It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Αρχική Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 (Α φάση-Στρατηγικός Σχεδιασμός)ΑΠ 02. Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

ΑΠ 02. Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία στον τομέα “Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός”;

Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;

Απαντήστε αφού πρώτα συμβουλευτείτε το παρακάτω κείμενο.

Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Η κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης έχει θέσει σε ασύμμετρη πίεση τόσο τις δομές όσο και τις υποδομές των Υπηρεσιών Υγείας, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Μέριμνας και του Πολιτισμού. Η Αιρετή Περιφερειακή Αρχή πιστεύει ακράδαντα ότι η στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων και αναξιοπαθούντων αλλά και η ομαλή ένταξη των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό δεν αποτελούν απλά υποχρεώσεις μιας ευνομούμενης Πολιτείας, αλλά αδιαπραγμάτευτους δείκτες πολιτισμού. Θεωρεί την Εκπαίδευση και την κατάρτιση ως κυρίαρχους πυλώνες ανάπτυξης, συνδέοντάς τες με την αγορά εργασίας. Στηρίζει και προσβλέπει στο ρόλο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως καταλύτη ανάπτυξης καινοτομικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, χωρίς να παραβλέπει το ρόλο του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ στην πνευματική αναβάθμιση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο του 2ου Άξονα, o Στρατηγικός Στόχος περιφερειακής ανάπτυξης που τίθεται είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση, μέσω αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προβλημάτων της αγοράς εργασίας, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης με στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω της κρίσης.
Οι δράσεις που θα ενταχθούν στον Άξονα αυτό καλούνται να αντιμετωπίσουν τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης -την ανεργία και τη φτώχεια-, θέτοντας τα θεμέλια για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που δημιουργεί απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Λόγω της έντασης των προβλημάτων, θα αναζητηθούν οι μέγιστες συνέργιες των πολιτικών απασχόλησης για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, μέσω συνδυασμού μέτρων και παρεμβάσεων που επιδιώκουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα αντικυκλικά και στα διαρθρωτικά μέτρα στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της περιφερειακής και, κατ’ επέκταση, εθνικής οικονομίας .
Ειδικότερα, στον τομέα της Υγείας, το όραμα για την περίοδο 2014-2020 είναι η «βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τις επόμενες γενεές». Για την εκπλήρωση του ανωτέρω οράματος, κρίνεται αναγκαία η Περιφερειακή οργάνωση του συστήματος υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί την αναδιάταξη του υφιστάμενου εθνικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας και λήψη αντίστοιχης πολιτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιφερειακής διοίκησης, με γνώμονα την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και σκοπό τον εξορθολογισμό της σχέσης κόστους – αποτελέσματος, μέσω βελτίωσης της κατανομής των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών και νοσοκομείων των οικείων Περιφερειών. Ταυτόχρονα, έχει εκπονηθεί από την Αντιπεριφέρεια Υγείας πρόταση για τον «Υγειονομικό Χάρτη» της Περιφέρειας, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί πιλοτικά, προκειμένου να εφαρμοστεί στο σύνολο της χώρας. Η πρόταση αυτή αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για την αναδιάρθρωση και τον υγειονομικό ανασχεδιασμό της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, τονίζει την έλλειψη και προτείνει τη λειτουργία ενός σύγχρονου Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου.
Έπειτα από διαβούλευση με όλους του Αρμόδιους Φορείς και σύμφωνα και με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε., ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βασίζεται στις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και «ανταποκρισιμότητας» και συνοψίζεται σε τέσσερις κύριους άξονες :

  •  Βελτίωση του επιπέδου υγείας, μέσω προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας, θέσπισης και υλοποίησης στόχων δημόσιας υγείας, μείωσης της θνησιμότητας από συγκεκριμένες αιτίες θανάτων, βελτίωσης της υγείας ειδικών πληθυσμών.
  • Λειτουργική απόδοση, μέσω ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας/προγράμματα πρόληψης, ικανοποίησης των αναγκών του πολίτη, αποδοτικότητας του συστήματος υγείας.
  • Οικονομική απόδοση, μέσω ορθολογικής κατανομής των οικονομικών πόρων, μείωσης των αποκλίσεων προϋπολογισμού και εξορθολογισμό των πολιτικών προμηθειών, διαχείρισης υλικού, συγκράτησης κόστους.

