστάσεων και της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και διαβίβαση τους στον Υπόλογο του έργου για την εκκαθάριση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.
  • Σύσταση-συγκρότηση-συνεδρίαση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής, επιστροφές ενισχύσεων και άλλων σημαντικών ζητημάτων που αφορούν παλαιότερες επενδύσεις .
  • Ετήσια παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν : α) την τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, β) την πιστοποίηση της φερεγγυότητας, γ) την τεκμηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας και δ) την τεκμηρίωση των θέσεων εργασίας.
  • Επιβολή κυρώσεων, σε φορείς επενδυτικών σχεδίων που δεν τηρούν τους όρους υπαγωγής και σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ενημέρωσης του Τμήματος για μεταβολές των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, έδρα και μετοχική σύνθεση.
  • Ενημέρωση όλων των ενεργειών που έχουν περιγραφεί παραπάνω: Α) του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ Ιδιωτικών Επενδύσεων, που αφορά επενδύσεις του Ν.3299/04 και β) του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ, που αφορά επενδύσεις του Ν.3908/11 και Ν.4399/16 (4 καθεστώτα).
  • Αποστολή επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν το γεωργικό και κτηνοτροφικό κλάδο, στις αρμόδιες ΔΑΟΚ ανά Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για τον ορθολογικό σχεδιασμό των νέων επενδυτικών σχεδίων και καταγραφή του αποτελέσματος στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ.
  • Τήρηση αρχείου καταγραφής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε όλους του αναπτυξιακούς νόμους, με αναλυτικά στοιχεία για κάθε υπαγόμενο φορέα (επωνυμία, είδος επένδυσης, κλάδος, συνολικό κόστος, επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, ποσό δανείου, δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, πληρωμές κτλ) .
  • Υποβολή αιτημάτων στο νομικό τμήμα του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ehd.ependyseis.gr (Helpdesk του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ), για ζητήματα που αφορούν όλα τα επενδυτικά σχέδια όλων των νόμων, καθώς το τμήμα δεν στηρίζεται από νομικό σύμβουλο (όπως γίνεται σε άλλες Περιφέρειες).
  • Παροχή πληροφοριών-διατύπωση προτάσεων σε φορείς και Υπουργεία, για θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού νόμου.

  Nα σημειωθεί ότι πριν τη δημοσίευση του Ν.4399/16, το Τμήμα ήταν στελεχωμένο με πέντε υπαλλήλους, εκ των οποίων η μία συνταξιοδοτήθηκε και η άλλη τοποθετήθηκε σε άλλη Υπηρεσία.

  Σήμερα που ο όγκος της δουλειάς έχει πολλαπλασιαστεί, το Τμήμα όχι μόνο δεν ενισχύθηκε με υπαλλήλους (όπως επανειλημμένως έχουμε ζητήσει υπαλλήλους Διοικητικού-Οικονομικού και Μηχανολόγους- μηχανικούς), αλλά μειώθηκε κατά 2 άτομα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν μόνο 2 υπάλληλοι Διοικητικού-Οικονομικού και ένας Γεωπόνος.

  Λόγω του μεγάλου όγκου των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας (υφιστάμενο τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης) και για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, με τα εξής τμήματα:
  1) Τμήμα Αξιολόγησης, Υπαγωγής και Τροποποιήσεων Επενδυτικών Σχεδίων που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα των Αναπτυξιακών Νόμων,
  2) Τμήμα Υλοποίησης και Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων, που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικά προγράμματα των Αναπτυξιακών Νόμων,
  3) Τμήμα Ολοκληρώσεων Επενδυτικών Σχεδίων και ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
  4) Τμήμα Υποστήριξης και συνεργασίας με τα μέλη του ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ
  5) Αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις Ιδιωτικών Επενδύσεων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρησιακά προγράμματα (εφόσον κριθεί απαραίτητο να ενταχθεί στη Δ/νση και να ενεργοποιηθεί) .

  Συμπερασματικά το Τμήμα Κινήτρων αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της Περιφέρειας έμπρακτα και όχι στη θεωρία (όπως επιχειρείται με τη δημιουργία κάποιων νέων τμημάτων) και είναι το πιο σημαντικό Εθνικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Είναι πρόκληση λοιπόν για το Τμήμα Κινήτρων, να παλεύει υποστελεχωμένο, να ανταπεξέλθει στα δύσκολα και βεβαρημένα καθήκοντα του, ενώ την ίδια χρονική στιγμή να δημιουργούνται Τμήματα και Παρατηρητήρια με γενικές και αόριστες αρμοδιότητες.

  Με εκτίμηση

  Πούτα Χαρά
  ΠΕ Δ/κού – Οικ/κού

  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
  Περιβάλλοντος & Υποδομών
  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Τηλ: +30 2461052730
  mail: x.pouta@pdm.gov.gr

 • 26 Αυγούστου 2020, 11:55 | Σ.Υ.Ν.Α.Φ.

  O Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας θέλει να εκφράσει τη πρόθεσή του να συνεργαστεί, στο βαθμό που του αναλογεί, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειάς, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, με γνώμονα την ισονομία, ισοπολιτεία και την αξιοπρέπεια που αρμόζει, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό επίπεδο διαβίωσης σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Σχετικά με το σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) της Π.Δ.Μ., έχουμε τις ακόλουθες προτάσεις – παρατηρήσεις και παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό του τελικού οργανογράμματος.
  Α. Θα πρέπει στο διάγραμμα ροής, που αφορά την προτεινόμενη οργανωτική δομή, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και τις Διευθύνσεις υλοποίησής τους, όπου αποτυπώνονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των αιρετών με τις υπηρεσίες, να τοποθετηθούν ως επικεφαλείς των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε) οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες.
  Β. Στο διάγραμμα ροής η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Γραμματέα δεν πρέπει να παραπέμπει στη “Διαμόρφωση Στρατηγικής” (αρμοδιότητα η οποία ανήκει στον Περιφερειάρχη, στους εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο) αλλά να συνδέεται με τις διάφορες Διευθύνσεις μόνο σε ότι αφορά στην βελτίωση της αποδοτικότερης λειτουργίας αυτών και γενικά να γίνεται μνεία στις αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Γραμματέα όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 242 του N. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Γ. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
  Η συγκεκριμένη Διεύθυνση είναι σήμερα επιφορτισμένη με δύο διαφορετικά αντικείμενα που δεν συνάδουν μεταξύ τους. Με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία, θεωρούμε τον διαχωρισμό της παραπάνω Διεύθυνσης σε δύο διαφορετικές Διευθύνσεις (Διεύθυνση Διοικητικού και Διεύθυνση Οικονομικού) απαραίτητη ενέργεια γιατί ο Προϊστάμενος της ενιαίας Διεύθυνσης δεν μπορεί να γνωρίζει, ως οφείλει, το σύνολο των αντικειμένων των δύο υπηρεσιών.
  Διαφωνούμε με την δημιουργία μιας ενιαίας γραμματείας που θα εξυπηρετεί όλες τις Διευθύνσεις, διότι οι υπάλληλοι που σήμερα εξυπηρετούν την κάθε Διεύθυνση γνωρίζουν το εξειδικευμένο αντικείμενο αυτής και με την άμεση επαφή με τους υπαλλήλους της γίνεται εξοικονόμηση χρόνου. Στην περίπτωση της δημιουργίας ενιαίας γραμματείας δεν θα υπάρχει η αμεσότητα της επαφής και των επεξηγήσεων που απαιτούνται σε κάποιες περιπτώσεις έκδοσης εγγράφων με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου διεκπεραίωσης των εγγράφων. Επιπλέον το κοινό έχει μάθει να συναλλάσετε με τη γραμματεία της κάθε Διεύθυνσης. Διαφορετικά το κοινό θα πρέπει να απευθύνετε σε ένα συγκεκριμένο γραφείο το οποίο τελικά θα πρέπει να οργανωθεί με υποδοχή για να τηρείται η σειρά των ενδιαφερόμενων ατόμων, η στελέχωση της οποίας, λόγω έλλειψης προσωπικού και χώρων, είναι αδύνατη.
  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην Π.Ε. Φλώρινας, στο παρελθόν και σε εποχές με περισσότερο προσωπικό, συστάθηκε ενιαία γραμματεία χωρίς ωστόσο η λειτουργία της να καταστεί ποτέ εύρυθμη και αποτελεσματική.
  Αν παρόλα αυτά δημιουργηθεί ενιαία γραμματεία, πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν και γραφεία διοικητικής υποστήριξης (γραμματείες) σε κάθε διεύθυνση σε άμεση συνεργασία με την κεντρική γραμματεία, προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω.
  Δ. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.
  Δεν έχουμε να επισημάνουμε τίποτα επί του σχεδίου εκτός του να δημιουργηθεί γραφείο διοικητικής υποστήριξης.
  Ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε.
  Δεν έχουμε να επισημάνουμε τίποτα επί του σχεδίου εκτός του να δημιουργηθεί γραφείο διοικητικής υποστήριξης.
  Στ.Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε.
  Να δημιουργηθεί γραφείο διοικητικής υποστήριξης.
  Το Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού θα ήταν ορθότερο να μην ενταχθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Το γεγονός ότι ο προϊστάμενος του τμήματος δεν έχει τη δυνατότητα να γίνει προϊστάμενος της Διεύθυνσης, αποτελεί ένδειξη ότι το Τμήμα δεν πρέπει να υπάγεται στην Διεύθυνση, όπως εξηγείται παρακάτω.
  Ζ. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε.
  Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και όχι υποδιευθύνσεις στις Π.Ε. καθώς και γραφείο διοικητικής υποστήριξης (όπως αναλύονται στο με αριθμ. πρωτ. 115574/18-08-2020 έγγραφο).
  H. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε.
  Πρέπει να δημιουργηθεί γραφείο διοικητικής υποστήριξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συγκεκριμένη Διεύθυνση ακολουθείται το πρωτόκολλο ΟΠΣΝΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικό με τα θέματα Εμπορίου, Επαγγελματικών αδειών και Αδειοδότησης Βιομηχανιών.
  Θ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
  Σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, το Γραφείο Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δεν αναφέρονται πουθενά οι απαραίτητες ειδικότητες που θα πρέπει να το στελεχώνουν σε σχέση με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί (όπως αναφέρεται και παρακάτω), αντίθετα σε έγγραφο με τίτλο Αναλυτικός Πίνακας Κατανομής Θέσεων φαίνεται (όπως και σε άλλες Π.Ε.) να στελεχώνεται από έναν υπάλληλο Δ.Ε. Διοικητικών-Γραμματέων ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανωτέρω αρμοδιότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι απαραίτητες ειδικότητες που θα πρέπει να στελεχώνουν κάθε Διεύθυνση και Τμήμα σε σχέση με τις αρμοδιότητες (όπως προτείνουμε και παρακάτω).
  Προτείνουμε επιπλέον τη δημιουργία:
  Ι. Τμήματος ή Γραφείου Προγραμματισμού που θα είναι επιφορτισμένο με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος της Π.Ε., την παρακολούθηση της υλοποίησής του και των αναγκαίων τροποποιήσεων του καθώς και με τον συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας με την Οικονομική Υπηρεσία.
  ΙΙ. Τμήματος ή Γραφείου Έγκρισης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και Ποιοτικού Ελέγχου σε άμεση συνεργασία με το προτεινόμενο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας. Η έγκριση των Υλικών και των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών τους που θα ενσωματώνονται στα έργα είναι ουσιώδους σημασίας για την ποιότητα του τελικώς παραγόμενου έργου και πρέπει να γίνεται από εξιδεικευμένο προσωπικό.
  Ι. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
  Δεν αναφέρονται πουθενά οι απαραίτητες ειδικότητες που θα πρέπει να το στελεχώνουν σε σχέση με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί (όπως αναφέρεται και παρακάτω), αντίθετα σε έγγραφο με τίτλο Αναλυτικός Πίνακας Κατανομής Θέσεων φαίνεται (όπως και σε άλλες Π.Ε.) να στελεχώνεται από έναν υπάλληλο Δ.Ε. Διοικητικών-Γραμματέων ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες του τμήματος. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι απαραίτητες ειδικότητες που θα πρέπει να στελεχώνουν κάθε Διεύθυνση και Τμήμα σε σχέση με τις αρμοδιότητες (όπως προτείνουμε και παρακάτω).

  O Σύλλογος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσει για έγκριση το σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 187840/16-11-2018 (εισερχόμενο στην Π.Δ.Μ. 209916/3278/16-11-2018) έγγραφο, και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταβάλλοντας το κείμενο ώστε να εφαρμοστεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του ανωτέρω εγγράφου και της κείμενης νομοθεσίας (Ν.3528/2007 Άρθρο 97 (Προβάδισμα) του Υ.Κ., άρθρο 103 του Συντάγματος, υπ’ αριθμ. 2817/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.Τ.Ε.) και άλλες πέντε αποφάσεις σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.508/2412/οικ.21795/18-6-2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης και αναφέρεται το προβάδισμα των κατηγοριών Π.Ε. έναντι Τ.Ε. και όχι στην αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (Π.Ε. ή Τ.Ε.) κ.α.). Τα ανωτέρω δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) όπου διατηρείται το διαζευκτικό “ή” για πάρα πολλές θέσεις ευθύνης, σε αντίθεση με το υπ’ αριθμ. 187840/16-11-2018 έγγραφο το οποίο αναφέρει: “…α) Να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ’ Υ.Κ. αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης, δηλαδή να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της και β) Να προκύπτει σχετική τεκμηρίωση ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξαίρεση που υλοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 περ. δ’ Υ.Κ., δεν οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών, αλλά είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και εντός του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διατάξεων…”. Επιπλέον δεν υπάρχει στην διαβούλευση η σχετική ειδική, σαφής και επαρκής τεκμηρίωση, που να δικαιολογεί το διαζευκτικό “ή” στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο: “… η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως (ήτοι σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες του φορέα) και χωρίς ειδική, σαφή και επαρκή τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου…”.
  Το Άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα (το εν λόγω άρθρο παραμένει ανέπαφο ακόμα και από το Άρθρο 29 του Ν. 4369/2016 το οποίο τροποποιεί μόνο τα Άρθρα 84 έως 89 του Υ.Κ. καθώς και από το Άρθρο 45 του Ν. 4674/2020 που τροποποιεί μόνο το Άρθρο 84 του Υ.Κ., γεγονός που αποδεικνύει ότι το πνεύμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.Τ.Ε.), παρόλο που λαμβάνει υπόψη προγενέστερους νόμους, δεν μεταβάλλεται επουδενί), που εξειδικεύει τον τρόπο που τοποθετούνται οι παραπάνω κατηγορίες καθορίζει σαφώς το προβάδισμα κατηγοριών ως εξής: “Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.”. Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη, το δίχως άλλο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας Π.Ε. έναντι αυτών της κατηγορίας Τ.Ε., που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους Δ.Ε. κ.ο.κ., γεγονός που αποτυπώνεται και στις ανάλογες αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.. Η αξιοποίηση της διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ του Υ.Κ. και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007 (Κ.Δ.Κ.Υ.), δύναται να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν ειδικής, σαφούς και επαρκούς τεκμηρίωσης, η αναγκαιότητα της οποίας πρέπει να προκύπτει από το σώμα της πράξης ή τα στοιχεία του φακέλου.
  Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι επιθυμούμε, επανερχόμαστε και παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα ανωτέρω κατά τη σύνταξη του Οργανισμού και να αντικατασταθεί η αδιάκριτη επιλογή, διαζευκτικώς, υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (Π.Ε. ή Τ.Ε.) από την “εν ελλείψει”, επιλογή σύμφωνη με το προβάδισμα κατηγοριών, προκειμένου να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις με την μη έγκριση του οργανισμού.

  Διαπιστώνεται ότι στο σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας), που είναι στην διαβούλευση, δεν αναφέρονται πουθενά οι απαραίτητες ειδικότητες που θα πρέπει να στελεχώνουν κάθε Διεύθυνση και Τμήμα σε σχέση με τις αρμοδιότητες, καθώς και ο απαραίτητος αριθμός υπαλλήλων κάθε ειδικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Από τον συνδυασμό των ειδικοτήτων που στελεχώνουν κάθε Διεύθυνση και Τμήμα καθώς και των αρμοδιοτήτων που έχουν καθοριστεί, προκύπτει ποιές ειδικότητες είναι αναγκαίο να προΐστανται σε κάθε Διεύθυνση και Τμήμα. Ακόμα δεν αναφέρονται πουθενά οι ειδικότητες και ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν σε κάθε Διεύθυνση και σε κάθε Τμήμα, γεγονός που σε συνδυασμό με τα ανωτέρω θα καθόριζε και τις ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό.

  Ένα άλλο σημείο που χρήζει επανεξέτασης, έγκειται στο γεγονός ότι στο σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) παρατηρήθηκε σε τμήματα των ίδιων διευθύνσεων, να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιείται το προβάδισμα διαφορετικών κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Δηλαδή σε ένα τμήμα χρησιμοποιείται η διατύπωση “Π.Ε. και εν ελλείψει Τ.Ε.”, σε άλλο η διατύπωση “Π.Ε. ή Τ.Ε.” και σε άλλο μόνο “ΠΕ”. Καλό θα ήταν να υπάρχει ίδια διατύπωση για λόγους ισότητας και ισονομίας. Σε συνέχεια με τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες ειδικότητες κατηγοριών ζητείται εξειδίκευση, ενώ στις περισσότερες ειδικότητες όχι (π.χ. συνήθως ζητείται κατηγορία ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων)), σε κάποια τμήματα ζητείται εξειδίκευση ΠΕ Γεωτεχνικών (π.χ. Γεωπόνων Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπόνων Εγγείων Βελτιώσεων). Καλό είναι να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Είτε παντού να ζητείται εξειδίκευση, είτε παντού μόνο ειδικότητα.

  Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών μας θέλουμε να γνωρίζετε ότι είμαστε αντίθετοι στην διαχείριση του προσωπικού με όρους αδιαφανείς και αναξιοκρατικούς. Καταγγέλλουμε την προσπάθεια κατάργησης του Δημόσιου Τομέα. Διαφωνούμε με πολιτικές που έχουν στόχο να καταστήσουν τους υπαλλήλους ομήρους, ανίκανους να αντιδράσουν στις όποιες επιθυμίες – προσταγές των πολιτικών προϊσταμένων, που προσπαθούν να τους μετατρέψουν σε όργανα εκπλήρωσης πολιτικών υποσχέσεων και όχι διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.
  Θέλουμε να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ακράδαντα πως αν υπάρχει η πρόθεση να τηρηθεί η νομιμότητα και η αξιοκρατία, είναι δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

 • 26 Αυγούστου 2020, 08:30 | Κωνσταντίνος Ράλλης

  Σχετικά με την ενοποίηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης με την Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που προτείνεται στον νέο οργανισμό θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:
  Πρόκειται για δύο μεγάλες Γενικές διευθύνσεις σε αριθμό υπαλλήλων, σε αριθμό αντικειμένων αλλά και σε ποικιλία αρμοδιοτήτων. Επίσης τα αντικείμενα και οι ασκούμενες αρμοδιότητες των δύο Δ/νσεων είναι διαφορετικής φύσης χωρίς να γειτνιάζουν μεταξύ τους. Ακόμα και οι κεντρικές εποπτεύουσες διοικητικές δομές της πολιτείας για τις δύο Γενικές Δ/νσεις είναι εντελώς διαφορετικοί φορείς/υπουργεία.
  Συνεπώς με την ενοποίηση δημιουργούμε μια Γενική Δ/νση υπερβολικά μεγάλου όγκου χωρίς να υπάρχει ομοιογένεια και συνεκτικότητα αλλά ούτε να προκύπτει κάποια οικονομία σε πόρους από πιθανή ενιαία άσκηση κάποιων αρμοδιοτήτων. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρώτη από τις Βασικές Κατευθύνσεις Ανασχεδιασμού του Μοντέλου Λειτουργίας όπως περιγράφονται από την Εισηγητική Έκθεση Αναδιοργάνωσης του Οργανισμού:
  «Δημιουργία συνεκτικών και ευέλικτων δομών με τα αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα, για την ενιαία άσκηση ομοειδών λειτουργιών και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων αρμοδιοτήτων».
  Πεποίθησή μας είναι ότι, έστω και σε αυτό το υψηλό ιεραρχικό επίπεδο, ένας Γενικός Δ/ντης για να ασκήσει με ουσία τα καθήκοντα του θα πρέπει να έχει γνώση και προηγούμενη εμπειρία των σχετικών αντικειμένων, πράγμα που δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου και της διαφορετικότητας των αντικειμένων. Διαφορετικά η συνεισφορά του θα είναι κυρίως τυπική/διοικητική χωρίς να μπορεί να διαμορφώσει πραγματική προσωπική θέση/άποψη για τα θέματα, τα προβλήματα και τις προσκλήσεις που προκύπτουν στην κεφαλή μιας Γενικής Διεύθυνσης.

