It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Αρχική Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020)Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020)

Ευχαριστήριο Σημείωμα για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του Σχεδίου πρότασης για το νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την πρόταση για το νέο της Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), από την 25η Ιουλίου 2020 έως την 28η Αυγούστου 2020, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους, εργαζόμενους, πολίτες και φορείς, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τον επανασχεδιασμό του διοικητικού μοντέλου της Περιφέρειας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την επιτυχημένη διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί η μετάβαση στη μεταλιγνιτική Εποχή.

Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική διαβούλευση πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις και παρουσίαση του Σχεδίου στους Συλλόγους εργαζομένων, σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και συλλογικούς φορείς, οι οποίες συνοδεύτηκαν από γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Η διαβούλευση συνεχίστηκε με εκτενή διάλογο, πολυάριθμες συναντήσεις εργασίας, τηλεδιασκέψεις, παρουσιάσεις, υποβολή και συζήτηση προτάσεων, μέχρι και τη διαμόρφωση και υποβολή του τελικού Σχεδίου στα αρμόδια όργανα διοίκησης προς έγκριση. Στο διάστημα αυτό εκδηλώθηκε πραγματικά μεγάλο και ουσιαστικό ενδιαφέρον με υποβολή πλήθους προτάσεων και απόψεων, οι οποίες συνεκτιμήθηκαν και συνδιαμόρφωσαν το Σχέδιο, καθώς μεγάλο μέρος τους ενσωματώθηκε στο νέο Οργανισμό, όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στην Έκθεση Διαβούλευσης.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γρηγόριος Γρηγοριάδης, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας και διατύπωσαν/κατέθεσαν τις προτάσεις και απόψεις τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας περιφερειακής Διοίκησης ικανής να ανταποκριθεί με επιτυχία στον αναπτυξιακό της ρόλο, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών και των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη Δυτική Μακεδονία.

Η Περιφερειακή Αρχή θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των φορέων σε έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες, με σεβασμό στις απόψεις και θέσεις όλων και με εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες και στο μέλλον του τόπου.

«Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΕΥ 2021

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020)

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3852/2010, το Περιφερειακό Συμβούλιο καταρτίζει και τροποποιεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας, στον οποίο αποτυπώνεται η οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της,

και συγκεκριμένα:

 • ο σκοπός της κάθε οργανικής μονάδας σε σχέση με την Αποστολή της Περιφέρειας,
 • η διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία
 • οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών
 • οι θέσεις προσωπικού (αριθμός ανά κατηγορία/κλάδο) και
 • η γενική περιγραφή καθηκόντων των θέσεων ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

Ο υφιστάμενος Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος εγκρίθηκε με το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α’/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έπειτα από μία δεκαετία λειτουργίας με βάση την πρότυπη αναδιοργάνωση κατά «Καλλικράτη», θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και επέφεραν σημαντικές αλλαγές, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της περιβάλλον.

Η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 59185/11-05-2020 απόφαση Περιφερειάρχη, με έργο τη μελέτη και επεξεργασία του σχεδίου νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παραδίδει το υλικό που επεξεργάστηκε προς διαβούλευση, με στόχο την υιοθέτηση της βέλτιστης πρότασης αναδιοργάνωσης των δομών και της λειτουργίας της.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή των προτάσεων, απόψεων και εμπειριών τους, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στο νέο Οργανισμό της Περιφέρειας.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της αναδιοργάνωσης

Η νέα οργάνωση των δομών υποστηρίζει και προωθεί τον αναπτυξιακό και εξωστρεφή ρόλο της Περιφέρειας, ώστε μέσα από τη συνένωση δυνάμεων και απόψεων να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ειδικά στην κρίσιμη περίοδο αναδιάταξης του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής.

Ταυτόχρονα, η νέα δομή επιδιώκει να συντονίσει και να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό που διαθέτει η Περιφέρεια, με τη διοικητική της διάσταση. Οι ολοένα μειούμενοι πόροι θα πρέπει να ανασυνταχθούν και να λειτουργήσουν ως γρανάζια μιας καλοκουρδισμένης μηχανής και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά.

Στόχοι της αναδιοργάνωσης είναι

 • η ενεργοποίηση και επιτάχυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού και υλοποίησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος
 • η προώθηση νέου μοντέλου λειτουργίας – Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης για την προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα & στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών
 • περισσότερο ευέλικτη & αποτελεσματική δομή / Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων – δυναμικής

Ποιές είναι οι κατευθύνσεις της αναδιοργάνωσης;

Η πρόταση αναδιοργάνωσης των δομών της Περιφέρειας λαμβάνει υπόψη όλες τις εξελίξεις που έχουν ήδη σημειωθεί ή αναμένεται να σημειωθούν στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και τις διαμορφούμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα ακολουθεί, εμπλουτίζει και εκσυγχρονίζει τις θεμελιώδεις αρχές της αναδιάρθρωσης του αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας που επιχειρήθηκε με το ν. 3852/2010, καθώς βασική στόχευση παραμένει η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η ουσιαστική οργανωτική και επιχειρησιακή ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικές Αρχές Αναδιοργάνωσης

