It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Κατευθυντήριες Αξίες και Πολιτικές Επιλογές

Οι κατευθυντήριες αρχές αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που απαρτίζουν την κουλτούρα της ΠΔΜ, την καθοδηγούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη του οράματός της και διέπουν τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης σε όλες τις εκφάνσεις τους.

Οι έξι βασικότερες κατευθυντήριες αρχές-αξίες που κρίνεται ότι θα προωθήσουν δυναμικά την υλοποίηση του οράματός της είναι οι εξής:

 • Ισότιμη μεταχείριση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών

 • Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης

 • Αποδοτική συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη κοινών στόχων και αξιών και την ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων

 • Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση

 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση και ανάδειξη των περιφερειακών πόρων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων

 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας σε τοπικό, διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής λαμβάνονται υπ’ όψη τα κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης τα οποία ενσωματώνουν τις κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές της Περιφερειακής Αρχής. Οι κύριες πολιτικές επιλογές της ηγεσίας που διαπνέουν το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας είναι:

 • Η Δημόσια Διοίκηση σύγχρονη και ανθρωποκεντρική

 • Η Γεωργία και η Κτηνοτροφία ως μοχλός ανάπτυξης

 • Οι ολοκληρωμένες Υποδομές ως ισχυρά θεμέλια

 • Η Επιχειρηματικότητα που συναντά την καινοτομία

 • Η Απασχόληση ως το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια

 • Η Περιφέρεια ως Ενεργειακή καρδιά της χώρας που χτυπά αδέσμευτα

 • Το Περιβάλλον ως κληρονομιά των παιδιών μας

 • Η Υγεία ως αγαθό όλων των πολιτών

 • Η Κοινωνική μέριμνα ως δείκτης του πολιτισμού

 • Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που σχεδιάζει το μέλλον

 • Ο Τουρισμός που ανακαλύπτει τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας

 • Ο Πολιτισμός ως κληρονομιά που εξελίσσεται και ο Αθλητισμός ως τρόπος ζωής

 • Ο Τοπικός Πόρος που διοχετεύεται στις κατάλληλες δράσεις

Σημαντικοί μοχλοί για την περαιτέρω ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας είναι η φθηνή ενέργεια, η αγροτική εξειδίκευση, η βιομηχανική ανασυγκρότηση και οι επενδύσεις σε υποδομές.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελούν αφενός η ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση, αφετέρου η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, υλικών και άυλων, και των χρηματοδοτικών εργαλείων. Ωστόσο, η απορροφητικότητα από μόνη της δεν αποτελεί δείκτη ανάπτυξης. Στόχος για την Περιφέρεια είναι η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, που θα πρέπει να κατευθύνονται σε τομείς που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα και εξυπηρετούν τη στρατηγική της. Απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τη Δυτική Μακεδονία.

Ως παράγοντες κλειδιά για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος αναγνωρίζονται:

 • Το ανθρώπινο δυναμικό

 • Το κοινωνικό απόθεμα

 • Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και το ενεργειακό κεφάλαιο

 • Οι παραγωγικές δραστηριότητες

Η ανάπτυξη για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ποιοτικό μέγεθος και όχι ποσοτικό. Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας βρίσκονται το ανθρώπινο δυναμικό και το κοινωνικό απόθεμα, ως παράγοντες από τους οποίους ξεκινά και στους οποίους καταλήγει κάθε αναπτυξιακή πολιτική. Η στρατηγική που αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό εστιάζει σε άξονες όπως η απασχόληση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η διά βίου μάθηση και η συνεχής αναβάθμιση των ατομικών και συλλογικών δεξιοτήτων ως σημαντικού παράγοντα για την αποδοτική συνεργασία των ανθρώπων και την ανάπτυξη κοινών στόχων και αξιών. Το κοινωνικό απόθεμα αναφέρεται στους κοινωνικούς κώδικες και στις αξίες που αναπτύσσονται στην κοινωνία και διευκολύνουν τη συλλογική δραστηριότητα, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Συνακολούθως, η στρατηγική της Περιφέρειας για την επίτευξη του οράματος απαιτεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών το οποίο θα εξειδικεύεται μέσα από ένα μίγμα Αξόνων, Μέτρων και Στόχων με αντικείμενο:

 • Την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε μια Περιφέρεια με αποτελεσματική και συνεργατική χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων, αναβαθμίζοντας το κοινωνικό, φυσικό, πολιτιστικό, ενεργειακό και παραγωγικό της κεφάλαιο, δημιουργώντας επιπρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 • Τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες/επιχειρήσεις.

 • Τη στήριξη με κάθε τρόπο του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να παραμείνει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παράγοντας προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη και λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.