  Η αφαίρεση του όρου ‘Ανάπτυξη’ από την υφιστάμενη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και η προσάρτηση του σε άλλη Γενική Δ/νση είναι σίγουρο ότι θα προκαλεί σύγχυση στο μέλλον λόγω του ότι πανελλαδικά ο όρος ‘Ανάπτυξη’ είναι συνυφασμένος με την Βιομηχανία και το Εμπόριο (Γ.Γ. Βιομηχανίας και Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και όχι με τα αντικείμενα της προτεινόμενης νέας Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης.

  Προβληματισμό τέλος μας προκαλεί η δημιουργία νέων Δ/νσεων οι οποίες αποτελούνται από ακόμα περισσότερα νέα Τμήματα, με το σκεπτικό ότι κάθε Τμήμα για να έχει λειτουργικό νόημα πρέπει να στελεχώνεται από τουλάχιστον τρία άτομα. Εάν υπολογιστεί και ο αντίστοιχος αριθμός θέσεων ευθύνης εύκολα κάποιος μπορεί να σκεφτεί τάση μαζικής μετακίνησης υπαλλήλων αφήνοντας υπηρεσίες και πόστα που εξυπηρετούνται ήδη οριακά τη στιγμή αυτή. Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι ανθρώπινοι πόροι της Περιφέρειας όλο και λιγοστεύουν.

 • Η Θέση της Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  Η Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) αποτελεί τον επιστημονικό και συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Γεωπόνων ΤΕ, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Γεωπόνων Τ.Ε., που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο Τ.Ε. Γεωπόνων – Γεωτεχνικών (Τεχνολόγων Γεωπόνων).

  Επειδή το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ είναι η έπαρση των
  κλαδικών συντεχνιών , σας γνωρίζουμε ότι τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
  Ιδρύματα (ΤΕΙ), είναι Ανώτατα Ιδρύματα.

  Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, επομένως και των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν παρακολουθήσει βασικές τετραετείς σπουδές στο επιστημονικό τους πεδίο, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνολογική γνώση.

  Ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο ΜΔΕ και Διδακτορικού Διπλώματος, και επομένως έχουν κάθε δικαίωμα, να ζητάνε από την Ελληνική Πολιτεία, να αξιοποιούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και όχι την αντίληψη του οποιουδήποτε συνδικαλιστικού φορέα, που βρίσκεται σε μία άλλη εποχή.

  Με την παρούσα επιστολή ζητούμε να σας ενημερώσουμε και να εκθέσουμε τις
  απόψεις μας σχετικά με το εξαιρετικά σοβαρό θέμα του Ο.Ε.Υ. το οποίο απασχολεί
  τους συναδέλφους μας ΤΕ Γεωπόνους και έχει άμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία της
  Υπηρεσίας.

  Γνωρίζουμε ότι έχετε δρομολογήσει τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας σας και σύμφωνα με πληροφορίες μας οι διατάξεις του νέου Ο.Ε.Υ. συνεπάγονται τον αποκλεισμό των ΤΕ Γεωπόνων από τη
  διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη θέσεων ευθύνης.

  Ενόψει αυτού θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

  Στο Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.

  Οι Αποφάσεις του ΣτΕ για Οργανισμούς Περιφερειών, αναφέρονται σε μια
  δεδομένη χρονική περίοδο και σίγουρα δεν αποτυπώνουν την μετέπειτα βούληση
  του νομοθέτη αφού έκτοτε έχουν γίνει άλλες τέσσερις βασικές τροποποιήσεις
  του Υπαλληλικού Κώδικα (Νόμο 3528/2007):

  1.με τον Νόμο 4024/2011
  2.με τον Νόμο 4275/2014, ο οποίος προβλέπει ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ

  3. με τον Νόμο 4369/2016 που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης. Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

  4. Το Υπουργείο Εσωτερικών με τον Νόμο 4674/2020 έχει καθορίσει νέο θεσμικό πλαίσιο και έχει εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο στις οποία αναφέρεται με σαφήνεια στους όρους ,στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στην διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων(Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20) ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ)

  Οι παραπάνω νόμοι και ειδικά ο τελευταίος και ισχύων, και η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20) ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς αστερίσκους και περίεργες πολύπλοκες ερμηνείες, ότι οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου.

  Ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία και η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

  α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης.

  β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

  γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.

  Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE.

  Επιπρόσθετα με πρόσφατη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, που αφορούν στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4674/2020, Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20)ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ

  Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και στη δημιουργία ενός συστήματος επιλογής προϊσταμένων με κοινά κριτήρια σε Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ.

  Ειδικότερα προβλέπεται:

  1. Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα, εκλογικευμένα και σταθμισμένα, σε όλους τους υπαλλήλους να μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ανάλογα με την υπηρεσιακή τους πορεία, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φορέων του δημοσίου και άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, προσδιορίστηκαν επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Η εργασιακή απόδοση των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας 3ετίας σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης, ή
  • Η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος στα επίπεδα προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

  2.Ως προς τις ομάδες κριτηρίων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας:

  • Σταθμισμένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος σπουδών)
  • Μοριοδότηση και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, καθώς η απόκτηση οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύει ικανότητες και δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός έργων, η διαχείριση χρόνου και πίεσης, καθώς και η κριτική σκέψη, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, με μικρότερη στάθμιση
  • Μείωση μοριοδότησης των σεμιναρίων προς αποφυγή του φαινομένου της συγκέντρωσης πιστοποιήσεων για ιδιοτελείς λόγους και αλυσιτελείς ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό που άπτεται πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος
  • Καλύτερη στάθμιση του επιπέδου της γνώσης των ξένων γλωσσών
  • Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται διακριτά, ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης και ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενώ διαβαθμίζεται η μοριοδότηση σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο
  • Ο υπολογισμός για το χρόνο υπηρεσίας και σε θέσεις ευθύνης μοριοδοτείται σε μήνες έναντι ετών, προς όφελος των υποψηφίων.

  3.Εναρμόνιση των διατάξεων του Κώδικα ΟΤΑ όσον αφορά στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ βαθμού .

  Είναι ξεκάθαρη επομένως η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού και μάλιστα επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή σε αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία (Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11).

  Είναι επίσης γνωστό ότι:

  ➢ Τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Νόμος 3685/2008). Ο Νόμος 4009/2011 αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

  α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα
  Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής
  αναφέρονται ως«Πανεπιστήμια» και

  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
  Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
  Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
  «Τ.Ε.Ι.».

  ➢ Οι γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ, ενδεικτικά η υπ’ αρ. 256/2010 για τον Ο.Ε.Υ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπου αναφέρεται
  ότι:

  ➔ Άρθρο 24 «…νομίμως και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη……..ορίζεται στο άρθρο 21 του …….στις Διευθύνσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Επίσης για τους ίδιους λόγους νομίμως ορίζεται …….ότι στα Τμήματα των Διευθύνσεων προΐστανται κατά κανόνα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ …….και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».

  ➔ Άρθρο 25 «……συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό…… και να ορισθεί ότι εν ελλείψει των κατηγοριών αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».

  Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία και αντίστοιχο θέμα που δημιουργήθηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Νόμο 4272/2014, αρθρ. 26 που αναφέρει ότι: ….«για τις θέσεις ευθύνης……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».

  Κύριε Περιφερειάρχη
  κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

  Επειδή το προβάδισμα των κατηγοριών εφαρμόζεται καθολικά μέσω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

  Επειδή είναι απολύτως ασύμβατο και αδιανόητο στους υπαλλήλους της ΤΕ
  κατηγορίας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο επιτελικών
  στελεχών και την δυνατότητα να επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Γραμματέων
  Υπουργείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, να αμφισβητείται το δικαίωμα συμμετοχής τους στη
  διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ακόμα και για οργανικές μονάδες επιπέδου
  τμήματος,

  Σας ζητούμε να μην ενδώσετε σε τακτικές εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αλλά να διασφαλίσετε ότι τις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπεται να καταλαμβάνουν υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ώστε να έχουν και οι ΤΕ υπάλληλοι τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων , με απώτερο σκοπό στις θέσεις ευθύνης να επιλέγονται οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

  Δεδομένης της σημασίας των ζητημάτων που καταθέτουμε την θέση της Ένωσης στην Δημόσια διαβούλευση και σας ζητούμε να λάβετε υπόψη σας τις απόψεις και τις επισημάνσεις μας

  Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών), ως η επίσημη Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση των
  πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωπονίας του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, αναμένει
  από τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην παρεκκλίνει από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα , βάση του Νόμου 4674/2020 και της διευκρινιστικής Εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20) ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , καθώς όπως αναλύσαμε παραπάνω ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία εργαζομένων.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και συνεργασία.

  Για την Κ.Δ.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

  Ο Πρόεδρος

  Κρανιάς Βασίλειος

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Καρύδης Κωνσταντίνος

  Ε.Δ.
  1. ΑΡΧΕΙΟ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.
  2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.
  3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.
  Κεντρική Διοικητική Επιτροπή
  Οδός Βεραντζέρου 15
  Τ.Κ. 10677, ΑΘΗΝΑ
  Email:info@pepteg.gr
  http://www.pepteg.gr

 • 25 Αυγούστου 2020, 08:44 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, συμφωνώ με τον συνάδελφο και επισυνάπτω το ίδιο κείμενο.

  Σχετικά με την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020) θα ήθελα να εκφράσω τα παρακάτω σχόλια -αντιρρήσεις:
  1. Ως προς τη στελέχωση της θέσης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών γίνεται αναφορά και στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.
  Η διεύθυνσή μας είναι κατά 70% τουλάχιστον, τεχνική υπηρεσία και ως εκ τούτου ο προϊστάμενός της οφείλει να έχει τις ελάχιστες τεχνικές γνώσεις προκειμένου σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (τεχνικά θέματα οχημάτων, επικοινωνιών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων κλπ) να διατυπώνει την άποψή του για μια πιο άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών. Εξάλλου από τον Οργανισμό, στην στελέχωση Διευθύνσεων άλλων Υπηρεσιών, παρατηρείται μια συμφωνία του αντικειμένου των εργασιών της Διεύθυνσης και της ειδικότητας του Προϊσταμένου της (π.χ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προϊστάμενος προτείνεται Πολιτικός Μηχανικός κλπ) . Από όλα αυτά προτείνω να εκλείψει από τη Θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.
  2. Παρατηρείται στη στελέχωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών ο όρος “και εν ελλείψει”. Αυτό δίνει το προβάδισμα στην κατηγορία των υπαλλήλων κλάδου ΠΕ. Είναι όμως παράλογο και άδικο να προτείνεται η κατηγορία ΠΕ, τη στιγμή που σε κάποιες Διευθύνσεις υπάρχουν κυρίως υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ που έχουν πολυετή εμπειρία στη Διεύθυνση, έχουν χειριστεί ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών και μπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ καλύτερα στις όποιες ανάγκες από κάποιον υπάλληλο που θα τοποθετηθεί προϊστάμενος απλά και μόνο επειδή είναι του κλάδου ΠΕ. Εξάλλου σύμφωνα και με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) δύναται στη Διοίκηση η ευχέρεια και με σωστή αιτιολόγηση, να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των μονάδων προς εξυπηρέτηση πρώτα του δημοσίου συμφέροντος αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη. Προτείνω να τεθεί στη στελέχωση της Διεύθυνσης Μεταφορών το διαζευκτικό (ή) ανάμεσα στους προτεινόμενους κλάδους υπαλλήλων με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

 • 24 Αυγούστου 2020, 15:54 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

  Σχετικά με την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020) θα ήθελα να εκφράσω τα παρακάτω σχόλια -αντιρρήσεις:
  1. Ως προς τη στελέχωση της θέσης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών γίνεται αναφορά και στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.
  Η διεύθυνσή μας είναι κατά 70% τουλάχιστον, τεχνική υπηρεσία και ως εκ τούτου ο προϊστάμενός της οφείλει να έχει τις ελάχιστες τεχνικές γνώσεις προκειμένου σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (τεχνικά θέματα οχημάτων, επικοινωνιών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων κλπ) να διατυπώνει την άποψή του για μια πιο άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών. Εξάλλου από τον Οργανισμό, στην στελέχωση Διευθύνσεων άλλων Υπηρεσιών, παρατηρείται μια συμφωνία του αντικειμένου των εργασιών της Διεύθυνσης και της ειδικότητας του Προϊσταμένου της (π.χ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προϊστάμενος προτείνεται Πολιτικός Μηχανικός κλπ) . Από όλα αυτά προτείνω να εκλείψει από τη Θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.
  2. Παρατηρείται στη στελέχωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών ο όρος “και εν ελλείψει”. Αυτό δίνει το προβάδισμα στην κατηγορία των υπαλλήλων κλάδου ΠΕ. Είναι όμως παράλογο και άδικο να προτείνεται η κατηγορία ΠΕ, τη στιγμή που σε κάποιες Διευθύνσεις υπάρχουν κυρίως υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ που έχουν πολυετή εμπειρία στη Διεύθυνση, έχουν χειριστεί ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών και μπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ καλύτερα στις όποιες ανάγκες από κάποιον υπάλληλο που θα τοποθετηθεί προϊστάμενος απλά και μόνο επειδή είναι του κλάδου ΠΕ. Εξάλλου σύμφωνα και με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) δύναται στη Διοίκηση η ευχέρεια και με σωστή αιτιολόγηση, να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των μονάδων προς εξυπηρέτηση πρώτα του δημοσίου συμφέροντος αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη. Προτείνω να τεθεί στη στελέχωση της Διεύθυνσης Μεταφορών το διαζευκτικό (ή) ανάμεσα στους προτεινόμενους κλάδους υπαλλήλων με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

 • 24 Αυγούστου 2020, 08:25 | ΝΑΖΛΗ AMΠATZIΔΟΥ

  ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  • Σε όλες τις Δ/νσεις απαιτούνται Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης. Η τάξη και η Οργάνωση της Υπηρεσίας ανήκει στο τμήμα αυτό.
  • Στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών υπάρχει Τμήμα κίνησης οχημάτων. Τα αντίστοιχα γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων να γίνουν τμήματα.(Γιατί αυτός ο διαχωρισμός?)
  • Το αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου να έχει αρμοδιότητες μόνον και μόνον αυτές που ορίζει το Π.Δ 146 Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Υπάρχει αυτοτελές τμήμα Π.Α.Μ.Π.Σ.Ε.Α στην Έδρα ενώ στις Περιφερειακές Ενότητες είναι γραφεία. Τα γραφεία των Π.Ε να γίνουν τμήματα.
  • Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας με τα τέσσερα τμήματα από δύο που ήταν σε προηγούμενο Σχέδιο Ο.Ε.Υ. Η Δ/νση αυτή παίρνει αρμοδιότητες από άλλες Δνσεις (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών,Γραφείο Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη, Εκτελεστικό Γραμματέα, Γενικούς Δ/ντές, Δ/ντές, Περιφερειάρχη, Υπουργείο Εσωτερικών,κλπ}.Είναι το Υπερόργανο Διοίκησης. Δεν απαιτείται και δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η Δ/νση.
  • Η Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού με τα εφτά τμήματα από τα οποία τα τέσσερα είναι παρατηρητήρια. Άποψή μου όλες οι αρμοδιότητες αυτής της Δνσης εμπεριέχονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Θεωρώ ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό για το καλό- Ανάπτυξη της Περιφέρειας , να στελεχώσει άλλες υπηρεσίες και όχι αυτή.
  • Το νέο τμήμα Φραγμάτων, Γεφυρών και λοιπών Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας είναι ένα τμήμα που δεν έχει Ουσιαστικές Αρμοδιότητες. Για να υπάρχει ο λόγος ύπαρξης αυτού του τμήματος θα πρέπει όλες οι αρμοδιότητες που είναι στα άλλα τμήματα (Δομών Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιακών έργων) και αφορούν τα φράγματα και τις Γέφυρες να μεταφερθούν σ’αυτό το Νέο Τμήμα.
  • Δνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο .Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης στο Νέο Ο.Ε.Υ διότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ για τις αρμοδιότητες και τη στελέχωσή του.
  • Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας συγχωνεύει σε ένα τμήμα την φυτική παραγωγή , με την ζωική παραγωγή με την αλιεία και τις έγγειες βελτιώσεις και το ονομάζει Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής.
  • Στις Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων δημιουργεί ένα νέο τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων με πάρα πολλές αρμοδιότητες και ταυτόχρονα συγχωνεύει τα τμήματα Ζωικής παραγωγής με τα τμήματα Αλιείας. Σε πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην ΑGROTIKA 2020 με κύριο θέμα την Αλιεία και τις Ιχθυοκαλλιέργειες σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τόνισε ότι είναι η Περιφέρεια με τα περισσότερα Εσωτερικά Ύδατα και η Αλιεία – Ιχθυοκαλλιέργειες θα πρέπει να αποτελέσουν Πυλώνα ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα και στην παρούσα χρονική περίοδο (μεταλιγνιτική) είναι αναγκαία. Συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω με αυτή την διαπίστωση ,όμως ο Ο.Ε.Υ δεν συμφωνεί με αυτό. Προτείνω την δημιουργία μιας νέας Δ/νσης Εσωτερικών Υδάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με τρία τμήματα:
  1.Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
  2.Τμήμα Αλιείας
  3.Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων
  Απαραίτητη η στελέχωση με Βιολόγους,Ιχθυολόγους,Περιβαντολλόγους,Τεχνολόγους Ιχθυολόγους,Γεωπόνους
  Τεχνολόγους Γεωπονίας .
  • Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στην Έδρα να προστεθεί το τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.
  • Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να υπάρχουν τα εξής τμήματα
  1.Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
  2.Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  3.Τμήμα Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης
  4. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
  5.Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου
  6.Τμήμα Γεωργιών μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.
  7.Τα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να γίνουν τμήματα.
  • Οι Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Π.Ε να γίνουν Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Π.Ε, τα Κτηνιατρικά γραφεία να γίνουν Κτηνιατρικά τμήματα καθώς επίσης και να προστεθεί και Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης σε κάθε Π.Ε.
  • Τέλος Δνση Πολιτικής Γής σε κάθε Π.Ε με τα εξής τμήματα
  1.Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
  2.Τμήμα Τοπογραφίας
  3.Τμήμα Εποικισμού
  4.Τμήμα Αναδασμού
  Κάθε τμήμα και κάθε Δ/νση θα πρέπει να έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες , καθώς επίσης οι Δ/νσεις που έχουν άμεση και συχνή επαφή με τον πολίτη θα πρέπει να στελεχώνονται με το ανάλογο προσωπικό και τις ανάλογες οργανικές μονάδες. Πάντα για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη . Στο Σχέδιο του Ο.Ε.Υ παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει αύξηση Οργανικών Μονάδων (Τμήματα , Δ/νσεων) σε υπηρεσίες που δεν έχουν άμεση επαφή με τον πολίτη , και μείωση Οργανικών Μονάδων (Τμήματα , Δ/νσεων) με συγχωνεύσεις Οργανικών Μονάδων σε υπηρεσίες που έχουν άμεση επαφή με τον πολίτη.

  ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  Ο πρόσφατος Νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών 4674/2020 άρθρο 45 δίνει τη δυνατότητα διεκδίκησης – τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης ,Προϊσταμένων Γενικής Δ/νσης , Δ/νσης ,Τμήματος να συμμετέχουν και υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Μάλιστα σε θέσεις Προϊσταμένων Τμήματος και συνάδελφοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Στο σχέδιο του Ο.Ε.Υ της Π.Δ.Μ αυτό δεν ισχύει. Σε όλες τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων Γενικής Δ/νσης έχει τον όρο <> που σημαίνει τον ουσιαστικό αποκλεισμό των Τ.Ε
  Σε κάποιες Δ/νσεις , Τμήματα τους δίνει την δυνατότητα διεκδίκησης και στους Τ.Ε π.χ Δνσεις Δημόσιας Υγείας , Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ,Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γιατί αυτός ο Διαχωρισμός και μεταξύ των Τ.Ε ?
  Σε άλλες πάλι Δνσεις και τμήματα βάζει Ειδικότητες σε άλλες όχι τη στιγμή που σ αυτές τις Οργανικές μονάδες υπηρετούν και ασκούν αρμοδιότητες και υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων ανεξαρτήτως αν είναι Π.Ε , Τ.Ε αποκλείοντας έτσι και τις δυο κατηγορίες .
  Συγκεκριμένα
  • Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ,τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης αποκλείει τους Τ.Ε Γεωπόνους βάζοντας τον όρο εν ελλείψει , ενώ δίνει την δυνατότητα σε ένα υπάλληλο Π.Ε Διοικητικού τη διεκδίκηση της θέσης ευθύνης τη στιγμή που στο τμήμα αυτό συνάδελφος ΤΕ Γεωπόνος εκτελεί καθήκοντα επί εικοσαετία. Αυτό δεν είναι άδικο?
  • Στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των Π.Ε αποκλείει τους Τ.Ε Γεωπόνους βάζοντας τον όρο εν ελλείψει τη στιγμή που στο τμήμα αυτό σε κάποιες Π.Ε υπάρχουν συνάδελφοι ΤΕ Γεωπόνοι που εκτελούν καθήκοντα .
  • Το ίδιο και ακόμη χειρότερα υπάρχει στο Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου που αποκλείει τελείως τους συνάδελφους ΤΕ Γεωπόνους τη στιγμή που στο τμήμα αυτό σε Π.Ε υπάρχει συνάδελφος ΤΕ Γεωπόνος που είναι προϊστάμενος στο τμήμα αυτό. Μέχρι τώρα μπορούσε να ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου και στο νέο Ο.Ε.Υ δεν μπορεί?
  • Στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και εκεί υπάρχει αποκλεισμός Τ.Ε Γεωπόνων με τον όρο εν ελλείψει και μάλιστα στους Γεωπόνους βάζει και ειδικότητα.
  Τι πάθατε με τους Τεχνολόγους Γεωπόνους ? Γιατί αυτός ο αποκλεισμός? Το ίδιο ισχύει και σε άλλες Δ/νσεις και Τμήματα με αντίστοιχες ειδικότητες Τεχνολόγων.

  Ο Νόμος που προανέφερα ο 4674/2020 τέθηκε σε Διαβούλευση .Όλοι οι Θεσμικοί Φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους , τις ενστάσεις τους ,τις αντιρρήσεις τους. Όμως ο Νόμος ψηφίστηκε με το Διαζευκτικό Π.Ε ή Τ.Ε για τις θέσεις ευθύνης σε Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις και για τα τμήματα Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε . Είναι αντισυνταγματικός ο Νόμος?
  Ο Ο.Ε.Υ της Περιφέρειας Αττικής στις Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις έχει παντού Π.Ε ή Τ.Ε
  και στα Τμήματα Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε. Δηλαδή αυτός ο Ο.Ε.Υ της μεγαλύτερης Περιφέρειας είναι παράνομος?
  Σήμερα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Οι Τ.Ε μπορούν να έχουν Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους ίσους και ίδιους με τους τίτλους των Π.Ε.
  Γιατί αφού θεωρείται ότι είμαστε κατωτέρου γνωστικού επιπέδου , τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ,καθηγητές Πολυτεχνείων ,Πανεπιστημίων κλπ μας δέχονται ως Υποψηφίους και δεν μας αποκλείουν?
  Το να διεκδικείς τα δικαιώματά σου αυτά που σου δίνει ο νόμος είναι υποχρέωση σου. Το να διεκδικείς θέσεις ευθύνης επί ίσης όροις είναι ευγενής άμιλλα . Το να μη δίνεις την ευκαιρία ανέλιξης σε όλους τους Υπαλλήλους είναι ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ.

  Ναζλή Αμπατζίδου
  Υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
  Μέλος Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Δ.Μ

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:29 | ΜΑΤΙΝΑ ΦΟΥΚΑ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΕΥ 2020, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

  1.1. Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης: Το συγκεκριμένο τμήμα ουσιαστικά παραμένει ως έχει στον σημερινό ΟΕΥ, πλην της μη σκόπιμης μετονομασίας του (από Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής). Η υπερανάλυση των βημάτων υλοποίησης των βασικών αρμοδιοτήτων του τμήματος κρίνεται μη σκόπιμη. Προτείνεται ως αρμοδιότητες να καταγραφούν τα εξής:
  – Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
  – Εκπόνηση Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης
  – Παρακολούθηση υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος/ Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και εκπόνηση Εκθέσεων Προόδου
  – Διοικητική υποστήριξη Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Μελετών (που θα μπορούσε να μην αποτελεί αρμοδιότητα μιας οργανικής μονάδας, αλλά υποχρέωση κάθε οργανικής μονάδας που εκπονεί μελέτες)

  1.2. Τμήματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Η δημιουργία του τμήματος θεωρείται σκόπιμη και αναγκαία, δεδομένης της ιδιάζουσας και κρίσιμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί γύρω από την απολιγνιτοποίηση της περιοχής. Εύκολα o ρόλος του, βέβαια, θα μπορούσε να καταλήξει διακοσμητικός αν δεν στελεχωθεί με ειδικό προσωπικό και δεν αποσαφηνιστεί το πραγματικό περιεχόμενο του. Κατά την περιγραφή των αρμοδιοτήτων του, ο ρόλος φαίνεται σαφής ως αναφορά στην διοικητική υποστήριξη της Περιφέρειας στο ΣΔΑΜ

  1.3 Τμήματα Παρατηρητηρίων (ΚΩΔ.ΟΑ1.4) (ΚΩΔ.ΟΑ1.5) (ΚΩΔ.ΟΑ1.6) (ΚΩΔ.ΟΑ1.7): Η σύνδεση των τεσσάρων στόχων της Πολιτικής ΕΣΠΑ 2021-2027 με την δημιουργία τεσσάρων τμημάτων παρατηρητηρίων στην εν λόγω διεύθυνση δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, καθώς
  – Δεν λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη προσωπικού σε υπάρχουσες οργανικές μονάδες που επιτελούν κρίσιμες και υποχρεωτικές βάσει νομοθεσίας αρμοδιότητες, όπως ο έλεγχος, η αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδυτικών προγραμμάτων ενταγμένων στους τρεις, εν ενεργεία Αναπτυξιακούς Νόμους.
  – Δεν τεκμηριώνεται ποιος θα είναι ο καθημερινός φόρτος εργασίας, για τα τμήματα που ως βασική αρμοδιότητα θα έχουν την συλλογή και διαχείριση πληροφοριών.
  Οι εν λόγω αρμοδιότητες προτείνεται να υλοποιούνται από τις οργανικές μονάδες που αφορούν (π.χ. το Τμήμα Παρατηρητηρίου Υποδομών να ενταχθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κ.ο.κ)

  1.4 Γενικότερα, εκτιμάται ότι η διάσπαση της σημερινής ΔΙΑΠ και η δημιουργία αυτής της ξεχωριστής διεύθυνσης δημιουργεί επιπλέον ιεραρχικά επίπεδα και τελικά αντίκειται στις Βασικές Κατευθύνσεις Ανασχεδιασμού, όπως αυτές περιγράφονται στην Εισηγητική Έκθεση Αναδιοργάνωσης, ειδικά στο σκέλος που αναφέρεται ως “ενιαία άσκηση ομοειδών λειτουργικών”.

  2. Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων και Δράσεων:

  2.1 Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης: Μετονομάζεται το σημερινό Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων, αφαιρώντας τις αρμοδιότητες της στοχοθεσίας που μεταβιβάζονται στην νέα Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας που κρίνεται σκόπιμη.

  2.2 Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων: Κρίνεται μη σκόπιμη η διατήρηση της ονομασίας του σημερινού τμήματος στον υφιστάμενο ΟΕΥ, με ταυτόχρονη ριζική αλλαγή του αντικειμένου του, καθώς προκαλεί σύγχυση. Προτείνεται η αλλαγή της ονομασίας.
  2.3 Τμήμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας: Η μετονομασία του σημερινό Τμήματος Κινήτρων σε Τμ. Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας δεν κρίνεται σκόπιμη. Αναφορικά με την περιγραφή των αρμοδιοτήτων, κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή των διατυπώσεων ως εξής:
  – Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων.
  – Αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων.
  – Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής, αποφάσεων τροποποίησης ή αποφάσεων ανάκλησης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  – Έκδοση Αποφάσεων Ενδιάμεσων Ελέγχων για την πιστοποίηση δαπανών και την καταβολή της εγκεκριμένης δόσης επιχορήγησης στους δικαιούχους.
  – Έκδοση Αποφάσεων Ολοκλήρωσης Επένδυσης, για την καταβολή της πιστοποιημένης επιχορήγησης στους δικαιούχους.
  – Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων για ολοκληρωμένα σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων.
  – Ενημέρωση Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ Ιδιωτικών Επενδύσεων/ ΠΣ Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ).
  – Διοικητική υποστήριξη στην διαδικασία συγκρότησης των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  – Κατάρτιση φακέλου δικαιολογητικών και στοιχείων για την πληρωμή πιστοποιημένων αξιολογητών και ελεγκτών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ).
  – Διοικητική υποστήριξη στην διαδικασία σύστασης Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Η αρμοδιότητα, όπως περιγράφεται στον σημερινό ΟΕΥ και παραμένει και στον νέο ΟΕΥ ως “Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ έως σήμερα, λόγω υποστελέχωσης του τμήματος. Εφόσον κριθεί ότι πρέπει να παραμείνει ως αρμοδιότητα στην Διεύθυνση, προτείνεται να αποτελεί αντικείμενο ενός ξεχωριστού Τμήματος.

  Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη στελέχωσης με δύο (2) μηχανικούς (ΠΕ ή ΤΕ) και δύο (2) οικονομολόγους (ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού), για την μείωση του χρόνου ανταπόκρισης της Περιφέρειας στα επενδυτικά σχέδια που το τελευταίο διάστημα έχει μειωθεί σημαντικά λόγω υπερβάλλοντος ζήλου. Πάντως, η στήριξη της επιχειρηματικότητας της περιοχής απαιτεί σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία, διασύνδεση των διαφόρων Μητρώων με την εν λόγω οργανική μονάδα (ΑΑΔΕ για φορολογική ενημερότητα, ΑΜΚΑ για ασφαλιστική ενημερότητα, ΓΕΜΗ και κ.ο.κ)

  3. Γενικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου.
  Η κατάρτιση ενός ΟΕΥ είναι σημαντική διεργασία και μπορεί, υπό συνθήκες, να συμβάλει στην ανάπτυξη και βελτίωση της αποδοτικότητας. Όμως, όσο οι κρίσεις προϊσταμένων στην Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας συνεχίζουν (για πάνω από δύο δεκαετίες) να μην διενεργούνται, σε ευθεία σύγκρουση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και με ευθύνη τόσο των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και διαχρονικά της αιρετής διοίκησης και την ανοχή του Συλλόγου Εργαζομένων, το όποιο οργανόγραμμα μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για “τακτοποίηση” ημετέρων και επιτήδειων. Η συνέχιση επί σειράς ετών της παράνομης διατήρησης χωρίς κρίσεις αναπληρωτών προϊσταμένων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, έχει δημιουργήσει τετελεσμένα μοριοδότησης που ευνοούν τους ίδιους τους αναπληρωτές προϊσταμένους και βαίνουν εις βάρος των υπολοίπων εργαζομένων που επιθυμούν να κριθούν νομίμως για τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τελικά παραμένουν σε δυσμένεια.

 • 21 Αυγούστου 2020, 13:56 | ΦΙΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

  Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1.Ο τομέας της αλιείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας. Έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό πολλών περιοχών, είτε μέσω της αλιείας είτε των υδατοκαλλιεργειών, είτε της μεταποίησης και εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων. Είναι ένας κλάδος που πολλά έχει αποδείξει, πολλά υπόσχεται με κύρια εξαγωγική πορεία και το έχει αποδείξει έμπρακτα τις τελευταίες δεκαετίες έχοντας θετικό πρόσημο και κατά τη διάρκεια της εποχής του κορονοϊού ( ΤΟ ΒΗΜΑ, 5 /7/ 2020, 31Β3).
  Ειδικότερα όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ,η ύπαρξη του δυνατότερου ιχθυοτρόφου υδατικού ισοζυγίου της χώρας στα εσωτερικά ύδατα όπου πρωτοστατούν φυσικές και τεχνητές λίμνες , ποτάμια συστήματα, μονάδες υδατοκαλλιεργειών με προοπτικές . Πέραν και αυτών της ελεύθερης επαγγελματικής αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας ( προς το παρόν δραστηριοποιείται μόνο στην ΠΕ Καστοριάς) υπάρχει και αυξανόμενη ερασιτεχνική αλιεία, πολλά υποσχόμενη για την εκτέλεση όχι μόνο Εθνικών αλλά και Διεθνών αθλητικών αγώνων αλιείας . Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στη τόνωση, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά, τουριστικά των περιοχών μας και έχουν ως ακόλουθο την οικονομική ανάπτυξη αυτών.
  Την τελευταία εικοσαετία η ερασιτεχνική αλιεία ενισχύεται με πολλαπλούς εμπλουτισμούς σε κλειστά υδάτινα οικοσυστήματα (λιμνοφράγματα) μέσω του προγραμματισμού και της εκτέλεσης αυτών από τα κατά τόπους τμήματα Αλιείας των Π.Ε. Μπορεί ακόμη να αυξηθούν σημαντικά οι εκτάσεις των ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Δ.Μ μέσω του προγράμματος της ΔΕΗ για δημιουργία τεχνητών λιμνών αξιοποιώντας τα επιφανειακά ορυχεία για αποθήκευση ενέργειας αλλά παράλληλα και μέσω εμπλουτισμού αυτών για αλιεία. (ΤΟ ΒΗΜΑ21/7/2020 Β1038).
  2. Παρατηρούμε την ενσωμάτωση του Τμήματος Αλιείας των Π.Ε. με αυτό της Ζωικής Παραγωγής στις αντίστοιχες ΔΑΟΚ των Π.Ε., πράγμα ανήκουστο για δυο εντελώς διαφορετικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα της Αλιείας και της Ζωικής Παραγωγής είναι δύο τομείς δραστηριοτήτων που ναι μεν ανήκουν στην πρωτογενή παραγωγή αλλά έχουν διαφορετικό πεδίο φιλοσοφίας και εφαρμογής. Αυτό διαφαίνεται ακόμη και από τα προγράμματα επενδύσεων και ενισχύσεων που είναι ξεχωριστά ,π.χ. η αλιεία έχει ανεξάρτητο πρόγραμμα ενισχύσεων-επενδύσεων (ΕΠΑΛ 2017-2023 – ΕΥΔ ΕΠΑΛ, ΥΠΑΑΤ) σε σχέση με τα άλλα γεωργικά προγράμματα ζωικής παραγωγής, φυτικής παραγωγής και μεταποίησης-εμπορίας των λοιπών γεωργικών προϊόντων (ΕΥΔ ΠΑΑ).
  Εξαρχής ο νομοθέτης και οι καθ΄ύλην υπηρεσιακοί παράγοντες όρισαν την ύπαρξη του διαχωρισμού των τομέων αλιείας, ζωικής παραγωγής, κτηνιατρικής κ.λπ., κατ’ επέκταση δε, χωριστές διευθύνσεις- οργανικές μονάδες , ειδάλλως όλα θα είχαν συγχωνευτεί και δεν θα χρειαζόμαστε να έχουμε διαφορετικές οργανικές μονάδες παρά μόνο ένα τμήμα (ΤΑΟΚ) ανά περιφέρεια. Ακόμη και στο ΥΠΑΑΤ που παρότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού η οργανωτική δομή προβλέπει ξεχωριστές Δ/νσεις. Γενική Διεύθυνση Ζωικής παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Αλιείας κ.λπ. με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και γραφεία ανά αντικείμενο. Ούτε όμως η έλλειψη προσωπικού μπορεί να καθορίζει την συγχώνευση τμημάτων ή οργανικών μονάδων.
  3. Στο σχέδιο ΟΕΥ της Π.Δ.Μ. παρατηρείται ότι δεν υφίστανται οι ειδικότητες ανά κλάδο και κατηγορία στο αριθμό των θέσεων προσωπικού (άρ.54 του σχ.ΟΕΥ). Απλώς αναφέρεται ο συνολικός αριθμός ανά κλάδο συγκεντρωτικά για όλη την Π.Δ.Μ. Δεν διαχωρίζεται ο αριθμός υπηρετούντων ανά ειδικότητα/οργανική μονάδα/Π.Ε.
  4.Από την μία αναβαθμίζεται μερικώς το Τμήμα Κτηνιατρικής σε Υποδιεύθυνση, που κατ εμάς έπρεπε να αναβαθμιστεί σε Διεύθυνση παρότι έχει φθίνουσα πορεία σε θέσεις προσωπικού. Από την άλλη συγχωνεύεται το Τμήμα Αλιείας με το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής. (Μήπως το θεωρείται «πάρεργο»; -Έχει ακουστεί και αυτό από πολλούς). Δύο κινήσεις (μερική αναβάθμιση και συγχώνευση) που πιστεύουμε ότι δεν έχουν κριθεί επαρκώς και δυστυχώς θα έχουν αντίστοιχα αποτελέσματα.
  5. Όσον αφορά το κόστος –ωφέλεια με την κατάργηση 4 Τμημάτων Αλιείας από την ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας είναι μηδαμινό ενώ παράλληλα δημιουργούνται άλλα τμήματα σε άλλες υπηρεσίες με μόνο ένα άτομο. Εκεί δεν υπάρχει κόστος; Μήπως όλα αυτά γίνονται γιατί οι υπηρετούντες υπάλληλοι με το αντικείμενο της αλιείας είναι μόνο δυο σε όλη την Περιφέρεια και δεν θα υπάρχει μεγάλη αντίδραση; Γιατί αν είναι οικονομικός ο λόγος τότε έχουμε να σας προτείνουμε περικοπές θέσεων πιο πολυέξοδες και χωρίς οργανωτικό ρόλο μόνο συμβουλευτικό και πολιτικό.
  Συμπερασματικά θέλουμε να πιστεύομε ότι η δομή των Διευθύνσεων Α.Ο.Κ., των Τμημάτων και της αντίστοιχης ιεραρχικής δομής δεν γίνεται με συντεχνιακό συμφέρον μίας μόνο ειδικότητας του κλάδου γεωτεχνικών.
  Η διοικητική αυτονομία του Τομέα της Αλιείας, τόσο σε σχέση με αυτόν της Γεωργίας, όσο και με αυτού της Ναυτιλίας, επιβάλλεται από πολλούς και διάφορους λόγους, καθώς τόσο σε Κοινοτικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο οι πολιτικές αλιείας είναι διαφορετικές από αυτές της γεωργίας ή των άλλων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, η διαχείριση των πόρων της γίνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο, τα όργανα χάραξης πολιτικής είναι χωριστά (π.χ. ακόμη και σε ένα θεωρητικά κοινό όργανο όπως είναι το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας της ΕΕ η συνεδρίαση διακόπτεται και ξαναρχίζει καθώς τα θέματα και οι συμμετέχοντες είναι άλλα, ενώ σε ΟΗΕ/FAO υπάρχουν επιμέρους οργανισμοί όπως η GFCM, κλπ), κι απαιτείται αυξημένη εξειδίκευση και συγκεκριμένος τρόπος σκέψης (ιστοσελίδα ΕΕ,ΟΗΕ).

  Καταλήγοντας θεωρούμε ότι για όλους τους παραπάνω λόγους η πρότασή μας είναι να παραμείνουν ξεχωριστά τα Τμήματα Αλιείας ανά ΔΑΟΚ και ανά Π.Ε. με προϊσταμένους κατηγορία-κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Βιολόγους-Ιχθυολόγους ΠΕ ,κατηγορία-κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ειδικότητας Ιχθυολόγων ΤΕ και έλλειψη αυτών τους υπόλοιπους γεωτεχνικούς κλάδους, κατηγορίας ΠΕ.,ΤΕ. Ευελπιστούμε ότι αυτή η παρέμβαση θα τύχει θετικής ανταπόκρισης.

  ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΠΕΠΙΑΕΔ ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΕΠΙΑΕΔ
  ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΠΙΑΕΔ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡ/ΧΗ ΠΔΜ, ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΔΜ, ΑΝΤ/ΡΧΗ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.264/20-08-2020

 • 21 Αυγούστου 2020, 11:20 | Γεώργιος Ν.Βάμβας

  Καλημέρα σας,
  καταθέτω τις παρακάτω σκέψεις μου:
  1. Με ποια αιτιολογία δίνεται μερική και όχι ολική δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης στην κατηγορία ΤΕ και στερεί από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους την υπηρεσιακή τους εξέλιξη;;;;
  Έτσι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και διακρίνει υπαλλήλους της ίδια εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΤΕ) σε ικανούς και μη ικανούς ,με συνέπεια να δημιουργήσει πολλά θέματα αύριο μεταξύ των υπαλλήλων της ΠΔΜ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ λοιπόν να μπει στον νέο ΟΕΥ :
  Σε ΟΛΕΣ τις Θέσεις ευθύνης (εκτός από εκείνες πχ Κτηνιατρεία λόγω ειδικών διατάξεων) ΠΕ ( ειδικότητα που είναι σχετική με την θέση ) , ΤΕ (ειδικότητα που είναι σχετική με την θέση) , ΔΕ (ειδικότητα που είναι σχετική με την θέση).
  Δηλαδή (,) κόμμα και όχι (ή) και (εν ελλείψει).
  Αυτό συμβαίνει στον ΟΕΥ της περ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.(ΦΕΚ 4788/Β/2018.
  Για ενημέρωση σας :
  στην περιφέρεια Αττικής ΦΕΚ/16611/Β/2018 έχουν ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
  στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΦΕΚ4302/Β/2016 έχουν ΠΕ ή ΤΕ
  στην περιφέρεια Ηπείρου ΦΕΚ 4400/Β/2016 που υπέγραψε ο κ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έχουν ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
  Και για να περάσει ο οργανισμός με όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης ικανές να τεθούν σε κρίση για θέση ευθύνης μπορεί να κατατεθεί ως: “Περί ολικής τροποποίησης-επικαιροποίησης του πδ 146/2010 Οργανισμού ΠΔΜ όπως ισχύει
  μέχρι σήμερα”. (Έτσι έγινε στην περιφέρεια Θεσσαλίας).
  2. Προτείνω να αντικατασταθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 15 που αφορά το αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με: “Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων συνεργάζονται και παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στο Τμήμα,προκειμένου να παράσχουν κάθε στοιχείο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του”.
  3. Προτείνω τα Παρατηρητήρια να μην γίνουν Τμήματα γιατί επί της ουσίας έχουν αρμοδιότητες συμβουλευτικές προς την Περιφερειακή Αρχή .
  4. Προτείνω να μην συσταθούν κτηνιατρικά και γεωργικά γραφεία αλλά στην θέση τους τρία τμήματα σε Εορδαία, Σέρβια και Βόιο αντίστοιχα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων-αγροτών στις περιοχές τους.
  5. Προτείνω οι αρμοδιότητες να περιγράφονται πιο συνοπτικά και κατανοητά έτσι ώστε να αντιστοιχούν στις ουσιαστικές αρμοδιότητες των Τμημάτων και όχι τόσο αναλυτικά γιατί επαναλαμβάνονται σε δύο και τρία τμήματα .
  Ελπίζω με την παρέμβαση αυτή να συνεισφέρω με την σειρά μου,σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και θέλουμε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ΔΙΚΑΙΑ για όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας μας.

  Συναδερφικά,
  Γεώργιος Ν. Βάμβας
  Υπάλληλος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων
  ΔιΑΠ -Π.Δ.Μ
  Μέλος ΔΣ συλλόγου Υπαλλήλων Π.Δ.Μ.

  • 24 Αυγούστου 2020, 08:39 | Γεώργιος Ν. Βάμβας

   1) Να παραμείνουν τα τμήματα αλιείας στις ΔΑΟΚ των ΠΕ γιατί έχουμε πολλές λίμνες στην ΠΔΜ και αν θέλουμε ανάπτυξη αυτών τότε πρέπει να ενισχύουμε με ειδικό επιστημονικό προσωπικό τις υπηρεσίες και όχι να τις συρρικνώνουμε !!
   2) Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54?2611/9356/25-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζει ότι για να συμμετέχει κάποιος υπάλληλος σε θέση ευθύνης, επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ “κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις” και με ορισμένα καθορισμένα με το νόμο κριτήρια.
   Συνεπάγεται ότι είναι στο χέρι σας κύριοι που συντάσσεται τον νέο ΟΕΥ πως θα μεταχειριστείτε τους υπαλλήλους της ΠΔΜ με ισοτιμία, ισονομία και εμπιστοσύνη ή με προσωπική εύνοια σε ορισμένους …….γιατί αν γίνει η μερική αποδοχή ΤΕ ή ΔΕ σε ορισμένες μόνο Θέσεις, τότε για όλους αυτούς που μένουν εκτός γίνεται το θέμα καθαρά ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!!!

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:56 | Ελένη

  Παρατηρήσεις για τη Θεματική Ενότητα Β άρθρο 44
  -ΥΜ3.3.0.0-A1 Η θεώρηση μπλοκ ναρκωτικών ιδιωτών γιατρών έχει καταργηθεί
  ( αρθρ.90 Ν. 4600(ΦΕΚ 43/Α/09-03-2019)
  -ΥΜ3.3.0.0-Δ2.3 … και διαβίβαση αίτησης ανάκλησης απόφασης αγοράς- πώλησης ναρκωτικών φαρμάκων
  -ΥΜ3.3.0.0-A4 καταργήθηκε ( αρθρ.90 Ν. 4600(ΦΕΚ 43/Α/09-03-2019 , εγκύκλιος ΔΒ4Α/Π60/1/οικ. 17217/09-05-2019)
  -ΥΜ3.3.0.0-Δ5.6 … και έκδοση απόφασης προσωρινού κλεισίματος φαρμακείων
  –ΥΜ3.3.0.0-Δ5.3 καλύτερα “ανακοίνωση κενών θέσεων φαρμακείων”
  Επιπλέον αρμοδιότητες
  – Έκδοση απόφασης ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων, διημερεύσεων – διανυκτερεύσεων των φαρμακείων και ένταξη στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων των ΠΕ

 • 20 Αυγούστου 2020, 08:31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

  Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ Π.Ε.:

  1. ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ, ΝΑ ΕΙΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΟΝΟ ΓΕΩΠΟΝΟΙ Π.Ε., ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ.

  2. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ. ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ.

  3. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ.

  Β. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ/ΝΕΙΣ:

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ/ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ).
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.
  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ, ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΥΠΟΨΙΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

  • 22 Αυγούστου 2020, 20:30 | Gεr

   Δεν έχει καμία λογική, να μην τοποθετείται ζευγάρι σε ιεραρχικές θέσεις Δ/ντή / Προϊσταμένου ιδίου
   Τμήματος, ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ τα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. (Προσέχετε ποιάν θα παντρευτείτε, …)

   Σχετικά με τα υπόλοιπα, δηλαδή, το να μην λαμβάνεται υπόψη η εξειδίκευση ενός επαγγέλματος, στην σημερινή παγκόσμια εποχή της αναγκαιότητας για εξειδίκευση, της Τεχνολογίας, των παγκοσμίων άπειρων Πανεπιστημιακών Τμημάτων με εξειδίκευση της γνώσης, της εξέλιξης, των άπειρων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών πτυχίων, τα οποία και εξειδικεύουν τη γνώση και κάνα 2 εκατομμυρίων λόγων ακόμη, φαντάζει, ας το πούμε κομψά, αδόκιμο.

   Μάλλον έχουμε μπερδέψει την ισότητα με την ισοπέδωση

 • 19 Αυγούστου 2020, 08:07 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΘΕΜΑ: «Προτάσεις Τροποποίησης Νέου Οργανογράμματος της Π.Δ.Μ.»

  Επειδή στο υφιστάμενο Οργανόγραμμα της ΠΔΜ (2010), η Κτηνιατρική Υπηρεσία με το πλήθος των αρμοδιοτήτων :
  1. Αποτελεί Τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ΠΕ, χωρίς επιμερισμό της σε υφιστάμενες Διοικητικές Δομές, μαζί με τα πέντε (5) διασκορπισμένα ανά την ΠΕ Κτηνιατρικά Γραφεία.
  2. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κατανόησης και διαχείρισης κτηνιατρικών θεμάτων και κρίσεων που σχετίζονταν με τη Δημόσια Υγεία, σε χρονικά διαστήματα που προΐσταται ως Δ/ντης ΔΑΟΚ/ΠΕ, άτομο άλλης ειδικότητας, εκτός της Κτηνιατρικής.
  3. Στα Κτηνιατρικά Γραφεία, που συμπεριλαμβάνονται στο Τμήμα δεν υφίσταται διοικητική δομή και οργάνωση, και δεν δίδεται η δυνατότητα υπογραφής εγγράφων.
  Καταδεικνύεται η αναγκαιότητα τροποποίησης του συγκεκριμένου Οργανογράμματος, προς το ορθότερο, μετά την 10ετή εφαρμογή του.

  Επειδή στο υπό διαβούλευση Νέο Οργανόγραμμα της ΠΔΜ (2020), για την Κτηνιατρική Υπηρεσία, προβλέπονται τα ακόλουθα, ακολουθεί σύντομη ανάλυση και αντίστοιχες προτάσεις:

  1. Μετονομασία ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΠΕ σε Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΠΕ.

  α) Από όλες τις Δομές-Υπηρεσίες/ΠΕ της ΠΔΜ, ΜΟΝΟ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ορίζονται ως Δομές ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΠΕ, ενώ ΟΛΕΣ οι υπόλοιπες πέντε (5) Δομές-Υπηρεσίες/ΠΕ της ΠΔΜ, ορίζονται ως Δ/νσεις/ΠΕ (Διοικητικών & Οικονομικών/ΠΕ, Τεχνικών Υπηρεσιών/ΠΕ, Βιομηχανίας, Εμπορίου & Τουρισμού/ΠΕ, Αγροτικής Οικονομίας/ΠΕ, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/ΠΕ) και, υπάγονται σε αντίστοιχες απολύτως ίδιες Δ/νσεις της ΕΔΡΑΣ, εντασσόμενες σε υπερκείμενες και αντίστοιχες Δομές Γενικών Δ/νσεων της ΕΔΡΑΣ!!!

  β) Η αιτιολόγηση ότι, οι Δ/νσεις/ΠΕ δεν μπορούν να έχουν υπερκείμενη αρχή Δ/ΝΣΗ (ΕΔΡΑ), καταρρίπτεται, από το ίδιο το Οργανόγραμμα και τις διαμορφούμενες άλλες Δ/νσεις/ΠΕ/ΕΔΡΑ.

  γ) Επιπλέον, η αιτιολόγηση ότι, λειτουργικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα αφού οι Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής/ΠΕ -και ενώ ορίζονται ως Υποδ/νσεις/ΠΕ- θα λειτουργούν ως Δ/νσεις/ΠΕ, αφού με νόμο εκχωρούνται σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες της υπερκείμενης Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΕΔΡΑ), δεν ευσταθεί διότι, Δομές με τις ίδιες αρμοδιότητες οφείλουν να έχουν και την ίδια ισόβαθμη και ανώτερη διαβάθμιση, σύμφωνη με την ονομασία και τις δραστηριότητές τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις άλλες πέντε (5) Δ/νσεις/ΠΕ.

  Υπενθυμίζεται ότι στο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), που κατ’ εξοχήν διαχειρίζεται Υπηρεσιακές Δομές και Λειτουργίες, και γνωρίζοντας τη σημασία της Κτηνιατρικής στον Πρωτογενή Τομέα, η Κτηνιατρική αποτελεί ισοδύναμη Δ/νση με όλες τις άλλες Υπηρεσιακές Δομές του ΥΠΠΑΤ, είτε ως Γεν. Δ/νση, είτε ως επιμέρους Δ/νσεις και Τμήματα.

  Προτείνεται η τροποποίηση του υπό διαμόρφωση Οργανογράμματος και η μετατροπή της Δομής ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΠΕ σε Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΠΕ, κατά την ίδια εφαρμογή και το ίδιο σκεπτικό των υπολοίπων Δ/νσεων/ΠΕ.

  2. Μετονομασία Τμήματος Κτηνιατρικής

  Το υπό ίδρυση Τμήμα Κτηνιατρικής/ΠΕ με τον τίτλο «Τμήμα Υγείας και Προστασίας των Ζώων», στις αρμοδιότητές του εμπεριέχει τους τομείς της Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων (ΚΑΦΕ), ονομασία ίδια με την ουσία των αρμοδιοτήτων που ασκούνται και από την αντίστοιχη Τμήμα του ΥΠΠΑΤ.

  Προτείνεται η μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Υγείας και Προστασίας των Ζώων, σε Τμήμα Υγείας των Ζώων (ΥΖ) και Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων (ΚΑΦΕ), ονομασία με τις αρμοδιότητες που θα ασκεί -οι οποίες συμπίπτουν ,αι με τη Δομή του ΥΠΑΑΤ-, στελεχωμένο από δύο (2) Κτηνιάτρους ΠΕ και δύο (2) Τεχνολόγους Ζωικής Παραγωγής (ΤΕ).

  3. Θεσμοθέτηση των Κτηνιατρικών Γραφείων ως Τμήματα των Δ/νσεων Κτηνιατρικής/ΠΕ.

  Τα Κτηνιατρικά Γραφεία, ως αυτοτελείς Υπηρεσίες, προστατεύουν τη Δημόσια Υγεία όλων των πολιτών της Π.Δ.Μ., μέσω της προστασίας του Ζωικού Κεφαλαίου της Π.Δ.Μ., της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, καθώς εκτελούν το 90% των ετήσιων Εθνικών Προγραμμάτων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου, όλες τις Έκτακτες Επιζωοτίες, όλες τις καταγγελίες και επιπλέον, έρχονται σε άμεση καθημερινή επαφή, τριβή και ενημέρωση με το πλέον απαιτητικό και δύσκολο κοινό των πολιτών της ΠΔΜ, που ασχολείται με την Πρωτογενή Παραγωγή, εκπληρώνοντας πλήρως τα καθήκοντά τους, απορροφώντας όλους τους κραδασμούς και τις αντιδράσεις από την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εκπροσωπώντας και προβάλλοντας όλη τη δυναμική της Κτηνιατρικής προς τα έξω.
  Παρόλα αυτά, τα Κτηνιατρικά Γραφεία, εντάσσονται αόριστα στο Τμήμα/ΠΕ (στο ισχύον Οργανόγραμμα) ή στην Υποδιεύθυνση/ΠΕ (στο υπό διαβούλευση Οργανόγραμμα), χωρίς υπάρχουσα «διοικητική» δομή (ειδικότητες, προϊστάμενος, υφιστάμενοι, κλπ), χωρίς δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων που εκδίδουν, στην καθημερινή δραστηριότητά τους με πολίτες (κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, ιδιώτες, κλπ.), υπηρεσίες (ΥΠΑΑΤ, Κτηνιατρικά Εργαστήρια, Δήμοι, λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως ΕΛ.ΑΣ., ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ.Ο.Υ. κλπ.), επιχειρήσεις (σφαγεία, γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, κλπ.).

  Προτείνεται η θεσμοθέτησή τους ως Τμήματα των Δ/νσεων Κτηνιατρικής/ΠΕ, με χωρικές αρμοδιότητες των αντίστοιχων Δήμων των ΠΕ, με δομή και ιεραρχία, ανάλογη των Τμημάτων της ΠΔΜ, και με δικαίωμα υπογραφής όλων των καθημερινών εγγράφων αρμοδιότητας των Κτηνιατρικών Γραφείων.

  4. Δημιουργία Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης στην Δ/νση ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΠΕ.

  Στο υπό διαβούλευση Οργανόγραμμα, στην Δομή ΥΠΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και στο Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ζωικών Υποπροϊόντων, εντάσσεται ένας (1) υπάλληλος Διοικητικών Γραμματέων. Δηλαδή, το Επιμέρους ένα Τμήμα της Υπδ/νσης Κτηνιατρικής διαθέτει «Γραμματεία» ενώ το άλλο Τμήμα δεν διαθέτει, όπως ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΜΜΑΤΕΙΑ και η Υπδ/νση Κτηνιατρικής, που διαχειρίζεται διοικητικά δύο (2) Τμήματα και πέντε (5) Κτηνιατρικά Γραφεία.

  Προτείνεται η δημιουργία Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης στην Δ/νση ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΠΕ και τη μεταφορά του υπαλλήλου Διοικητικών –Γραμματέων στην Δ/νση Κτηνιατρικής /ΠΕ.

  ——————————-
  Συμπερασματικά η προτεινόμενη Δομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας είναι η ακόλουθη:

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ Φλώρινας
  Προσωπικό: Ένας (1) Κτηνίατρος (ΠΕ)
  Γραμματεία:
  Προσωπικό: Δύο (2) Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής

  1. ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΥΖ) & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΚΑΦΕ)
  Προσωπικό: Δύο (2) Κτηνίατροι και δύο (2) Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής

  2. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΔΥ) & ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ)
  Προσωπικό: Δύο (2) Κτηνίατροι και δύο (2) Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής

  3. ΤΜΗΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Φλώρινας, Παπαγιάννη, Μελίτης)
  Προσωπικό: Τρεις (3) Κτηνίατροι (ΠΕ) και δύο (2) Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής (ΤΕ), ένας (1) Σπερματεγχύτης (ΤΕ/ΔΕ).

  4. ΤΜΗΜΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Αμυνταίου)
  Προσωπικό: Δύο (2) Κτηνίατροι (ΠΕ) και δύο (2) Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής (ΤΕ), ένας (1) Σπερματεγχύτης (ΤΕ/ΔΕ).

  5. ΤΜΗΜΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (Λευκώνα)
  Προσωπικό: Δύο (2) Κτηνίατροι (ΠΕ) και δύο (2) Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής (ΤΕ), ένας (1) Σπερματεγχύτης (ΤΕ/ΔΕ).