 • Η Περιφέρεια ως ενιαία αναπτυξιακή ενότητα – Ενιαίος και συμπληρωματικός προγραμματισμός Έργων και Δράσεων, τόσο σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων όσο και στη βάση πολυεπίπεδων συνεργασιών (διαβαθμιδικών, διαπεριφερειακών, διακρατικών)
 • Πολυετής Οδικός Χάρτης αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας — Χάραξη μακροπρόθεσμης περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και προώθηση των διαδικασιών Δημοκρατικού Προγραμματισμού και των συνεργειών διαβαθμιδικής συνεργασίας
 • Ενιαία πολιτική για κάθε τομέα αρμοδιοτήτων – Κεντρική παρακολούθηση στρατηγικών τομέων ανάπτυξης και συντονισμός παρεμβάσεων
 • Αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση του πολίτη – Συντονισμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός / Αποκέντρωση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
 • Αναδιάρθρωση βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας — Δημιουργία δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας

Κύριοι Άξονες της αναδιοργάνωσης είναι η βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, η αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και η ανάπτυξη συνεργατικών διασυνδέσεων.

Επάνω σε αυτούς χτίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις ανασχεδιασμού του μοντέλου λειτουργίας:

 • Δημιουργία συνεκτικών και ευέλικτων δομών με τα αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα, για την ενιαία άσκηση ομοειδών λειτουργιών και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων αρμοδιοτήτων.
 • Ενίσχυση του παραγωγικού ρόλου των περιφερειακών υπηρεσιών, με χωρική αποκέντρωση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και αποσαφήνιση του επιτελικού/υποστηρικτικού ρόλου των κεντρικών υπηρεσιών (έδρας).
 • Σαφής καταγραφή, οριοθέτηση και επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη οριζόντιων μηχανισμών συντονισμού, συνεργασίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των υπηρεσιών: Περιγραφή οριζόντιων αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων και θέσεων ευθύνης ανά ιεραρχικό επίπεδο, συγκέντρωση αναπτυξιακού χαρακτήρα λειτουργιών σε μία Γενική Διεύθυνση, περιγραφή των αρμοδιοτήτων με βάση τις εσωτερικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπηρεσιών.
 • Αναγνώριση του καίριου ρόλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Αναγνώριση του ρόλου της Στρατηγικής Διοίκησης, της Διοίκησης Απόδοσης και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, στη συντονισμένη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών, προς την επίτευξη των κοινών και αλληλοσυνδεόμενων στόχων που θέτει η περιφερειακή αρχή για την εκπλήρωση της αποστολής της στην τοπική κοινωνία.
 • Ορθολογικός σχεδιασμός στελέχωσης – Καταγραφή αναγκών και σύσταση νέων οργανικών θέσεων εξειδικευμένων στελεχών – Διασύνδεση αναγκών με Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας – Ομαδοποίηση κλάδων προσωπικού
 • Αποσαφήνιση του συνεργατικού ρόλου αιρετής και διοικητικής ηγεσίας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών δράσεων.

 

Ποιο είναι το υλικό που τίθεται σε διαβούλευση

Το υλικό που τίθεται προς διαβούλευση περιλαμβάνει:

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης, είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι, οι οποίοι παραπέμπουν στις αντίστοιχες Ενότητες σχεδίου ΟΕΥ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Διάρθρωση οργανικών μονάδων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ B

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη διαβούλευση;

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση, από τις 27 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου 2020, την πρόταση για το νέο Οργανισμό της και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τον επανασχεδιασμό του διοικητικού μοντέλου της Περιφέρειας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την επιτυχημένη διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί η μετάβαση στη μεταλιγνιτική Εποχή.

. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το διαθέσιμο υλικό, προκειμένου να υποβάλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους, ακολουθώντας το σύνδεσμο «Πείτε μας τη γνώμη σας» που ακολουθεί, αναφέροντας την αντίστοιχη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Πως μπορώ να υποβάλλω τα σχόλια και τις προτάσεις μου;

Για την υποβολή σχολίων και απόψεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (http://opengov.pdm.gov.gr/cons/). Εναλλακτικά, μπορείτε να καταθέσετε τις όποιες παρατηρήσεις ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις, σημειώνοντας την αντίστοιχη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στην οποία αναφέρεστε:

 • ταχυδρομικά, στην: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοτελές Τμημα Εσωτερικού Ελέγχου, Περιοχή ΖΕΠ, 50 100 Κοζάνη ή
 • ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το αρχείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπευθύνων διαβούλευσης.

Που μπορώ να απευθυνθώ και περισσότερες πληροφορίες;

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους διαβούλευσης:

Αθανασία Λακκίτα 2461053541 a.lakkita@pdm.gov.gr
Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος* 2461052728 th.theodoropoulos@pdm.gov.gr

*Προσωρινό: 2461052722

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.