Ανάπτυξη, μέσω δημιουργίας – εκσυγχρονισμού των Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας, με αναβάθμιση του κτιριακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των συστημάτων πληροφορικής και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Για την ανασύσταση της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Υγείας και της ευημερίας των πολιτών στη Δυτική Μακεδονία, έχουν τεθεί τέσσερις (3) Πυλώνες και δεκατέσσερις (14) Στρατηγικοί Στόχοι:

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στρατηγικός στόχος 1.1: Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας
Στρατηγικός στόχος 1.2: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Συστήματος Υγείας και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Στρατηγικός στόχος 1.3: Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας, Προώθηση της πληροφορικής τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας
Στρατηγικός στόχος 1.4: Αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων του Τομέα Υγείας
Στρατηγικός στόχος 1.5: Βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης του Τομέα Υγείας
Στρατηγικός στόχος 1.6: Βελτίωση της Εξωστρέφειας του Συστήματος Υγείας
ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στρατηγικός στόχος 2.1: Ενίσχυση της Απασχόλησης και Αύξηση-Πρόληψη
Στρατηγικός στόχος 2.2: Βελτίωση της Άμυνας των Πολιτών έναντι Παραγόντων Κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία
Στρατηγικός στόχος 2.3: Προώθηση της Ψυχικής Υγείας
Στρατηγικός στόχος 2.4: Αξιοποίηση Προϊόντων Έρευνας του Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου και τη θεραπεία νοσημάτων
ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ/ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Στρατηγικός στόχος 3.1: Eπενδύσεις σε Υποδομές Υγείας και άλλες Κοινωνικές Υποδομές που συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα υγείας
Στρατηγικός στόχος 3.2: Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών για τη Διασφάλιση της Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας
Στρατηγικός στόχος 3.3: Ανάπτυξη νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών
Στρατηγικός στόχος 3.4: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην υγεία των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

 

Στο πλαίσιο της άμεσης εθνικής προτεραιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων και βιώσιμων τοπικών στρατηγικών αντιμετώπισης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχει εκπονηθεί η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης στη Δυτική Μακεδονία (ΠεΣΚΕ ΠΔΜ) , με βάση το σχετικό πλέγμα επιλογών της κεντρικής διοίκησης που αποτυπώνεται στις αρχές της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης , όπως οριοθετήθηκε από την «Πράσινη Βίβλο για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» και τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και των σχετικών Εμβληματικών Πρωτοβουλιών της . Η ΠεΣΚΕ ΠΔΜ συνιστά το πλαίσιο εφαρμογής τοπικών κοινωνικών πολιτικών, ήτοι, της υποστήριξης των ευπαθών ομάδων μέσω στοχευμένων κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών και παροχών, της λειτουργίας των αναγκαίων Δομών και Προγραμμάτων, της διασφάλισης των αναγκαίων κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών και, βεβαίως, της συγκρότησης περιφερειακού μηχανισμού για τον συντονισμό των επιμέρους Κοινωνικών Φορέων, την παρακολούθηση της εφαρμογής, την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση της Στρατηγικής, τη βελτίωση των ικανοτήτων των Φορέων και των επιστημονικών στελεχών τους κ.ο.κ.
Το όραμα της ΠεΣΚΕ ΠΔΜ είναι «η διαφύλαξη και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας με εφαρμογή βιώσιμων και αναπτυξιακών πολιτικών και μέτρων ενεργητικού χαρακτήρα, μέσα από μία ισχυρή εταιρική σχέση φορέων και πολιτών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης». Για την επίτευξή του διαμορφώθηκε ένα συνεκτικό πλέγμα πέντε Στρατηγικών Στόχων(Σ.Σ.):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΕΣΚΕ ΠΔΜ)
Σ.Σ. 1: Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Ακραίας Φτώχειας
Σ.Σ. 2: Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των Παιδιών
Σ.Σ. 3: Προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα
Σ.Σ. 4: Αναβάθμιση – Επέκταση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας που προάγουν και διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές αντιμετώπισης της Φτώχειας στην ΠΔΜ,
Σ.Σ. 5: Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στην ΠΔΜ.

 

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ο δυναμικός ρόλος της πλούσιας, πολυποίκιλης και εξελισσόμενης Πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης) της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Αθλητισμού, στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας αλλά και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδιώκονται δράσεις ολοκληρωμένης προώθησης του πολιτισμού και του αθλητισμού, ώστε τα δύο αυτά αγαθά να καταστούν ανοικτά και προσβάσιμα σε όλη την κοινωνία και μέρος της καθημερινής ζωής, όπως η στήριξη των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και χώρων, η ανάδειξη, διατήρηση και συντήρηση των μνημείων, η δημιουργία αθλητικών υποδομών και καινοτόμων εγκαταστάσεων και η προώθηση και προβολή του αθλητικού ιδεώδους σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και ηλικίες.

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.