 • 14 Αυγούστου 2020, 11:51 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Β΄
  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΚΩΔΙΚΟΣ : ΔΟ 2
  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ: ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ” ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ” ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ” ή ” ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • 11 Αυγούστου 2020, 11:36 | Ράγκος Γεώργιος

  Σχετικά με το οργανόγραμμα της ΔΑΟΚ της κάθε ΠΕ, και ιδίως των Κτηνιατρικών, έχω να κάνω παρατηρήσεις.
  1. Οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες πάντα είχαν ιδιαίτερα εξειδικευμένο έργο. Πάντα υπήρχε Διευθυντής Κτηνιατρικής σε κάθε ΠΕ, 3 Τμήματα σε κάθε Διεύθυνση(Υγείας Ζώων-Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών-Κτηνιατρικής Δημόσιας υγείας). Υπήρχαν πάντα και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία, τα οποία ήταν και Τμήματα και πάντα δούλευαν σε διαφορετικούς ρυθμούς και δραστηριότητες (θα εξηγηθούν παρακάτω) από την τότε Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Δυστυχώς, με το υπάρχον οργανόγραμμα καταργήθηκαν τα πάντα και η Κτηνιατρική υπηρεσία έγινε ολόκληρη από Διεύθυνση με Τμήματα απλώς ένα Τμήμα.
  2. Δυστυχώς, αν και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία απέχουν έως και 40 χλμ από το Τμήμα –πλέον- Κτηνιατρικής, δεν λειτουργούν ως τμήματα, αν και επιτελούν σε πολλές περιπτώσεις έργο επιπέδου ακόμα και Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα δεν έχει δοθεί στα Κτηνιατρεία κανένα δικαίωμα υπογραφής, ενώ στην πράξη τα κτηνιατρεία διαχειρίζονται και υπογράφουν τελικά τα πάντα στο χώρο δραστηριότητας τους. Παρακάτω παραθέτω τα αντικείμενα που καθημερινά ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ οι κτηνίατροι στα κτηνιατρικά γραφεία:

  1. Άδειες διακίνησης ζώων-υγειονομικά πιστοποιητικά. Το κυριότερο καθημερινό αντικείμενο. Κάθε ζώο για να διακινηθεί απαιτείται η έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού, τα οποία βάσει οργανογράμματος πρέπει να τα υπογράφει ο Διευθυντής ΔΑΟΚ και όχι οι κτηνίατροι στα κτηνιατρεία. οι οποίοι αναγκάζονται τελικά να τα υπογράφουν καθώς οι χειρόγραφες υπογραφές από τον τελικό υπογράφοντα θα λαμβάνονταν στη καλύτερη περίπτωση την επόμενη μέρα. Αλλά και ηλεκτρονικά πλέον, ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ -ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ -ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΖΩΑ ΚΑΙ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ, τη στιγμή που γρήγορα και εύκολα επί σειρά ετών οι τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες ρυθμίζουν τέτοιες υποθέσεις). Συνεπώς το κτηνιατρείο διαχειρίζεται αντικείμενο ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.
  Στο σημείο αυτό θα αναφερθεί μια άποψη που αναφέρθηκε από κάποιους. Λέει πως δήθεν, τα καθήκοντα αυτά, μας έχουν ανατεθεί από το υπουργείο. Σύμφωνα με τα προγράμματα του Μελιταίου κλπ, αυτά αναφέρουν την Τοπική κτηνιατρική Αρχή κατά Καλλικράτη και συνεπώς σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ΠΔΜ τον Δ/ντη ΔΑΟΚ της ΠΕ ως τελικό υπογράφοντα.
  2. Καθημερινά οι κτηνίατροι υπογράφουν ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ταυτότητες), κάτι το οποίο φέρει το λογότυπο της υπηρεσίας και δεν έχει ο αγροτικός κτηνίατρος δικαίωμα υπογραφής. Αν τα υπογράφει ο Δ/ντης ΔΑΟΚ και αυτά (8.000/ έτος), τότε πια δεν θα λειτουργεί απολύτως τίποτε άλλο.
  3. Καθημερινά εν δυνάμει τα Κτηνιατρεία αναφέρουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής και τη ΔΑΟΚ την παρουσία νοσημάτων, με τις ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, τα πρακτικά ενημέρωσης, τις εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση για άρσεις μέτρων, με ΣΦΡΑΓΙΔΑ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ , για να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ και πρωτόκολλο, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ. Επίσης, προωθούμε δικαιολογητικά αποζημιώσεων με διαβιβαστικά, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ώστε να αποζημιωθούν πληττόμενοι κτηνοτρόφοι, ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ακολουθώντας τρόπο λειτουργίας δεκαετιών, ώστε κάπως να λειτουργεί η υπηρεσία.
  4. Αποστολή μηνιαίων δελτίων, με υπογραφή και πρωτόκολλο, ώστε ο Τμηματάρχης Κτηνιατρικής να ενημερώσει το ΥΠΑΑΤ, ως τελικός υπογράφων, για τις δραστηριότητες των κτηνιατρείων και της κτηνιατρικής υπηρεσίας γενικότερα (αντικείμενο για το οποίο αμείβεται ως θέση ευθύνης).
  5. Στις αποζημιώσεις ζώων, στο αίτημα που υποβάλει ο κτηνοτρόφος το κτηνιατρείο βεβαιώνει πως τηρήθηκαν τα μέτρα, κάτι που επίσης λαμβάνει το πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
  6. Τακτικά τα κτηνιατρεία πραγματοποιούν δειγματοληψίες (αίμα για βρουκέλλωση, Δυτικό Νείλο, καταρροϊκό πυρετό κλπ, νευρικός ιστός, γάλα, πρόγραμμα λύσσας, τοξικολογικές εξετάσεις, φυματινισμό κλπ). Από δεκαετίες τα Κτηνιατρεία στέλνουν και υπογράφουν τα ίδια τα διαβιβαστικά των δειγμάτων που λαμβάνουν, χωρίς μεσολάβηση της Δ/νσης-η οποία αποφεύγει πολλές φορές να υπογράψει, επικαλούμενη φόρτο εργασίας. Από μόνο του το σύστημα δουλεύει με την αρχή πως ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ είναι να τα υπογράφει και να τα αποστέλλει το Κτηνιατρείο. Και είναι κάτι που γίνεται τακτικότατα.
  7. Ο αγροτικός κτηνίατρος υπογράφει χωρίς δικαίωμα υπογραφής τους ελέγχους οχημάτων μεταφοράς ζώων, με πρωτόκολλο και λογότυπο υπηρεσίας. Το οργανόγραμμα δεν νομίζω να αναφέρει πως έχει ο αγροτικός κτηνίατρος δικαίωμα υπογραφής πχ κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο, σε έλεγχο οχημάτων, έλεγχο ευζωίας μόσχων, χοίρων ή πτηνών, επιτόπιους ελέγχους ΟΣΔΕ, έλεγχους ΖΥΠ, ελέγχους κρεοπωλείων, σουπερμάρκετ, εγκαταστάσεων τροφίμων, επιτροπές εκτίμησης ζώων, επιτροπές επιβολής προστίμων, επιτροπές παραλαβών κρέατος, βεβαίωση απολύμανσης, έλεγχους μητρώων φαρμακευτικής αγωγής, δελτία κλινικής εξέτασης ζώων, ελέγχους διακίνησης κτηνιατρικών φαρμάκων, έλεγχους καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς ζώων, τροφίμων (τα οποία επίσης λόγω απόστασης πολλές φορές εκτελεί το κτηνιατρείο, χωρίς να έχει αρμοδιότητα και δικαίωμα υπογραφής) κλπ. Κάποιοι φαίνεται πως το αμέλησαν ή το αγνόησαν σκόπιμα.
  8. Τα κτηνιατρεία χορηγούν και υπογράφουν διάφορες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (πχ κατοχής ζώων για δάνεια, επιδοτήσεις κλπ), καθώς ο αρμόδιος Δ/ντης ΔΑΟΚ είναι στην έδρα της ΠΕ (αντικείμενο Προϊσταμένου για υπογραφή) και, όπως φαίνεται, η απόσταση είναι ανασταλτικός παράγοντας για υπογραφή από τον ορθό τελικό υπογράφοντα. Σημαντικός αριθμός βεβαιώσεων αποτελούν οι βεβαιώσεις παράδοσης γάλακτος, με αυτονόητη αξία. Τα κτηνιατρεία αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη τακτικά, επιπέδου ΔΑΟΚ, και έτσι επιτρέπουν στο Διευθυντή και Τμηματάρχη να ασχοληθεί με άλλα αντικείμενα. Το κάθε κτηνιατρείο εξυπηρετεί περίπου 400-500 κτηνοτρόφους, καθημερινά, τακτικά και όχι εφάπαξ (πχ έλεγχος εφάπαξ δικαιολογητικών για ένταξη σε προγράμματα βελτίωσης), καθώς κάθε φορά που διακινούνται ζώα απαιτούνται νέα πιστοποιητικά.
  9. Καθημερινά ενημερώνεται με ευθύνη των υπαλλήλων του κτηνιατρείου η βάση δεδομένων του Υπουργείου για το ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να απαιτείται η προσυπογραφή του Προϊσταμένου. Κάθε κακή καταχώρηση, από λάθος μας ή του κτηνοτρόφου μπορεί να σημαίνει απώλεια χιλιάδων ευρώ, όπως έχει γίνει πολλάκις στο παρελθόν, με ιδιαίτερα δυσάρεστες συνέπειες (εντάσεις, αγωγές κλπ). Σε συνέχεια των παραπάνω, με πρωτόκολλο και λογότυπο υπηρεσίας υπογράφει το κτηνιατρείο εγκρίσεις παραγγελίας ενωτίων για τη σήμανση ζώων, κάτι το οποίο πάλι ο Διευθυντής ΔΑΟΚ θα έπρεπε βάσει οργανογράμματος.
  10. Κτηνίατρος πρέπει επίσης να προσυπογράφει τα εμπορικά έγγραφα, με τα οποία οδηγείται ένα πτώμα ζώου προς τελική διάθεση, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ως τώρα. Επίσης, εκπροσωπώντας την υπηρεσία σε σφαγεία εκτός ΠΕ, ο αγροτικός κτηνίατρος συντονίζει δειγματοληψίες εγκεφαλοπαθειών με σχετικό έντυπο, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ υπογραφής. Όπως φαίνεται για άλλη μια φορά, το κτηνιατρείο συντονίζει τα πάντα στο χώρο ευθύνης του.
  11. Καταχωρήσεις απογραφών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ, όπου κάθε λάθος καταχώρηση χρησιμοποιείται λάθος σε πληρωμές. Επίσης, ο αγροτικός κτηνίατρος υπογράφει-θεωρεί τα βιβλία των αιγοπροβατοτρόφων ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ πως υποβλήθηκε η απογραφή, κάτι που με το τυπικό έπρεπε να κάνει ο Δ/ντης ΔΑΟΚ (χορήγηση βεβαίωσης που μας την αφαίρεσε το οργανόγραμμα). Απλά τηρούμε μια παλιά κατάσταση, ώστε να μην υπογράφει ο Διευθυντής ΔΑΟΚ, που βρίσκεται ως 40-50 χλμ μακρύτερα.
  12. Επιτήρηση ρίψεων αεροπλάνων για τα δολώματα λύσσας και σχετικές υπογραφές.
  13. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, ο πρόεδρος της επιτροπής (πολλές φορές είναι αγροτικός κτηνίατρος), με το λογότυπο της υπηρεσίας και πρωτόκολλο και υπογραφή, καλεί σε ακρόαση τον παραβάτη. Έπειτα, τα μέλη της επιτροπής, ΧΩΡΙΣ δικαίωμα υπογραφής υπογράφουν πρόστιμο ή αθωώνουν τον κατηγορούμενο ενώπιων της επιτροπής.
  14. Πολλές φορές, λόγω εγγύτητας, το κτηνιατρείο πραγματοποιεί ελέγχους, όπως πχ σε φαρμακεία, ΖΥΠ (ζωικά υποπροϊόντα), οχήματα μεταφοράς τροφίμων (αν και δεν αναφέρεται στο οργανόγραμμα-καθήκον του Τμηματάρχη κτηνιατρικής), οχήματα μεταφοράς ζώων (τα προηγούμενα δεν αναφέρεται στα καθήκοντα των κτηνιατρείων σύμφωνα με το οργανόγραμμα), ορίζονται οι κτηνίατροι στα κτηνιατρεία τακτικά πραγματογνώμονες από την αστυνομία λόγω εγγύτητας σε περιπτώσεις που απαιτείται (πχ εγκληματικές ενέργειες, κακοποίηση ζώων, δηλητηρίαση, παράνομες σφαγές κλπ). Δεν υπάρχει δικαίωμα υπογραφής ούτε για τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι ελεγκτές κτηνίατροι.
  15. Ο κτηνίατρος του κτηνιατρείου είναι εν δυνάμει contact person σε αγοραπωλησίες ζώων από Βουλγαρία αντί του Διευθυντή ΔΑΟΚ. Εκπροσωπεί λοιπόν την υπηρεσία σε ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ένα καθήκον του Δ/ντη ΔΑΟΚ.
  16. Τραγικό θέμα που μετατοπίστηκε άτυπα στα κτηνιατρεία είναι η έγκριση θερινών μετακινήσεων των ζώων. Προφανώς απάντηση θα έπρεπε να δίνει ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΟΚ, μιας και εκπροσωπεί την υπηρεσία σε αίτημα άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα με το οργανόγραμμα.
  17. Χορήγηση στατιστικών στοιχείων, επίσης αντικείμενο του Δ/ντη ΔΑΟΚ ή/και της Γενικής Διευθύντριας-όχι πάντως των κτηνιατρείων, στο οποίο μας το ζητάνε παραδοσιακά από εμάς, αν και τελικός υπογράφων είναι επίσημα άλλος. Επίσης, μόνιμα ο Δήμος ζητά στοιχεία των κτηνοτρόφων από το κτηνιατρείο πχ για χρέωση νερού των ζώων και αναμένουν όλοι από το Κτηνιατρείο Αμυνταίου να το λύσει.
  18. Οι υπάλληλοι των κτηνιατρείων πολλές φορές έχουν και καθήκοντα οδηγού, καθώς επίσης μεριμνούν για τη συντήρηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου, ελλείψει οδηγών και πέρα των επιστημονικών τους καθηκόντων. ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ χωρίς δικαίωμα υπογραφής τη προμήθεια βενζίνης, τα σέρβις του αυτοκινήτου κλπ. Κάποιοι οδηγοί είναι και Τμηματάρχες.
  19. Συχνά καλείται ο αγροτικός κτηνίατρος για διάφορα θέματα στον εισαγγελέα, τη στιγμή που βάσει οργανογράμματος ως τελικός υπογράφων θα έπρεπε να απολογείται και να δίνει εξηγήσεις ο Δ/ντης ΔΑΟΚ και ο Τμηματάρχης (αίτημα άλλων υπηρεσιών). Ξανά παραδοσιακά μετατοπίζεται ένα αντικείμενο σε απλούς υπαλλήλους και όχι σε προϊστάμενο.
  20. Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές (πχ του Δήμων για τα αδέσποτα λόγω εγγύτητας) , ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.
  21. Σχετικά με το ζήτημα των υπογραφών στα κτηνιατρεία και την εκ του πονηρού μετατόπιση προς τα κτηνιατρεία αντικειμένων προς τελική υπογραφή, νομικοί εξέφρασαν την άποψη πως τα υπογεγραμμένα από μη σωστό υπογράφοντα έγγραφα είναι ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ έγγραφα με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο.
  Δυστυχώς κάποιοι υποτίμησαν σκόπιμα τη λειτουργία των Κτηνιατρείων, αλλά και ολόκληρης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, υποβιβάζοντας την σε επίπεδο ΔΕ πολλές φορές, με την ύπαρξη ενός μόνο τμηματάρχη, εξισώνοντας την τήρηση πρωτοκόλλου και την αρχειοθέτηση και τη φωτοτύπηση εγγράφων (αντικείμενα που και ο τελευταίος υπάλληλος ενός Κτηνιατρείου εκτελεί χωρίς επίδομα ευθύνης –Τμήματος), με ελέγχους και ευθύνες Δημόσιας υγείας, Υγείας ζώων και οικονομικών αποζημιώσεων. Δηλαδή κάποιος που χειρίζεται ΤΑ ΠΑΝΤΑ σε τοπικό επίπεδο στον τομέα της κτηνοτροφίας από κτηνιατρικής άποψης στη περιοχή ευθύνης του με ευθύνες στη δημόσια υγεία, την υγεία του ζωικού κεφαλαίου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι λιγότερο Τμηματάρχης από κάποιους που πρέπει να ευνοηθούν.
  Για τα Τμήματα Υγείας Ζώων, Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και εφαρμογών (ΚΑΦΕ), είναι πολύ πιο σημαντικός ο συντονισμός των θεμάτων τους, με αντίκτυπο στη Δημόσια Υγεία, παρά η αρχειοθέτηση στις γραμματείες να αμείβεται περισσότερο. Ελπίζουμε να μην είναι αυτό <> εξισώνοντας ή και υποτιμώντας τον κάτοχο πτυχίου ΠΕ, μεταπτυχιακού και διδακτορικού με τον απόφοιτο λυκείου. Σε κάθε περίπτωση, αφού υπάρχει δυνατότητα για ύπαρξη τμήματος σε γραμματείες, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει δυνατότητα ύπαρξης Τμημάτων για θέματα Δημόσιας υγείας –και όχι μόνο- στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Επίσης εφόσον υπάρχει δυνατότητα ύπαρξης Τμήματος Γραμματείας, θα μπορούσαν πχ και οι τεχνολόγοι των αγροτικών κτηνιατρείων να είναι Τμηματάρχες-υπεύθυνοι για πρωτόκολλο και αρχείο κλπ.

  Ελπίζουμε να επιλυθεί σύντομα το θέμα. Θεωρώ πως η υπομονή των κτηνιάτρων σε θέματα ιεραρχίας έχει εξαντληθεί, με δυσάρεστες ενδεχομένως συνέπειες, ιδίως όταν αρχίσουν οι αγροτικοί κτηνίατροι να εφαρμόζουν το γράμμα του οργανογράμματος σε θέματα εξυπηρέτησης κοινού (χορήγηση πιστοποιητικών-αδειών διακίνησης κλπ) με διαβίβαση εγγράφων στον ορθό τελικό υπογράφοντα, καθώς και διακοπή της εκπροσώπησης της υπηρεσίας σε άλλες υπηρεσίες. Θεωρούμε, επίσης, πως θα πρέπει να σταματήσουν να είναι αποδέκτες παραπόνων, απειλών και φοβέρας από το κοινό και πολιτικούς προϊσταμένους οι υπάλληλοι των αγροτικών κτηνιατρείων, καθώς τη παρούσα στιγμή ο Δ/ντης ΔΑΟΚ είναι ο τελικός υπογράφων και θα πρέπει να απευθύνονται οι παραπονούμενοι σε αυτόν. Υπενθυμίζω πως τη παρούσα στιγμή κτηνιατρεία ουσιαστικά υφίστανται μόνο στη ΠΕ Φλώρινας (Φλώρινα Αμύνταιο Πρέσπα Παπαγιάννης), στη Πτολεμαΐδα, στη Κοζάνη και στη Δεσκάτη. Ιδίως τα κτηνιατρεία που βρίσκονται εκτός της έδρας θα πρέπει άμεσα να γίνουν τμήματα (Αμύνταιο, Πρέσπα, Πτολεμαΐδα, Δεσκάτη).
  Τέλος, θεωρώ πως μπορεί να προΐσταται και Κτηνίατρος στο Τμήμα Αλιείας, δεδομένων των ελέγχων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων ψαριών) από τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες.

  Ευχαριστώ
  Ράγκος Γεώργιος
  Κτηνίατρος

  • 13 Αυγούστου 2020, 06:57 | Gr

   Τελείως διαφορετικός ο βασικός σκοπός του Τμήματος Αλιείας σε σχέση με τον κύριο σκοπό του Κτηνιάτρου.
   Εάν κάθε φορά πιανόμαστε από κάποιο επιμέρους αντικείμενο, μέσα στα πολλά ενός τμήματος, το οποίο μπορεί να το κάνει και κάποια άλλη ειδικότητα, τότε σίγουρα θα πρέπει να βάλουμε και στα Κτηνιατρεία να προϊσταται και Γεωπόνος Ζωϊκής Παραγωγής.

 • 10 Αυγούστου 2020, 12:56 | D

  θεματική ενότητα Γ:
  Δεν μπορούν να γίνουν όλες οι θέσεις οργανικές σε έναν νέο οργανισμό καταργώντας τις προσωποπαγείς?

  θεματική ενότητα Δ:
  Ο αποκλεισμός της Κατηγορίας ΤΕ από τις θέσεις ευθύνης είναι τουλάχιστον απαράδεκτος, ειδικότερα σήμερα μετά την εξομοίωση όλων των σχολών και τη συνένωσή τους καθώς επίσης μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πτυχιούχοι ΤΕΙ σήμερα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων πανεπιστημίων.
  Παρατηρείτε ότι υπάρχουν δυο μετρά και δύο σταθμά στον οργανισμό ειδικότερα όταν σε τμήματα υπάρχει το εν ελλείψει και σε τμήματα που υπάρχουν ήδη ΤΕ προϊστάμενοι το διαζευκτικό ή.
  Επίσης σε κάποιες θέσεις ΤΕ Μηχανικών εξειδικεύει τις θέσεις (ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικων ή Πολιτικων Εργων
  Υποδομής ή Δομικών Εργων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος) αποκλείοντας τους Τοπογράφους π.χ και προωθώντας το τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος σε τμήματα που υπάρχουν και άλλες ειδικότητες μηχανικών ή θα μπορούσαν να υπάρξουν σε μια ενδεχόμενη κινητικότητα.

 • 5 Αυγούστου 2020, 12:10 | Γιάννης

  Θεματική ενότητα: Δ’ Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων – Θέσης Ευθύνης

  Η πρόβλεψη του κλάδου ΠΕ Μηχανικών στο Τμήμα Προμηθειών των Διευθύνσεων Δοικητικού-Οικονομικού των ΠΕ της ΠΔΜ είναι εντελώς άκυρη και απαράδεκτη. Οι περιγραφείσες αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών δεν έχουν ουδεμία σχέση με το αντικείμενο του εν λόγω κλάδου. Υπάρχει δηλαδή απόλυτη έλλειψη συνάφειας. Υπάρχει κίνδυνος για αντιποίηση καθηκόντων επαγγέλματος ετέρου κλάδου καθώς και ευρύτερης παραβίασης βασικών συνταγματικών αρχών.

  • 6 Αυγούστου 2020, 17:03 | Αλέξης Κ.

