It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Επιστροφή Γλωσσάρι

Κοινοποίηση

Το παρακάτω γλωσσάρι παρουσιάζει σε αλφαβητική σειρά  όρους και έννοιες σχετικούς με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πηγές: Βικιλεξικό, Βικιπαίδεια Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη μείωση του διοικητικού κόστους, υιοθετούνται δράσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, όπως η αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων, η κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης κλπ.

Ψηφιακή βάση δεδομένων που παρέχει ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε υλικό (περιλαμβάνει πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα).

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τη χρήση εργαλείων της επικοινωνίας με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά

Η δημόσια συζήτηση με θέμα την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, που αφορά το σύνολο των κανόνων, των διαδικασιών και των πρακτικών άσκησης των εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση νέων μορφών διακυβέρνησης, οι οποίες θα φέρουν την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά της.

Oι συνθήκες και οι διαδικασίες που επιτρέπουν να γίνεται φανερός ο τρόπος διαχείρισης, εν προκειμένω μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Tο σύνορο επικοινωνίας μιας οντότητας (π.χ. το κομμάτι ενός λογισμικού, ένας χρήστης) με το περιβάλλον της.

Είναι μία βάση δεδομένων, η οποία οργανώνει εγγραφές και προσφέρει ευκολία για διαδικασίες ανάγνωσης και αναζήτησης.

Αναφέρεται στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

(Ψηφιοποίηση εγγράφων) καλείται η διαδικασία μετατροπής εγγράφων από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους στον υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν από τον χρήστη.

Είναι η έξοδος μιας πηγής πληροφορίας, η οποία είναι συμπιεσμένη στο μέγιστο, χωρίς να προκληθεί μεγάλη πιθανότητα σφάλματος.

Αναλυτική παρουσίαση ως απόδοση λογαριασμού και ευθυνών των ενεργειών κάποιου που διαχειριζόταν κάτι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο όρος αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα social media (π.χ. Facebook, twitter, youtube) εμφανίζονται σε διάφορες μορφές.

Η πράξη της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων που παραδοσιακά εκτελούνταν από υπάλληλο ή εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή μία κοινότητα, μέσω ανοικτής πρόσκλησης.

Αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση (διακήρυξη OGP http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/page_files/OGP_Declaration.pdf).

Στις κοινωνικές επιστήμες η συμμετοχή αναφέρεται στους διάφορους μηχανισμούς με τους οποίους οι πολίτες εκφέρουν τις γνώμες τους – και ιδανικά ασκούν επιρροή – στη λήψη, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών ή άλλων αποφάσεων. Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων μπορεί να λάβει χώρα σε κάθε πεδίο της κοινωνικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού (π.χ συμμετοχικά οικονομικά). Για να μπορεί να λάβει χώρα μια καλά ενημερωμένη συμμετοχή λέγεται ότι είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη κάποια εκδοχή διαφάνειας όπως π.χ η ριζοσπαστική διαφάνεια.

Ο Περιφερειακός συμπαραστάτης αποτελεί τον διαμεσολαβητή μεταξύ των θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Είναι η κατάσταση στην οποία δυο ή περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ή επιχειρούν να μάθουν κάτι μαζί. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην ατομική μάθηση, οι άνθρωποι που μαθαίνουν συνεργατικά κεφαλαιοποιούν ο ένας τις δεξιότητες και τους πόρους που διαθέτει ο άλλος (ρωτώντας πράγματα, αλληλοαξιολογώντας ιδέες κλπ).

Η τεχνολογία πληροφοριών, τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας ή τεχνολογία της πληροφορίας είναι το σύνολο των επαγγελματικών χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως όσον αφορά εφαρμογές λογισμικού και υλικό υπολογιστών.

Είναι μια εγκατάσταση όπου ένας ελεγκτής/ διαχειριστής διαχειρίζεται έναν αριθμό από Εικονικές Μηχανές.

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.