   Οι Μηχανικοί δεν πρέπει να προβλέπονται στο Τμήμα Προμηθειών ούτε και σε άλλα άσχετα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες τους Τμήματα όπως προτείνεται. Καθένας στο πόστο του αναλόγως αυτού που έχει σπουδάσει. Θα προσφύγω τόσο διοικητικά όσο και δικαστικά.

 • 5 Αυγούστου 2020, 08:38 | Ιωαννίδης Γεώργιος

  Σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο των Ανωνύμων Εταιρειών.

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548
  Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
  (ΦΕΚ Α’ 104/13-06-2018)

  (Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/ 30-10-2019), η οποία ισχύει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής).
  .
  Άρθρο 189 ΝΟΜΟΣ 4548/2018
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
  α) τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
  β) το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Α΄ 173),
  γ) τα άρθρα 1 έως 9 και το άρθρο 12 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), με εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 2 και τα λοιπά άρθρα του νόμου που παραμένουν σε ισχύ,
  δ) το άρθρο 4 και η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 876/ 1979 (Α΄ 48),
  ε) το π.δ. 30/1988 (Α΄ 13).

  Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις σελίδες 124 και 125 του Σχεδίου ΟΕΥ, όλα τα αναφερόμενα στις ανώνυμες εταιρείες, αρμοδιότητας Τμήματος Εμπορίου, δηλαδή :
  Από την παράγραφο ΕΜ2.3.0.0-Α18 έως και την παράγραφο ΕΜ2.3.0.0-Α33, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα αυτή περιήλθε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)

 • 4 Αυγούστου 2020, 12:13 | ΑΓΝΩΣΤΟ

  Καλοσωρίζω την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΔΜ, ως πολίτης της Περιφέρειας. Υπενθυμίζω διαχρονικά τις προσπάθειες των εκάστοτε κυβερνήσεων στην αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ελάχιστα αποτελέσματα.
  Πρωτίστως, όπως έχω αναφερθεί και παλαιότερα σε αρμόδιους φορείς, αναδιάρθρωση των δομών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν εμπλουτίσουμε τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας.
  Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρξει αναδόμηση του παραγωγικού καλαθιού της Περιφέρειας με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, του πρωτογενούς, του δευτεργογενούς και τριτογενούς τομέα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κοινώς, απαιτείται στοχοθεσία σε επίπεδο Στρατηγικής Διοίκησης με αξιοποίηση και εμπλοκή των ιθυνόντων – Προώθηση και αξιοποίηση των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στον προγραμματισμό, εφαρμογή, έλεγχο και ανατροφοδότηση όλων των διοικητικών λειτουργιών.
  Σε αυτό θα συμβάλει η αναδιάρθρωση υπηρεσιακών δομών και εξειδικευμένου προσωπικού με τόνωση του αισθήματος ελέγχου και λογοδοσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους.
  Καλλιέργεια και ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών που θα συμβάλλουν στα παραπάνω, συνεργάζοντας με υπαλλήλους, προϊσταμένους και γενικούς διευθυντές.
  Σε διοικητικό επίπεδο, ιδιαίτερα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια στις Περιφερειακές Δομές, ενισχύοντας περαιτέρω τον Συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό της αποκέντρωσης για επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
  Αυτά εν ολίγοις. Ελπίζω στην θιοθέτηση των νέων τάσεων για να προχωρήσει η ΠΔΜ στο μέλλον που της αξίζει, μακριά απο μικροπολιτικές αγκυλώσεις και σκοπιμότητες, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσει στον τόπο και την Δημόσια Διοίκηση.

 • 1 Αυγούστου 2020, 22:43 | Τζιόμπρας Γεώργιος

  Παρέμβαση στην διαβούλευση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχα,

  Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) οποιουδήποτε φορέα Δημόσιας διοίκησης του Ελληνικού Κράτους σηματοδοτεί την αναδιοργάνωση του και τον σχεδιασμό μεσομακροπρόθεσμης στοχοθεσίας, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε ο φορέας να εμφανίσει υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας στην παραγωγή έργου και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

  Εν ολίγοις , το ζητούμενο μέσω της διαδικασίας τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ενός φορέα Δημόσιας διοίκησης είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, να δημιουργηθεί το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο εν λόγω φορέας θα λειτουργεί με κανόνες και λογικές οι οποίες θα είναι συμβατές με αυτές της υγιούς και ανταγωνιστικής ελεύθερης οικονομίας και φυσικά πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη Νομοθεσία η οποία διέπει συνολικά την διοίκηση του Ελληνικού Κράτους.

  Υπό το πρίσμα των παραπάνω επισημάνσεων η Δημόσια διοίκηση έχει την ανάγκη – αλλά και την υποχρέωση συγχρόνως- μέσα από μία υγιή ανταγωνιστική διαδικασία από την οποία θα αναδειχθούν οι ικανότεροι για την άσκηση διοίκησης, να αξιοποιήσει όλο το στελεχιακό δυναμικό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο διαθέτει για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης όλων επιπέδων οργανικών μονάδων (Τμήμα- Διεύθυνση-Γενική Διεύθυνση).

  Κύριε Περιφερειάρχα, για την θεματική ενότητα Δ του προς τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σας καλώ να εφαρμόστε αφενός το αυτονόητο που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα και την ελεύθερη οικονομία, αφετέρου την διαρκή και χωρίς αστερίσκους βούληση του Νομοθέτη μέσω των πλέον προσφάτων ψηφισθέντων Νόμων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (το μόνο αποφασίζον Νομοθετικό όργανο στην Ελληνική Δημοκρατία), των νόμων Ν.4275/15.07.2014 (ΦΕΚ Α 149), Ν.4369/27.02.2016 (ΦΕΚ Α 33) και Ν.4674/11.03.2020(ΦΕΚ Α 53). Δηλαδή την εφαρμογή του διαζευκτικού όρου «ΠΕ ή ΤΕ» για όλες τις θέσεις ευθύνης, αντί του αναχρονιστικού «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ», ώστε οι θέσεις ευθύνης όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων να επανδρωθούν από τους ικανότερους μέσα από μία δίκαια διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 45 του πλέον πρόσφατου Ν.4674/11.03.2020-(ΦΕΚ Α 53) (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) και συγκεκριμένα μέσα από μία διαδικασία η οποία καθορίζεται από :
  α) την μοριοδότηση μέσω τυπικών προσόντων.
  β) την μοριοδότηση μέσω εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης.
  γ) την μοριοδότηση βάση αξιολόγησης.
  δ) την μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

  Κύριε Περιφερειάρχα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μνεία στο κριτήριο «γ) μοριοδότηση βάση αξιολόγησης» και να σας ρωτήσω ευθέως αν υποστηρίζετε την διαδικασία αξιολόγησης όλων δυνάμενων να κριθούν για θέσεις ευθύνης υπαλλήλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αν δεν υποστηρίζετε την διαδικασία αξιολόγησης και τάσσεστε υπέρ των επιλεκτικών αποκλεισμών κατηγοριών υπαλλήλων . Προφανώς η απάντηση σας είναι ότι είστε υπέρ του να αξιολογούνται οι πάντες. Τότε οφείλετε να εφαρμόσετε πλήρως τον διαζευκτικό όρο «ΠΕ ή ΤΕ», διότι η εφαρμογή του αναχρονιστικού όρου «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ» το μόνο που επιτυγχάνει είναι μεροληπτικούς αποκλεισμούς και στρεβλή εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης.

  Προφανώς θα υπάρξει και ο αντίλογος σε όλα τα παραπάνω, ο οποίος είναι απόλυτα θεμιτός και σεβαστός στην Δημοκρατία μας.

  Θα ειπωθεί η άποψη περί «ισοπεδωτισμού» και «ίσης μεταχείρισης των ανίσων». Ανταγωνισμός σημαίνει άραγε «ισοπεδωτισμός»;

  Θα ειπωθεί η άποψη ότι κάποιοι υπάλληλοι μόχθησαν παραπάνω από κάποιους άλλους για την λήψη του πρώτου τίτλου σπουδών. Καμιά αντίρρηση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εικόνα ενός Δημοσίου υπαλλήλου δεν είναι μόνο το ακαδημαϊκό του αποτύπωμα από την ηλικία των 23-24 ετών, αλλά αυτή η εικόνα θα πρέπει να αποτυπώνεται συνολικά, τόσο για τον πρώτο τίτλο σπουδών του όσο και από την υπαλληλική του πορεία, την επιμόρφωση του και την λήψη επιπλέον τίτλων σπουδών, όπως πχ ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Δηλαδή κάποιος που πιθανόν έμεινε στάσιμος και αδιάφορος θα μπορεί εσαεί να θέτει το εαυτόν του σε κρίση και κάποιος που επικαιροποίησε τις γνώσεις του μέσα από μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και επιμορφωτικά σεμινάρια και έχει συσσωρευμένη εμπειρία 15 -20 ετών θα πρέπει να αποκλείεται από την διαδικασία των κρίσεων;

  Θα κατατεθούν οι περιβόητες αποφάσεις 2816/17 και 2817/17 του ΣτΕ με τις οποίες ακυρώθηκαν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών Κρήτης και Πελοποννήσου. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις του ΣτΕ όμως απλώς «καθαρογράφησαν» το έτος 2017, καθότι η επί της ουσίας εξέταση των προσφυγών κατά των εν λόγω ΟΕΥ διενεργήθηκε πριν την ψήφιση του Ν.4369/2016. Ακόμα και έτσι όμως γιατί το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν “εναρμονίσθηκε” με τις συγκεκριμένες αποφάσεις και αντ’ αυτού «επιμένει» με τον Ν.4674/2020 στην εφαρμογή του διαζευκτικό όρου «ΠΕ ή ΤΕ»; Μήπως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί οι Νόμοι 4369/2016 και 4674/2020 επί τω συνόλω τους ή κάποια μεμονωμένα άρθρα τους; Όχι καθόσον γνωρίζουμε.

  Θα ειπωθεί η νομική άποψη ότι το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 «ουδέποτε καταργήθηκε και ουδέποτε τροποποιήθηκε» και ότι σαφώς αναφέρεται στην παρ. α) για το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ στην διαδικασία των κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης. Προφανώς όμως η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται στο βαθμολογικό και μισθολογικό προβάδισμα το οποίο έχει η κατηγορία ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αποκτά σε συντομότερο χρονικό διάστημα τόσο τον Β’ όσο και το Α΄ βαθμό και κατά αυτόν το τρόπο αποτυπώνεται το προβάδισμα του στην διαδικασία των κρίσεων. Σε καμιά περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει αποκλεισμός των υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ με την εφαρμογή του όρου «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ». Προς επίρρωση των παραπάνω θα πρέπει να αναφέρουμε και την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4485/2017 με την οποία αναγνωρίστηκε ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στον κλάδο της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με σπουδές διάρκειας δέκα εξαμήνων και την συνεπακόλουθη επαυξημένη μοριοδότηση των ΠΕ Μηχανικών κατά 150 μόρια στην διαδικασία των κρίσεων. Το προβάδισμα λοιπόν υφίσταται άλλα όχι κατά την λογική του όρου «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ».

  Θα κατατεθεί η εγκύκλιος 26109/05.08.2018 του ΥΠ.ΕΣ. (γνωστή και ως εγκύκλιος Σκουρλέτη) με τίτλο «Εφαρμογή προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού». Η συγκεκριμένη εγκύκλιος όμως ανακλήθηκε με την νέα εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 40645/03.08.2018.

  Τέλος θα κατατεθεί η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795 /18.06.20118 του Υπουργείου Διοικητικής ανασυγκρότησης (γνωστή και ως εγκύκλιος Γεροβασίλη) η οποία αναφέρει ότι η εφαρμογή του όρου «ΠΕ ή ΤΕ» δεν πρέπει να γίνεται «αδιακρίτως» και όπου εφαρμόζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη τεκμηρίωση. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος όμως επιχειρηματολογεί επί τη βάσει των αποφάσεων 2816/17 και 2817/17 του ΣτΕ, οι οποίες όπως προανέφερα εξέτασαν προσφυγές στην ουσία τους, πριν την ψήφιση των Ν.4629/2016 και 4674/2020. Και προφανώς οι εγκύκλιοι συνολικά δεν υποκαθιστούν τον Νόμο.

  Κύριε Περιφερειάρχα, με τον Ν.2916/11.06.2001 ΦΕΚ Α 114) (ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΗΣ) η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει (είχε πλέον) δύο κατευθύνσεις με απόφοιτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης.
  Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τεταρτοετούς κύκλου σπουδών και πλήρως αποδεκτοί σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Μόνο στην Ελλάδα εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η ακατανόητη προσπάθεια αποκλεισμού τους από την συμμετοχή στους στην διαδικασία των κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης, την στιγμή μάλιστα που επίκειται ακόμα και η πρόσβαση των αποφοίτων των ιδιωτικών κολεγίων στην Δημόσια διοίκηση ως ΠΕ υπαλλήλων.

  Χωρίς οποιαδήποτε διάθεση αντιπαλότητας με οποιαδήποτε κατηγορία και οποιονδήποτε κλάδο υπαλλήλων και με απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση προς όλους , το μόνο που επιζητούμε είναι να μπορούμε να θέτουμε τους εαυτούς μας σε κρίση.

  Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων επί του ζητήματος.

  Τζιόμπρας Γεώργιος
  Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc
  Πρόεδρος
  Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  Δημοσίων Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας

  • 3 Αυγούστου 2020, 12:42 | Nick x

   Αν βάλουμε στα κριτήρια την συνέντευξη, τότε είναι σίγουρο ότι θα ΠΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ.

   Επίσης στο προτεινόμενο κριτήριο άσκησης καθηκόντων ευθύνης, φαντάζομαι ότι δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μόρια των ήδη προϊσταμέων θέσεων ευθύνης, οι οποίοι απλά τοποθετήθηκαν εκεί, όχι με κρίση βάσει ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος, αλλά με “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ” με έξωθεν (αλλά και “έσωθεν”) παρέμβαση. Εδώ και αν μιλάμε για αξιοκρατία.

   Σχετικά με την αξιοκρατία στον Ιδιωτικό Τομέα που αναφέρθηκε, αυτή υπάρχει μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες (Κουστούμια, Πανεπιστήμια, Γραπτές Εξετάσεις, Ιδιοφυείς υποψήφιοι, πανέξυπνες ιδέες, η Σταχτοπούτα που έγινε Βασίλισα κλπ). Απλά βάζεις τον μπάρμπα σου να πάρει τηλέφωνο (εκτός και αν είσαι μανεκέν).

   Παιδιά στην Ελλάδα ζούμε, όλοι είναι γνωστοί και είναι δίπλα μας, φίλοι μας και μας έχουν πει πως μπήκαν ή το είδαμε μόνοι μας.

  • 3 Αυγούστου 2020, 19:18 | Τζιόμπρας Γεώργιος

   Παρακαλώ δύο διορθώσεις στο σχόλιο μου, λόγω λαθών εκ παραδρομής και για λόγους τάξης και ορθότητας των αναγραφομένων μου:
   α) η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Εφαρμογή προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού» εκδόθηκε την 05.06.2018 και προφανώς όχι την 05.08.2018 και ανακλήθηκε την 03.08.2018.
   β) η σωστή διατύπωση της παρακάτω παραγράφου είναι :
   “Τέλος θα κατατεθεί η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795 /18.06.2018 (προφανώς όχι 20118) του Υπουργείου Διοικητικής ανασυγκρότησης (γνωστή και ως εγκύκλιος Γεροβασίλη) η οποία αναφέρει ότι η εφαρμογή του όρου «ΠΕ ή ΤΕ» δεν πρέπει να γίνεται «αδιακρίτως» και όπου εφαρμόζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη τεκμηρίωση. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος όμως επιχειρηματολογεί επί τη βάσει των αποφάσεων 2816/17 και 2817/17 οι οποίες όπως προανέφερα εξέτασαν προσφυγές στην ουσία τους, πριν την ψήφιση των Ν.4369/2016 (όχι Ν.4629/2016) και 4674/2020. Και προφανώς οι εγκύκλιοι συνολικά δεν υποκαθιστούν τον Νόμο.”

 • 31 Ιουλίου 2020, 18:06 | Μαριάννα.

  Το άρθρο 84 του Ν 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4275/3015 και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4369/2016 και το οποίο τροποποιήθηκε με το αρθρο45 του Να.4674/2020.(Αυτό που ισχύει σήμερα.)Όσον αφορά το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 ισχύει η παράγραφος (δ)όπου:Όσον αφορά το προβάδισμα των κατηγοριών ισχύει το εξής :Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις (ΟΕΥ) επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.Ο ΟΕΥ αυτό δεν το επιτρεπει αλλά βάζει το παραπλανητικό εν ελλείψει που ουσιαστικά αποκλείει την κατηγορία ΤΕ.Οσον αφορά το πνεύμα του Νομοθέτη που επικαλούνται στα σχόλια :Ο νομοθέτης τα μόρια που δίνει για τον τίτλο σπουδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 100 μόρια και δεν ξεχωρίζει ΑΕΙ ή ΤΕΙ.Αλλα μοριοδοτει τον τίτλο μεταπτυχιακού διπλώματος που ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών βάσει του νόμου.4485/2017 με 150 μόρια.Αρα λοιπόν ο νομοθέτης εξισώνει τους τιτλους σπουδών τριτοβαθμιας εκπαίδευσης και μοριοδοτει τον συναφή με το πτυχίο μεταπτυχιακό .
  Επίσης όσον αφορά την συνταγματικότητα του Νομού .Αρθρο100 παράγραφος 2.Στην πατρίδα μας ,το ισχύον σύστημα Δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων προκρίνει την αποφασιστική αρμοδιότητα του Νομοθέτη από εκείνη των δικαστηρίων.
  Μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι ο ΟΕΥ δεν αναφέρεται στη ισχύουσα νομοθεσία παρά μόνο σε μία που αφορά τον Νόμο του Καλλικράτη.

 • 31 Ιουλίου 2020, 10:20 | Γιώργος

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ)
  Σχόλιο για κλάδο ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Τμήματα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης (ΔΟ3.2)
  Θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε ΕΝΤΟΝΑ για την πρόβλεψη του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διοικητικών Γραμματέων στα Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης των ΠΕ της ΠΔΜ και μάλιστα με τρόπο διαζευκτικό.
  Είναι προδήλως και καταφανώς άσχετες οι αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος. Από την άλλη μεριά, το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο των προσόντων των εν λόγω κλάδων ΔΕ, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εχέγγυα για την αποτελεσματική τέλεση των ιδιαίτερα αυξημένης ευθύνης καθηκόντων που απαιτεί η Λογιστική Διαχείριση των Δημοσιονομικών ενός ΟΤΑ και φορέα του Δημοσίου εν γένει. Είναι δυνατόν να τίθενται Υπόλογοι άτομα εντελώς άσχετα με το αντικείμενο του κλάδου τους; Επίσης πώς έχετε την εντύπωση ότι θα ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους; Έχετε αναλογιστεί ότι αυξάνετε κατακόρυφα τον κίνδυνο ελλιπούς και ανεπαρκούς διαχείρισης ενός τόσο νευραλγικού τομέα της Δημόσιας Διοίκησης; Έχετε αναλογιστεί τί θα γίνει σε περίπτωση που αυτά τα άτομα λόγω των καταδήλως ανεπαρκών ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους πόσο πολύ θα ζημιώσετε το Δημόσιο με ελλείμματα που θα προκύψουν από τη διαχείριση τους λόγω ακριβώς της εξ ορισμού επιρρεπούς ανεπαρκούς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος; Αυτό θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο στο Δημόσιο όσο και στους φορολογουμένους.
  Είναι, επίσης, δυνατόν να εξισώνεται με αυτόν το διαζευκτικό τρόπο μία κατηγορία ΠΕ με αυτή της ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ;;;!!!

 • 30 Ιουλίου 2020, 17:29 | Κωνσταντίνος Κοκόλης

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

  Διαβούλευση για τον ΟΕΥ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα
  Επιτρέψτε μου την «εκτενή» παρέμβασή στη Διαβούλευση, λόγω και της εν ενεργεία θητείας μου στη δημόσια Διοίκηση, για το κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό τμήμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), που έχει σχέση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα το κεφάλαιο, «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Θέσεις ευθύνης» (Θεματική Ενότητα Δ).
  Κατ’ αρχήν θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αποτελεσματική και με συνέπεια ολοκλήρωση του έργου της αρμόδιας Επιτροπής, σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη συγκρότησή της, που πιστεύω πως οφείλεται εν πολλοίς και στον πρόεδρο αυτής Εκτελεστικό Γραμματέα, λόγω και της προηγούμενης, εν ενεργεία, ιδιότητάς του.
  Πολλές φορές διερωτήθηκα και πληροφορήθηκα βεβαίως αρμοδίως, γιατί μέχρι σήμερα η μοναδική αιρετή Περιφέρεια (και η Αττική παρεμπιπτόντως, χωρίς βέβαια να γίνεται σύγκριση πληθυσμιακού μεγέθους και αναγκών), δεν συμμετείχε στην Κινητικότητα, από την έναρξή της, όπως οι άλλες Περιφέρειες, με συνέπεια υπάλληλοι να μπορούν να μετατεθούν από αυτή, αλλά όχι και να έρθουν σ’ αυτή, παράληψη που συνέβαλλε έτι περαιτέρω στην όξυνση του Δημογραφικού προβλήματος της Περιφέρειάς μας (χωρίς και πάλι να γίνεται σύγκριση με την Περιφέρεια Αττικής, που είχε ως συνέπεια την άμβλυνση αυτού).
  Μετά χαράς σας άκουσα, αμέσως μετά την εκλογή σας, την ίδια περίοδο, να θέτετε την τροποποίηση του ΟΕΥ στις προτεραιότητές σας και μάλιστα με ορίζοντα το τέλος του ιδίου έτους 2019.
  Σήμερα ένα χρόνο μετά, με το σχέδιο του ΟΕΥ, που έχει τεθεί σε Διαβούλευση και αφορά προτάσεις της συσταθείσας, από το Μάιο Επιτροπής, μου λύθηκαν πλήρως οι απορίες μου, για τα αίτια της δυσκολίας να προκύψει ένας ΟΕΥ, απελευθερωμένος από αγκυλώσεις και προπάντων να εναρμονίζεται πλήρως με τους υπάρχοντες νόμους, να μην τους παρακάμπτει και να αποτελεί πράγματι την αρωγό και το στήριγμα στην εκπλήρωση των στόχων και οραμάτων της αιρετής Διοίκησής σας.
  Πέραν της 20ετίας μαίνονταν η διένεξη μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και η Πολιτεία τη διατηρούσε θεατής (ενώ το πρόβλημα τόλμησε και το έλυσε «εν μιά νυκτί» στην εκπαίδευση, από τα δύο στα τέσσερα έτη με μετεκπαίδευση προσωπικού) και το σχέδιο του ΟΕΥ τη διατηρεί, όταν η νομοθεσία έλυσε το θέμα αυτό, εξίσωσε τις δύο αυτές κατηγορίες και μάλιστα οι τρεις πρόσφατοι νόμοι Ν. 4275/2014, Ν. 4369/2016 και Ν. 4674/2020 εξίσωσαν τις κατηγορίες αυτές και σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων, άρθρα 1 παρ 1, 29 παρ. 1, και 45 παρ. 1 αντίστοιχα, αφήνοντας, εννοείται, άθικτες όλες τις άλλες επαρκείς προϋποθέσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) Ν. 3528/2007, για την επιλογή προϊσταμένων μεταξύ των κατηγοριών αυτών, όπως το σύστημα προαγωγών, τα έτη φοίτησης για το χρόνο προαγωγής, τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, την αναπλήρωση προϊσταμένων ακόμα και από άλλη οργανική μονάδα, τα μεταπτυχιακά κ.λ.π. και προπάντων τη δυνατότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.) να επιλέξει.
  Η πρόταση για την τροποποίηση του ΟΕΥ στερεί αυτή τη δυνατότητα στο Υ.Σ. να επιλέξει, αφού ακόμα και σε επίπεδο Τμήματος, θέτει το «εν ελλείψει», έκφραση που περιλαμβάνει και την περίπτωση του «ποτέ». Αυτό το «εν ελλείψει» αποτελεί εφεύρεση και ως ιδεολογία δεν του λείπει ένα ποσοστό πλάνης, είναι προδήλως παράνομο, αφού δεν το προβλέπει κανένας νόμος, όπως προβλέπει το διαζευκτικό «ή» και αυτό η αποδεδειγμένη εντιμότητά σας δεν θα το επιτρέψει.
  Διοίκηση ασκείτε και εσείς, όπως και οι αξιότιμοι Αντιπεριφερειάρχες και Πρόεδροι, αλλά κανείς δεν διανοείται να ισχύσει και σε εκείνους το «εν ελλείψει».
  Είναι ολοφάνερο πως η πρόταση, που τίθεται σε Διαβούλευση και θεωρείται, στο προοίμιό της, επίτευγμα αναπτυξιακού μοντέλου, είναι άτολμη και φαίνεται να περιβάλλεται από τον μανδύα της προστασίας της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτής της ΤΕ.
  Και ναι μεν με την παρ. δ του άρθρου 97 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) Ν. 3528/ 2007, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, στις οικείες οργανικές διατάξεις η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το Προβάδισμα, οι νεώτεροι νόμοι εξισώνουν τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ (κατά Σύνταγμα, άρθ. 16, παρ. 5). Και η εξίσωση αυτή βέβαια κατά τη νομολογία δεν πρέπει να γίνεται «αδιακρίτως», όμως η ισοπεδωτική έκταση εφαρμογής «της διάκρισης», στην πρόταση της Επιτροπής, είναι υπερβολική, χωρίς να αιτιολογείται και χωρίς να καταγράφει τις επιπτώσεις. Θα μπορούσε δηλαδή, για παράδειγμα, η διάκριση αυτή να ισχύσει για τους δικηγόρους, τους γιατρούς, τους κτηνιάτρους, γιατί δεν μπορεί να κάνει κανείς τον δικηγόρο (δεν είναι εποχή των δικολάβων), τον γιατρό ή τον κτηνίατρο, ενώ θα μπορούσε να κάνει, για παράδειγμα, τον μηχανικό, τον οικονομολόγο, τον γεωπόνο, το δασολόγο, όπου η ισχύουσα νομοθεσία διακρίνει (και καλά κάνει) τις κατηγορίες εκπαίδευσης, με επαγγελματικά δικαιώματα, κατά το μέγεθος και την αξία-προϋπολογισμό των αντικειμένων ενασχόλησης και να μην ισχύει εδώ η διάκριση. Αυτό και μόνο διευρυμένο και σε άλλους κλάδους ειδικοτήτων θα αποτελούσε και την απαιτούμενη αιτιολόγηση διάκρισης ή μη των κατηγοριών.
  Στη θέση της κατηγορίας ΠΕ, όπου και εγώ κάποτε εν ενεργεία ανήκα, σήμερα θα ένοιωθα ντροπή να επικαλούμαι προστασία, με ρυθμίσεις αποκλεισμού άλλων κατηγοριών, που ο μεν ιδιωτικός τομέας τις απορρίπτει αφ’ εαυτού, ο δε δημόσιος τομέας (εξ ανάγκης ;) νομοθετεί για να τις αποτρέψει. Ακόμα και οι όποιες τυχόν συνδικαλιστικές παρεμβάσεις, πρέπει να έχουν στόχο την πρόοδο, την απρόσκοπτη λειτουργία και την ανάπτυξη του φορέα-θεσμού, όπου υπηρετούν τα μέλη τους, γιατί τότε θα έχουν και λόγω ύπαρξης, αναδεικνύοντας το ρόλο του προσοντολόγιου, και δίνοντας έμφαση στο καθηκοντολόγιο, σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας στον ΟΕΥ, που από μόνη της έχει την αναπτυξιακή διάσταση, γιατί η ρύθμιση του «εν ελλείψει» εμπεριέχει υποκειμενικότητα, προστατευτισμό, εφησυχασμό, έλλειψη ανταγωνισμού και τέλος όχι πρόοδο. Αν δεν γίνεται αλλιώς μείνετε πιστοί στο πρώτο «μοντέλο» και αφήστε καλύτερα, ως έχουν τα άρθρα 38-40 του υπάρχοντος Οργανισμού (Π.Δ/γμα 146/2010), με την αιτιολόγηση που προαναφέρθηκε, ρυθμίσεις που μετέπειτα περιλήφθηκαν στους ως άνω νόμους των ετών 2014, 2016 και 2020 και τις επέκτειναν και στις Γεν. Δ/νσεις, προφανώς για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης και της προόδου.
  Α. Κατάργηση του «εν ελλείψει» απ’ όλες τις παραγράφους του Οργανισμού και την τοποθέτηση της διαζευκτικής, με «ή», διατύπωσης των κατηγοριών, όπως οι νόμοι ορίζουν και με διάκριση στις «ανελαστικές» κατηγορίες (όπως αιτιολογείται ως άνω), γιατί η προτεινόμενη από την Επιτροπή ρύθμιση, ακόμα και αν γίνεται, υπό την πίεση του χρόνου και για να καλύψει αναιτιολόγητα την «ανάγκη» διάκρισης των κατηγοριών στη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση, σε συμμόρφωση εγκυκλίων, δεν αποτελεί ρύθμιση για ανάπτυξη και πρόοδο και δεν έχει μέλλον, αφού όταν μετά από τρία έτη (με την εφαρμογή του Ν. 4610/2019 για τη «Συνέργεια Πανεπιστημίων και ΤΕΙ…») θα αποφοιτούν στα ΑΕΙ μόνο ΠΕ, δεν θα έχει αντικείμενο το «εν ελλείψει».
  Β. Η υπάρχουσα καθώς και η μελλοντική ανάγκη της δυνατότητας ευελιξίας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού επιτάσσει την μη εξειδίκευση λεπτομερώς και πλήρως των κλάδων ειδικοτήτων κατά Δ/νση ή Τμήμα, όπως προτείνεται, αφού το Δημόσιο απαιτεί την κάλυψη των αναγκών του με το υπάρχον κάθε φορά προσωπικό, ακόμα και ανεξάρτητα από την εξειδίκευση των υπηρετούντων υπαλλήλων του.
  Δεν επιθυμώ να γίνει η παρέμβασή μου οδηγός, αλλά εφαρμογή της αρχής «ο κατάλληλος υπάλληλος στην κατάλληλη θέση», που να καλύπτει ανάγκες πέραν και της σχέσης, ακόμα, ιδιότητας και αντικειμένου απασχόλησης. Η προσπάθεια στην πρόταση είναι ολοφάνερη, όμως το αποτέλεσμα θα μετρήσει. Μη δυνατότητα εφαρμογής της αρχής αυτής, σημαίνει άτολμη Διοίκηση, αναποτελεσματική Διοίκηση, δέσμια Διοίκηση, ανελεύθερη Διοίκηση. Γιατί ελευθερία σημαίνει ευκαιρία, που δίνει ευκαιρία σ’ όλες τις ευκαιρίες και δεν είναι ελευθερία να κάνει κανείς ό,τι επιθυμεί, αλλά να μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει.
  Μια Διοίκηση αντάξια του ονόματός της πρέπει να βασίζεται στον θρίαμβο του ενθουσιασμού του προσωπικού της ενάντια στην οκνηρία, στην αμέλεια, στην τυχόν ατολμία των διακονούντων αυτήν. Για να μην διερωτάται κανείς πως είναι δυνατόν να πετύχει στα μεγάλα, όταν δίνει το δικαίωμα να την ψέγει ότι δεν μπορεί να κουμαντάρει τα μικρά ;
  Κοζάνη 30-7-2020
  Με τιμή
  Κωνσταντίνος Κοκόλης,
  Διπλ. Αρχιτέκτων, πρώην Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας (Κρατικής) Δυτικής Μακεδονίας.

  • 31 Ιουλίου 2020, 12:49 | Αναστασία Π.

   Θα διαφωνήσω ολοσχερώς για τους ακόλουθους λόγους καταρρίπτοντας έναν προς έναν τους «ισχυρισμούς» σας:
   • Με μία πολύ προσεκτικότερη ανάγνωση τόσο του άρθρου 29 του ν.4369/2016 όσο και του άρθρου 45 του ν.4674/2020, εύλογα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το μεν πρώτο συγκεκριμένο άρθρο τροποποιεί τα άρθρα 84, 85,86 87, 88 και 89 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007) που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την διαδικασία επιλογής και το δε δεύτερο συγκεκριμένο, το άρθρο 84 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007), ενώ αφήνουν τελείως ανέπαφο το άρθρο 97 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα που αναφέρει ρητά ότι η κατηγορία ΠΕ έχει το προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Κατά συνέπεια υφίσταται λόγος αντιπαράθεσης μεταξύ ΠΕ και ΤΕ για τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθότι η εξομοίωση των βαθμίδων έρχεται σε ευθεία αντίστιξη με το άρθρο 97 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα που δίνει προβάδισμα στην κατηγορία ΠΕ έναντι της ΤΕ.
   • Υφίσταται, εν προκειμένω, η απόφαση η υπ’αριθμ. 2817/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία εκδόθηκε στις 16/01/2018 σχετικά με το θεσπιζόμενο από το Ν.3528/2007 Α97 (Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπάλληλων ΝΠΔΔ), προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία ακυρώνει το ΠΔ 149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες στον οποίο ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ, και σαφώς καταστρατηγεί την περ.δ του άρθρου 97 που ορίζει ότι το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.
   • Από τα παραπάνω καθίσταται αναπόδραστα σαφές ότι η βούληση του νομοθέτη δεν μεταβάλλεται επουδενί σε ότι αφορά στο προβάδισμα των κατηγοριών και δεν πρέπει, επ’αυτού, να γίνονται διαστρεβλώσεις και παρερμηνείες κατά το δοκούν που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Η ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ αποδεικνύει περίτρανα το γράμμα και το πνεύμα του νόμου ο οποίος κινείται ακόμη και με το νεώτερο ν. 4674/2020 στο ίδιο μήκος κύματος. Η τοποθέτηση του διαζευκτικού «ή» ανάμεσα στις 2 κατηγορίες στα συγκεκριμένα άρθρα δεν καταστρατηγεί το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ αλλά έχει την έννοια ότι επιλέγονται άτομα εκ των 2 κατηγοριών αποκλειομένης άλλης κατώτερης και σεβομένου του προβαδίσματος του άρθρου 97 του υπαλληλικού κώδικα που παραμένει άθικτο.
   • Το θέμα, εν προκειμένω, δεν είναι να αναλύσουμε όλες τις εξαιρέσεις και να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα που καθόλου δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Το θέμα δεν είναι να γίνει επίκληση σε μία προσωπική εμπειρία και να την χρησιμοποιήσουμε ως βάση για την προώθηση ιδιοτελών σκοπών και συμφερόντων. Το θέμα δεν είναι να αγνοηθεί επιδεικτικά ο κανόνας λόγω του ότι κάποιοι έχουν επιλεκτική μνήμη και θεώρηση των πραγμάτων. Όχι. Αυτό δεν πρόκειται να επιτραπεί σε καμία περίπτωση.
   Αποτελεί επιταγή του νομοθέτη που στηριγμένη πάνω σε δίκαια επιχειρήματα και αντλώντας ισχύ από τα διδάγματα της κοινής λογικής, πείρας και δεδομένων αποτελεί συνάμα απαίτηση της κοινωνίας. Η εκπαίδευση των ΑΕΙ είναι ανώτερη από αυτήν προσφέρουν τα ΤΕΙ και αυτό κατοχυρώνεται θεσμικά και λογικά. Δεν είναι τυχαίες οι βαθμολογίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στα έκαστα. Στα ΑΕΙ είναι προφανώς υψηλότερες γιατί απαιτείται από τους εισερχόμενους φοιτητές ανώτερος και καλύτερος τρόπος σκέψης, απαιτείται υψηλότερο επίπεδο δυνατοτήτων για την βέλτιστη ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις που αυτά εμφανίζουν.
   Δεν μπορεί κάποιος να έλθει σε ευθεία αντιπαράθεση με αυτό χρησιμοποιώντας ένα στενού μήκους επιχείρημα στηριγμένο σε προσωπική εμπειρία, επιλογή και σταδιοδρομία χωρίς καμία επίκληση σε συνταγματικές, διοικητικές ή άλλου είδους αρχές. Και ομιλώ για αρχές, διότι αυτές είναι στις οποίες στηρίζεται ο εκάστοτε νομοθέτης για την παραγωγή ενός κανόνα δικαίου. Αυτές είναι που θα αποτελέσουν αναπόδραστα τη βάση για την παραγωγή της δήλωσης βούλησης αυτού. Τουναντίον, ουδέποτε η επίκληση προσωπικών εμπειριών, εκτιμήσεων και επιλεκτικών αναμασημάτων σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου δεν αποτέλεσαν το βάθρο εκπόνησης ενός νομοθετήματος.
   Εν προκειμένω, οφείλω να σας υπενθυμίσω την συνταγματικής περιωπής αρχή της ισότητας (Σ4§1): Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
   Εκ της σχετικής δικαστικής νομολογίας, στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή δεν λογίζεται ως τυπική-αριθμητική αλλά ως αναλογική, δηλ. όμοια αντιμετώπιση των ομοίων και ανόμοια των ανόμοιων.
   • Σε κάθε περίπτωση, αλυσιτελώς προβάλλετε τους ισχυρισμούς σας καθώς με την πρόσφατη εξίσωση των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι παλαιοί απόφοιτοι των δεύτερων με συγκεκριμένες διαδικασίες και εξετάσεις τους δίνεται η δυνατότητα να εξισώσουν το πτυχίο τους με αυτό της πρώτης κατηγορίας. Όσοι το κάνουν, θα μεταπηδήσουν στην κατηγορία ΠΕ, όσοι όμως όχι, θα παραμείνουν στην κατώτερη.
   • Από την άλλη μεριά το σχόλιο σας δεν προβάλλεται λυσιτελώς όσον αφορά τμήματα περί χαρακτηρισμών της Διοίκησης. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αναγνώρισης του προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτής της ΤΕ με την αναποτελεσματικότητα και ελλιπή αποδοτικότητα. Απεναντίας, η κατηγορία ΠΕ λόγω ακριβώς του ανώτατου χαρακτήρα της εκπαίδευσης των απόφοιτων αυτής παρέχει όλα εκείνα τα εχέγγυα που απαιτούνται για την βέλτιστη διεκπεραίωση των καθηκόντων του αντικειμένου που ανατίθεται σε αυτούς με κάθε τρόπο.
   Η μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων ΑΕΙ μόχθησε με ιδιαίτερους κόπους και προσπάθεια για την απόκτηση των πτυχίων της. Ας μην παραγνωρίζεται και παραγκωνίζεται αυτό. Οι εξαιρέσεις αποτελούν ένα άλλο θέμα το οποίο εδώ δεν ενδιαφέρει. Για αυτό τον λόγο, καλύτερα ο καθένας ας προσέχει τα δοκίμια του πριν σχολιάσει. Μια χαρά μπορεί να εφαρμοσθεί ο νόμος στην προκείμενη περίπτωση και να διαλύσει τις όποιες αμφιβολίες εμφιλοχώρησαν αποκρυσταλλώνοντας ρητά και σαφώς τα όρια μεταξύ των 2 κατηγοριών υπακούοντας στα κελεύσματα του νομοθέτη.
   Με αυτόν τον τρόπον, εσείς διαπράττετε το σύνηθες ατόπημα του εγκιβωτισμού σε λογικές ισοπεδωτικού εξισωτισμού με το να επιμένετε στην εξίσωση των 2 κατηγοριών.
   • Το ζητούμενο, όμως, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι να εφευρίσκουμε λογικοφανή επιχειρήματα που αναδύονται καθαρά από προσωπικές μας εμπειρίες για να στοιχειοθετήσουμε την εξίσωση των δύο προαναφερόμενων κατηγοριών, αλλά να εφευρίσκουμε λογικά επιχειρήματα που συμβαδίζουν με το γράμμα του νόμου, η διατύπωση του οποίου είναι ξεκάθαρη όσον αφορά το προβάδισμα της πανεπιστημιακής κατηγορίας έναντι της τεχνολογικής (άρθρο 97 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).
   Από ό,τι βλέπω υποπίπτετε στα ίδια παραπτώματα και ατοπήματα και λογικούς σολικισμούς με τα οποία προσπαθείτε άσκοπα και εις μάτην να πλαγιοκοπήσετε ένα επιχείρημα το οποίο στηρίζεται σε κανονιστική ρύθμιση ψηφισθείσα από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο προβαλλόμενος ισχυρισμός σας δεν κρίνεται επ’ ουδενί πρόσφορος, κατάλληλος και αναγκαίος, ενώ από την άλλη, παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αναλογικότητας όσο και αυτήν της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός σας κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος.
   ……………

   • 1 Αυγούστου 2020, 09:30 | Κωνσταντίνος Κοκόλης

    ……………….

    Το ΣτΕ με την 2817/2017 απόφασή του, που επικαλείσαι, εκδίκασε απεφάνθη και ακύρωσε το Π.Δ/γμα 149/2010, σε αίτηση που υποβλήθηκε στις 21-2-2011 και πουθενά δεν αναφέρεται στις ρυθμίσεις των νεώτερων νόμων 2014, 2016, 2020 (πως θα μπορούσε άλλωστε ;).
    ……………….

    • 5 Αυγούστου 2020, 19:48 | Ioanna E.

     Για όσους δεν διάβασαν καλά το σχόλιο της Αναστασίας:
     Φυσικά και η ΣτΕ αποφ. 2817/2017 αναφέρεται στο Ν.3528/2007 Α97 και όχι στους νεώτερους, μολοταύτα αυτό που σας διέφυγε είναι το εξής:
     “Με μία πολύ προσεκτικότερη ανάγνωση τόσο του άρθρου 29 του ν.4369/2016 όσο και του άρθρου 45 του ν.4674/2020, εύλογα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το μεν πρώτο συγκεκριμένο άρθρο τροποποιεί τα άρθρα 84, 85,86 87, 88 και 89 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007) που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την διαδικασία επιλογής και το δε δεύτερο συγκεκριμένο, το άρθρο 84 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007), ενώ αφήνουν τελείως ανέπαφο το άρθρο 97 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα που αναφέρει ρητά ότι η κατηγορία ΠΕ έχει το προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ”, και το οποίο διευκρινίζει αυτό ακριβώς το σημείο ειδικά χωρίς να είναι καταχωρημένο σε έτερη διάταξη.
     “Η τοποθέτηση του διαζευκτικού «ή» ανάμεσα στις 2 κατηγορίες στα συγκεκριμένα άρθρα στους νεώτερους νόμους δεν καταστρατηγεί το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ αλλά έχει την έννοια ότι επιλέγονται άτομα εκ των 2 κατηγοριών αποκλειομένης άλλης κατώτερης και σεβομένου του προβαδίσματος του άρθρου 97 του υπαλληλικού κώδικα που παραμένει άθικτο”.
     Οπότε αναγκαστικά και κατά λογική ακολουθία το προς ανάλυση ισχύον άρθρο είναι το Ν.3528/2007 Α97 και επομένως ισχύουν τα ίδια αντιθέτως με αυτά εσείς λανθασμένα πρεσβεύετε.

     • 6 Αυγούστου 2020, 20:10 | Κωνσταντίνος Κοκόλης

      ‘Έχω κι εγώ τη γνώμη πως πράγματι είναι έτσι όπως τα λέτε, με την παρατήρηση ότι το προβάδισμα του αρθ. 97 του Υ.Κ. δεν έχει εφαρμογή μόνο στην επιλογή προϊσταμένων, όπως συμπεραίνετε (αν μόνον αυτό ήθελε ο νομοθέτης θα το έλεγε), ενώ το διαζευκτικό «ή» αναφέρεται ειδικά σε αυτή και δίνει την κατεύθυνση που πρέπει η Διοίκηση να ακολουθεί.
      Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει να μη γίνεται αδιάκριτα η όποια επιλογή, να είναι αιτιολογημένη, όπου αυτό απαιτείται όπως αποφαίνεται η νομολογία. Προπάντων δε ο νέος ΟΕΥ θα πρέπει να έχει μέλλον και διάρκεια, να προηγείται και όχι να έπεται των εξελίξεων, καθόσον η τεκμηριωμένη ελευθερία επιλογής, που επιτρέπει ο νόμος και δεν στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υπόθεση της διαβαθμισμένης επιστημονικής γνώσης, όχι μόνο δεν είναι κατά της σωστής λειτουργίας και οργάνωσης αλλά λειτουργεί και ενάντια σε κάθε αποκλειστική και με προνόμια μονοπωλιακή οργάνωση, που θα εμπόδιζε την παροχή μέγιστων ευκαιριών στα στελέχη να κάνουν κάτι καλύτερα, ωφέλιμα και με ευελιξία στις βελτιώσεις (μιλάμε για Διοίκηση), συμβάλλοντας στον ανταγωνισμό και την πρόοδο.

 • 30 Ιουλίου 2020, 11:22 | nick m

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ (ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ)
  Δυστυχώς παρατηρείται ότι το νέο σχέδιο του νέου ΟΕΥ (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) της ΠΔΜ παρουσιάζει την ίδια ακριβώς παθογένεια με το προηγούμενο, δηλ. στην συντριπτική πλειοψηφία εξισώνει τις κατηγορίες μεταξύ τους θέτοντας ανάμεσα τους το διαζευκτικό “ή”!
  Γι’αυτό τον λόγο καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει υπόψιν το παρόν σχόλιο μεταβάλλοντας το κείμενο στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων ως εξής: «…μπορεί να είναι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ», ώστε να εφαρμοστεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας απαλείφοντας το διαζευκτικό «ή» ανάμεσα στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και διατηρώντας αυτό μόνο κατ’εξαίρεση σε συγκεκριμένες ΜΟΝΟ μειοψηφικά περιπτώσεις με ειδική αιτιολόγηση όπου βάσει της φύσης και του αντικειμένου της θέσης εργασίας αυτό είναι δυνατό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει καταστρατήγηση των βασικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας καθώς και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος της αρχής της ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης.
  Πιο συγκεκριμένα, το Ν.3528/2007 Α97 (Προβάδισμα) ορίζει τα εξής:
  Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής:
  α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.
  β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80.
  γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα.
  δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.
  Η ερμηνεία που δόθηκε στις διατάξεις αυτού του άρθρου αποτυπώνεται με τον πιο επίκαιρο και χαρακτηριστικό τρόπο στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 2817/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία εκδόθηκε στις 16/01/2018 σχετικά με το θεσπιζόμενο από το Ν.3528/2007 Α97 (Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπάλληλων ΝΠΔΔ), προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία ακυρώνει το ΠΔ 149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ, και σαφώς ορίζει ότι το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.
  Πλήρως εναρμονιζόμενη με το σκεπτικό αυτής της απόφασης είναι και η απορριπτική του σχεδίου του νέου ΟΕΥ εκ μέρους του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης απάντηση με αρ.πρωτ. 187840/16-11-2018 με θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει στο σώμα της χαρακτηριστικά ότι:
  «Επιπρόσθετα, με αφορμή πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ (ΣτΕ 2811-2813/2017, 2816-2818/2017), οι οποίες ακύρωσαν οργανικές διατάξεις φορέων λόγω του ότι «…ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως Προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα), καταργώντας με αυτόν τον τρόπο αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97…», στην εκδοθείσα με αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.508/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι οι φορείς κατά την κατάρτιση των Ο.Ε.Υ. τους, συμμορφούμενοι στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, θα πρέπει:
  A) Να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ.δ΄ Υ.Κ. αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης, δηλ. να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της και
  B) Να προκύπτει σχετική τεκμηρίωση ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξαίρεση που υλοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 περ.δ΄ του Υ.Κ., δεν οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών, αλλά είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και εντός του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διατάξεων.
  Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι φορείς κατά την σύνταξη των οργανισμών τους δύνανται να αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ.δ΄ του Υ.Κ., σε καμία περίπτωση όμως η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως (ήτοι σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες του φορέα) και χωρίς ειδική, σαφή και επαρκή τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου.
  Εν προκειμένω και κατόπιν διενέργειας ελέγχου νομιμότητας της β΄ σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε η αδιάκριτη χρήση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97 περ.δ΄ του Υ.Κ. σε όλες τις περιπτώσεις των θέσεων ευθύνης του φορέα σας.
  Σημειωτέον ότι, η παράθεση ειδικής αιτιολογίας για τη διαζευκτική επιλογή υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) σε κάθε οργανική μονάδα του φορέα σας δεν θεραπεύει την αδιάκριτη κατάργηση εκ μέρους σας του προβαδίσματος των κατηγοριών. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τη λήψη νέας απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω».
  Πέραν αυτών, έχει εκδοθεί τόσο στο απώτερο όσο και πρόσφατο παρελθόν πλήθος ερμηνευτικών εγκυκλίων που συντείνουν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα:
  • Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών με υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-06-2007 με θέμα «Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων»
  «Δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το ΣτΕ (Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ αριθμ. 235/2005), σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον ΥΚ, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας»
  • Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με υπ’αριθ. Πρωτ.: 26109/05.06.2018 (ΑΔΑ Ω59Π465ΧΘ7-Υ4Ι) «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού»
  «Με πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών.
  Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων, κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο Σ103 αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της δημόσιας διοίκησης καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του ΥΚ 97 και της προαναφερθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του Ν.3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες»

  Επιπρόσθετα, το εν λόγω θέμα έχει ασφαλώς απασχολήσει και συλλογικούς φορείς και οργανώσεις οι οποίοι έχουν πάρει σαφή τοποθέτηση υπέρ της κατά κανόνα ισχύος του προβαδίσματος:
  • Κοινή επιστολή ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ο.Ε.Ε., Τ.Ε.Ε. σχετικά με την Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, «Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», 09.02.2018, Κοζάνη
  • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», αρ.πρωτ. 237/30.08.2017, Κοζάνη

 • 29 Ιουλίου 2020, 11:03 | maria papa

  Κακώς προβλέπεται στο Τμήμα Ζωικής παραγωγής και Αλιείας της ΔΑΟΚ των ΠΕ να προΐσταται ΠΕ Γεωπόνος ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Δεν μπορεί στο τμήμα που α) εκδίδονται οι άδειες λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και συμμετέχει ως πρόεδρος της επιτροπής σταυλισμού μόνο ΠΕ Γεωπόνος και β) στο τμήμα που ελέγχει τις ζωοτροφές και η νομοθεσία προβλέπει επόπτη ζωοτροφών ΠΕ Γεωπόνο , να προΐσταται ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Ο προϊστάμενος εάν είναι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, δηλαδή θα ελέγχει τον υφιστάμενο και θα συνυπογράφει έγγραφα για αντικείμενα που ίδιος δεν μπορεί να ασχοληθεί λόγω νομοθεσίας. Γιατί μόνο στο τμήμα των εγγείων βελτιώσεων είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του ΠΕ Γεωπόνου ? Στο φυτοϋγείας δηλαδή δεν χρειάζεται η ανάλογη εξειδίκευση ή στο φυτικής ?

  • 31 Ιουλίου 2020, 09:59 | Πασχάλης Οικονομίδης

   Στις παρατηρήσεις σας θα έπρεπε να προσθέσετε ότι στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής των ΔΑΟΚ, λείπει αδικαολόγητα η ειδικότητα του Κτηνιάτρου του οποίου οι σπουδές και το γνωστικό υπόβαθρο συνδέεται άμεσα με την Ζωική Παραγωγή….

   • 4 Αυγούστου 2020, 13:49 | George

    Νομίζω ότι κύριο αντικείμενο της Κτηνιατρικής είναι η προστασία της υγείας των ζώων. Τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής δημιουργήθηκαν από το Κράτος, με μία άλλη οπτική. Έχουν ως στόχο (κυρίως) την αύξηση της συμμετοχής, της οικονομίας του ζωικού κεφαλαίου, στα πλαίσια της διαμόρφωσης του ΑΕΠ. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για την υγεία των ζώων (φυσικά πολύ σημαντική και υπάρχουν ευτυχώς τα κτηνιατρεία για αυτό και για άλλα), ενώ στην δεύτερη για Παραγωγικότητα και Οικονομικούς συντελεστές (εργασία, κεφάλαιο, εξαγωγές, κάλυψη εσωτερικών αναγκών και πολλά άλλα). Έτσι και με κάθε σεβασμό στους συναδέλφους Κτηνίατρους, εδώ μιλάμε για άλλη κατεύθυνση.

    • 22 Αυγούστου 2020, 11:44 | Πασχάλης Οικονομίδης

     Προφανώς δεν γνωρίζεις ότι στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηνιάτρου περιλαμβάνονται σπουδές δύο Πανεπιστημιακών ετών από συγκεκριμένη έδρα Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής σχολής, όπου περιλαμβάνονται όλα αυτά που περιγράφεις όσον αφορά την Παραγωγικότητα και την Οικονομία !!!
     Υπάρχουν μάλιστα Κτηνίατροι με Διδακτορικά στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και της Διατροφής των Παραγωγικών Ζώων …
     Και αν θέλεις ζωντανό παράδειγμα είναι και ο υπογράφων, που ως Κτηνίατρος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της εκτροφής των Γουνοφόρων Ζώων στην περιοχή μας και μάλιστα περισσότερο σε θέματα Ζωικής Παραγωγής από ότι σε Υγείας….
     Ας αφήσουμε λοιπόν τους επαγγελματικούς σωβινισμούς και τα διοικητικά λόμπυ του παρελθόντος και προφανώς ο Κτηνίατρος είναι πολύ περισσότερο γνώστης και έμπειρος σε θέματα Ζωικής εν γένει Παραγωγής από τον Βιολόγο, πράγμα που απέφυγε η κριτική σου…

     • 25 Αυγούστου 2020, 20:22 | Nick

      Προφανώς δεν γνωρίζεις ότι και οι Γεωπόνοι Ζωϊκής παραγωγής κάνουν αρκετά μαθήματα Κτηνιατρικής. Άρα να προϊστανται στα Κτηνιατρεία.

      Για τα διδακτορικά των Γεωπόνων να μην μιλήσω καλύτερα,γιατί είναι πολλές δεκάδες, σε πολλές δεκάδες αντικείμενα, τα οποία αφορούν και την κτηνιατρική.

      Τα δε γουνοφόρα ζώα είναι υπό διωγμό παγκοσμίως.

      Ας αφήσουμε λοιπόν να επικρατήσει η λογική και να μην σκεφτόμαστε πως θα βολέψουμε τον εαυτούλη μας, παραθέτοντας παράλογες απόψεις. Δεν πείθουν κανέναν και όλοι κατάλαβαν γιατί προτείνονται, κάτι που διέφυγε της κριτικής σου.

     • 26 Αυγούστου 2020, 11:47 | George

      1) Άρα λοιπόν (με την ίδια ακριβώς λογική), αφού οι Γεωπόνοι Ζωϊκής Παραγωγής (καθώς και όσες άλλες ειδικότητες), κάνουν τουλάχιστον 3 έτη σπουδών στην Ζωοτεχνία, καθώς και πολλά μαθήματα στην Κτηνιατρική, να μπορούν να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι στα Κτηνιατρεία.

      2)Σχετικά με διδακτορικά στο αντίστοιχο αντικείμενο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες δεκάδες τουλάχιστον, από τους Γεωπόνους αυτής της ειδικότητας.

      3) Το παράδειγμα των μινκ (η και αλεπούδων), για παραγωγή προϊόντων γούνας, μάλλον λειτουργεί ως αντιπαράδειγμα και όχι ως παράδειγμα. Είναι γνωστόν τοις πάσι, ότι η αλυσίδα της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας της γούνας, βρίσκεται σε ολοένα και φθίνουσα πορεία, συνοδευόμενη μάλιστα και από παγκόσμια κατακραυγή. Παραθέτω μόνο ένα μικρό δείγμα παράδειγμα χωρών που αποφάσισαν να τερματίσουν την παραγωγή γούνας:

      Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Βέλγιο, Αυστρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Κροατία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Λουξεμβούργο και Σλοβενία.
      Να σημειώσω δε ότι στη Νορβηγία, η οποία θα σταματήσει την παραγωγή γούνας το 2025, το ψύχος διαρκεί 8 μήνες το έτος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η διαδικασία σταμάτησε από το 2019.
      Έτσι αντί να επενδύουμε αντιοικονομικά σε μια τέτοια οικονομική κρίση, θα έπρεπε να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που ασχολούνται με τη γούνα, να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα με μέλλον. Η επένδυση στην παραγωγή γούνας είναι πλέον λανθασμένη στρατηγική (Ένας Γεωπόνος Ζωϊκής Παραγωγής θα το έπιανε αμέσως αυτό).

      4) Όντως λοιπόν συμφωνώ, ας αφήσουμε τους επαγγελματικούς σωβινισμούς και τα διοικητικά λόμπυ του παρελθόντος, αλλά και κάτι άλλο που….. απέφυγε η κριτική σας. Το πως θα κρατάμε τη θέση μας για πάντα, στους αιώνες των αιώνων.

  • 3 Αυγούστου 2020, 12:39 | Gr

   Σχετικά με το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων θα ήθελα να πω ότι σίγουρα ΝΑΙ, είναι ένα πολύ διαφορετικό τμήμα από όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Εδώ απαιτούνται γνώσεις Υδραυλικής, Μαθηματικών, Υδρολογιάς κλπ, συνδυαζόμενες με γνώσεις Εξατμισοδιαπνοής Καλλιεργειών, με σύνταξη ή κ Έλεγχο Γεωργοτεχινκών κ Γεωργοοικονομικών Μελετών και πολλά άλλα σχετικά. Μόνο ο Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων μπορεί να ανταπεξέλθει γιατί είναι η μόνη ειδικότητα η οποία και τα διδάχθηκε τουλάχιστον 3 χρόνια μετά τα κοινά 2 χρόνια σπουδών.
   Στο Τμήμα Φυτικής μπορούμε να πούμε ότι γενικά προηγείται κάποιος γεωπόνος της Φυτικής, επειδή όμως υπήρξαν και πολλά κοινά μαθήματα Φυτικής στα 2 αυτά έτη σπουδών, δεν υπάρχει και η χαοτική διαφορά, με τις λοιπές ειδικότητες.
   Δηλαδή για να το πω απλά, ένας γεωπόνος άλλης ειδικότητας θα βγάλει άκρη με τη Φυτική, ενώ με των Εγγείων Βελτιώσεων ούτε κατά διάνοια.
   Εξ’ άλλου σκεφτείτε ότι στις ΔΑΟΚ μπορεί και προϊσταται Κτηνίατρος.

  • 4 Αυγούστου 2020, 09:43 | ΚΩΣΤΑΣ

   Μία ακόμα από τις πολλές πρωτοτυπίες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
   Η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που υπάρχει μαζί το Τμήμα ζωικής παραγωγής και Αλιείας σε κάθε διεύθυνση Περιφερειακής Ενότητας.
   Σαν να λέμε ότι τα καρπούζια είναι μπουζούκια. Και όλα αυτά για να ικανοποιήσουμε προσωπικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των πολιτών. Σε μία περιοχή όπου το 99,9 των αιτήσεων των πολιτών στο συγκεκριμένο τμήμα αφορά θέματα κτηνοτροφίας θεωρήσαμε ότι μπορεί να προΐσταται ιχθυολόγος χωρίς καθόλου γνώσεις κτηνοτροφίαs.
   Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο της maria papa…με την προσθήκη και της ειδικότητας του κτηνιάτρου ως τμηματάρχη.Πάντος έχει πλάκα η νομοθεσία τόσο σε επίπεδο επιτροπής σταυλισμου όσο και επόπτη να προβλέπει γεωπόνο ή κτηνίατρο…αλλά να προίσταται του τμήματος άλλη ειδικότητα η οποία δεν επιτρεπεται να συμμετάσχει…πως θα μπορεί να δωσει λύσεις σε προβλήματα ο τμηματάρχης όταν του ζητηθούν…αφού δεν θα έχει αρμοδιότητες…
   ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ ΤΟΣΟ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 28 Ιουλίου 2020, 08:45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΛΑΣ

  πάρα πολύ καλό έπρεπε να γίνει τροποποίηση του Ο.Ε.Υ της Π.Δ.Μ.

  • 28 Ιουλίου 2020, 12:15 | Theodoros Theodoropoulos

   Καλησπέρα

   Η δημοσίευση των σχολίων δε γίνεται αυτόματα αλλά μετά απο έλεγχο για τήρηση των κανόνων δημοσίευσης.
   Επειδή είδα ότι τα σχόλια έμοιαζαν (το πρώτο είχε ορθογραφικό λάθος) επέλεξα να διαγράψω το πρώτο σχόλιο. Επειδή όμως το 2ο είναι συνδεδεμένο με το πρώτο δε μπορεί να δημοσιευτεί.
   Παρακαλούμε λοιπόν, εφόσον το επιθυμείτε, να αναρτήσετε νέο σχόλιο. Οχι απάντηση.
   Συγνώμη για την όποια αναστάτωση προκαλούμε

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.